ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 507 คน
สถิติเดือนนี้ 24435 คน
สถิติปีนี้ 130871 คน
สถิติทั้งหมด 1478368 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหางดง ระยะทางห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  16  กิโลเมตร  โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
     ทิศเหนือ จรดบ้านไร่  ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง
     ทิศใต้ จรดบ้านจำปาลาว และบ้านป่าตึงใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
     ทิศตะวันออก จรดบ้านกอง และบ้านโรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง
     ทิศตะวันตก จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  อำเภอสะเมิง

     การปกครอง  พื้นที่  และจำนวนประชากร  ตำบลน้ำแพร่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,343.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิน 7,186 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 3,495 คน ประชากรหญิง จำนวน 3,691 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,050 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563)
     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ประชากร ชาย 206 คน หญิง 244 คน รวม 450 คน มี 140 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ประชากร ชาย 288 คน หญิง 298 คน รวม 586 คน มี 195 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ประชากร ชาย 269 คน หญิง 301 คน รวม 570 คน มี 170 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ประชากร ชาย 568 คน หญิง 585 คน รวม 1,153 คน มี 318 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ประชากร ชาย 399 คน หญิง 427 คน รวม 826 คน มี 195 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ประชากร ชาย 391 คน หญิง 445 คน รวม 836 คน มี 234 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ประชากร ชาย 545 คน หญิง 522 คน รวม 1,067 คน มี 306 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ประชากร ชาย 77 คน หญิง 96 คน รวม 173 คน มี 57 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ประชากร ชาย 273 คน หญิง 280 คน รวม 553 คน มี 153 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ประชากร ชาย 159 คน หญิง 164 คน รวม 323 คน มี 94 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ประชากร ชาย 320 คน หญิง 329 คน รวม 649 คน มี 188 ครัวเรือน

     ภูมิประเทศ ตำบลน้ำแพร่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา  ทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ประมาณ 50% ของทั้งหมดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง–แม่ขนิล)

     อาชีพ  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม,  ปลูกข้าวและถั่วเหลืองและสวนลำไย  มีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง

     จุดเด่นของพื้นที่
     1) อุทยานแห่งชาติออบขาน  ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ตำบลได้
     2)  วัดพระธาตุดอยถ้ำ  เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นตำบลน้ำแพร่  ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามเพราะตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอำเภอหางดงและไปทำบุญไหว้พระได้ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
     3)วัดพระธาตุเวียงด้ง  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
     4) อนุสาวรีย์พ่อขุนหมื่นด้งนคร  ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้ง  เป็นที่ที่ประชาชนกราบไหว้บูชา
     5)สนามกีฬาประจำอำเภอหางดง  ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
     6) ศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี 2535 สาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน ) เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือที่น่าสนใจ  เหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง


MAP1 ()
MAP2 ()
MAP3 () 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com