ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 80 คน
สถิติวันนี้ 222 คน
สถิติเดือนนี้ 5904 คน
สถิติปีนี้ 32651 คน
สถิติทั้งหมด 888488 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหางดง ระยะทางห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  16  กิโลเมตร  โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
            ทิศเหนือ            จรดบ้านไร่  ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง
            ทิศใต้                จรดบ้านจำปาลาว  และบ้านป่าตึงใต้  ตำบลสันกลาง  อำเภอสันป่าตอง
            ทิศตะวันออก      จรดบ้านกอง  และบ้านโรงวัว  ตำบลหางดง  อำเภอหางดง
            ทิศตะวันตก       จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ  ตำบลบ้านปง  อำเภอหางดง  อำเภอสะเมิง

การปกครอง  พื้นที่  และจำนวนประชากร  ตำบลน้ำแพร่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 80.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,343.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิน 6,801 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 3,344 คน ประชากรหญิง จำนวน 3,457 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,239 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ
ประชากร ชาย 195 คน หญิง 215 คน รวม 410 คน มี 281 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ประชากร ชาย 279 คน หญิง 299 คน รวม 578 คน 
มี 277 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ประชากร ชาย 256 คน หญิง 284 คน รวม 540 คน 
มี 252 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ประชากร ชาย 562 คน หญิง 588 คน รวม 1,147 คน 
มี 476 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ประชากร ชาย 340 คน หญิง 324 คน รวม 661 คน 
มี 267 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ประชากร ชาย 395 คน หญิง 430 คน รวม 823 คน 
มี 303 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ประชากร ชาย 483 คน หญิง 487 คน รวม 969 คน 
มี 570 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ประชากร ชาย 89 คน หญิง 89 คน รวม 178 คน 
มี 69 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ประชากร ชาย 269 คน หญิง 284 คน รวม 553 คน 
มี 267 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ประชากร ชาย 166 คน หญิง 159 คน รวม 325 คน 
มี 174 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ประชากร ชาย 311 คน หญิง 299 คน รวม 607 คน 
มี 303 ครัวเรือน

ภูมิประเทศ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา  ทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ประมาณ 50% ของทั้งหมดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง–แม่ขนิล)

อาชีพ  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม,  ปลูกข้าวและถั่วเหลืองและสวนลำไย  มีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง

จุดเด่นของพื้นที่
                    1) อุทยานแห่งชาติออบขาน  ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ตำบลได้
                    2)  วัดพระธาตุดอยถ้ำ  เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นตำบลน้ำแพร่  ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามเพราะตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอำเภอหางดงและไปทำบุญไหว้พระได้ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
                    3)วัดพระธาตุเวียงด้ง  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
                    4) อนุสาวรีย์พ่อขุนหมื่นด้งนคร  ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้ง  เป็นที่ที่ประชาชนกราบไหว้บูชา
                    5)สนามกีฬาประจำอำเภอหางดง  ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
                    6) 
ศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี 2535 สาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน - ช่างฟ้อน ) เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือที่น่าสนใจ  เหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง

                     7)  ศูนย์วัฒนธรรมบ้านแพะขวาง  ตั้งอยู่ในวัดเอรัณฑวัน หมู่ 3  ตำบลน้ำแพร่  เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมของล้านนา  เป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในด้านวัฒนธรรมMAP1 (249 KB.)
MAP2 (141 KB.)
MAP3 (850 KB.) 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com