ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 16442 คน
สถิติปีนี้ 67858 คน
สถิติทั้งหมด 1036368 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหางดง ระยะทางห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  16  กิโลเมตร  โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
     ทิศเหนือ จรดบ้านไร่  ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง
     ทิศใต้ จรดบ้านจำปาลาว และบ้านป่าตึงใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
     ทิศตะวันออก จรดบ้านกอง และบ้านโรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง
     ทิศตะวันตก จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง  อำเภอสะเมิง

      การปกครอง  พื้นที่  และจำนวนประชากร  ตำบลน้ำแพร่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,343.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิน 7,035 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 3,435 คน ประชากรหญิง จำนวน 3,600 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,786 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ประชากร ชาย 205 คน หญิง 234 คน รวม 439 คน มี 322 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ประชากร ชาย 284 คน หญิง 300 คน รวม 584 คน 
มี 293 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ประชากร ชาย 264 คน หญิง 291 คน รวม 555 คน 
มี 281 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ประชากร ชาย 572 คน หญิง 581 คน รวม 1,153 คน 
มี 517 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ประชากร ชาย 372 คน หญิง 377 คน รวม 749 คน 
มี 448 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ประชากร ชาย 388 คน หญิง 443 คน รวม 831 คน 
มี 316 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ประชากร ชาย 531 คน หญิง 513 คน รวม 1,044 คน 
มี 665 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ประชากร ชาย 78 คน หญิง 91 คน รวม 169 คน 
มี 71 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ประชากร ชาย 265 คน หญิง 278 คน รวม 543 คน 
มี 331 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ประชากร ชาย 159 คน หญิง 168 คน รวม 327 คน 
มี 212 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ประชากร ชาย 317 คน หญิง 324 คน รวม 641 คน 
มี 330 ครัวเรือน

     ภูมิประเทศ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา  ทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ประมาณ 50% ของทั้งหมดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง–แม่ขนิล)

     อาชีพ  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม,  ปลูกข้าวและถั่วเหลืองและสวนลำไย  มีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง

     จุดเด่นของพื้นที่
      1) อุทยานแห่งชาติออบขาน  ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ตำบลได้
     2)  วัดพระธาตุดอยถ้ำ  เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นตำบลน้ำแพร่  ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามเพราะตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอำเภอหางดงและไปทำบุญไหว้พระได้ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
     3)วัดพระธาตุเวียงด้ง  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
     4) อนุสาวรีย์พ่อขุนหมื่นด้งนคร  ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้ง  เป็นที่ที่ประชาชนกราบไหว้บูชา
     5)สนามกีฬาประจำอำเภอหางดง  ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
     6) 
ศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี 2535 สาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน ) เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือที่น่าสนใจ  เหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังMAP1 (249 KB.)
MAP2 (141 KB.)
MAP3 (850 KB.) 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com