ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 287 คน
สถิติเดือนนี้ 26047 คน
สถิติปีนี้ 132483 คน
สถิติทั้งหมด 1479980 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
รางวัลของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
(ระหว่างปี พ.ศ.2547-2562)
ปี 2547
     - 20 พฤศจิกายน 2547 รางวัลที่ 2 การแข่งขันรวมพลังสร้างสุขภาพ งานมหกรรมรวมพลังคนเหลือง-ฟ้า เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราชา 12 สิงหา มหาราชินี หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2548
     - 20 มิถุนายน 2558 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงมหาดไทย
ปี 2551
     - 2551 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานการบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน หน่วยงานผู้มอบรางวัล คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอหางดง(ศปสอ.หางดง)
     - 1 กรกฎาคม 2551 รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือข่ายสู่ชุมชน ประจำปี 2551 หน่วยงานผู้มอบรางวัล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
     - 4 กันยายน 2551 โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2550 หน่วยงานผู้มอบรางวัล จังหวัดเชียงใหม่
     - 30 กันยายน 2551 รางวัลชมเชย โครงการประกวดการรณรงค์รักษาความสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551 หน่วยงานผู้มอบรางวัล จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553
     - 21 ธันวาคม 2553 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน EMS Rally ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เขต 15 ประเภทผลงานวิชาการ ระดับที่ 1 หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
     - 21 ธันวาคม 2553 รางวัลการทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม การแข่งขัน EMS Rally ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เขต 15 ประเภทด้านการทำงานเป็นทีม หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
     - 21 ธันวาคม 2553 รางวัลทีมชนะเลิศ การแข่งขัน EMS Rally ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เขต 15 ประเภทผลงานด้านสันทนาการ หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ปี 2554
     - 26 สิงหาคม 2554 เกียรติบัตรหน่วยงานจัดกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระอำเภอหางดง หน่วยงานผู้มอบรางวัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง
ปี 2555
     - 2555 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     - 3 เมษายน 2555 ระดับยอดเยี่ยม(แหล่งเรียนรู้) โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (ศพด.บ้านน้ำแพร่) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมอนามัย
     - 26 กรกฎาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด“งานส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”(ศพด.บ้านน้ำแพร่) หน่วยงานผู้มอบรางวัล โรงพยาบาลหางดง
     - 10 กันยายน 2555 รางวัลต้นแบบ การประเมินการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทางการเมืองของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานผู้มอบรางวัล กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(OKRD) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปี 2556
     - 2556 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2556 (ศพด.บ้านน้ำแพร่) (มีผลรับรองถึงปี 2558) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมควบคุมโรค
     - 27 กันยายน 2556 ผ่านเข้ารอบที่ 1 “การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ” โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ปี 2556 หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2557
     - 2557 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ประจำปี 2557 (ศพด.บ้านน้ำแพร่) (มีผลรับรองถึงปี 2559) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมควบคุมโรค
     - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านดีเด่น โครงการ“รวมพลังรักการอ่าน อนาคตสดใส ก้าวไกลสู่อาเซียน” หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
     - 23 พฤศจิกายน 2557 รางวัลชมเชย การประกวดร้านผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานฤดูหนาว สินค้า OTOP ของดีอำเภอหางดง ประจำปี 2557 หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหางดง 
ปี 2558
     - 2558 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ประจำปี 2558 (ศพด.บ้านน้ำแพร่) (มีผลรับรองถึงปี 2560) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมควบคุมโรค
     - 7 มกราคม 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ BLS การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน “EMS Rally Chiang Mai 2015” หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
     - 16 กรกฎาคม 2558 รางวัลองค์กรหลัก การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ สู่การเป็นอำเภอต้นแบบโภชนาการสมวัย หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     - 31 สิงหาคม 2558 ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     - 13 กันยายน 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านน้ำแพร่) หน่วยงานผู้มอบรางวัล คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหางดง
     - 4 ธันวาคม 2558 รางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 (ประเภทเทศบาลขนาดกลาง) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ปี 2559
     - 12 กรกฎาคม 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์/สัตว์สู่คน ภายใต้เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานผู้มอบรางวัล ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ PODD CM One Heaith และ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
     - 9 กันยายน 2559 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น(นายกฯอนุชา  รีบเร่ง) โครงการขับเคลื่อนด้านครอบครัว ดำเนินกิจกรรมครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เนื่องในวันครบรอบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา หน่วยงานผู้มอบรางวัล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ จังหวัดเชียงใหม่
     - 6 พฤศจิกายน 2559 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หน่วยงานผู้มอบรางวัล สถาบันพระปกเกล้า
     - 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดี การดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2559 หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2560
     - 3 มีนาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนระดับดีเยี่ยม เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “9 ตามรอยพ่อ สานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” (การปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561) หน่วยงานผู้มอบรางวัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
     - 25 กันยายน 2560 กองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 1 เชียงใหม่ ปี 2560 (8จังหวัดภาคเหนือ) หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ และ สมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อสุขภาวะ
ปี 2561
     - 24 พฤษภาคม 2561 ความร่วมมือการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สถานี CM-LS-060 โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติ สาธารณภัย ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานผู้มอบรางวัล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
     - 13 กันยายน 2561 การส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 หน่วยงานผู้มอบรางวัล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - 20 กันยายน 2561 รางวัลการสนับสนุนกิจกรรม การคัดเลือกหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ประจำปีพุทธศักราช 2561 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ หน่วยงานผู้มอบรางวัล จังหวัดเชียงใหม่
     - 5 ตุลาคม 2561 สุดยอดชุมชนท้องถิ่น(Top Local Community) เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ (การปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561) หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
     - 21 พฤศจิกายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชน หน่วยงานผู้มอบรางวัล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2562
     - 29 มีนาคม 2562 รางวัลชมเชย การประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน งานแอ่วผ่อของดีตี้หางดง ประจำปี 2562 หน่วยงานผู้มอบรางวัล อำเภอหางดง
     - 12 กันยายน 2562 รางวัลระดับดีเยี่ยม การส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ภาคที่ 1 เชียงใหม่) ประจำปี 2562 หน่วยงานผู้มอบรางวัล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - 22 พฤศจิกายน 2562 รางวัลชมเชย การประกวดการจัดนิทรรศการของส่วนราชการและงานของดีอำเภอหางดง ในงานแอ่วผ่อของดีตี้หางดง ครั้งที่ 2 หน่วยงานผู้มอบรางวัล อำเภอหางดง
     - 23 พฤศจิกายน 2562 รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น งานแอ่วผ่อของดีตี้หางดง ครั้งที่ 2 หน่วยงานผู้มอบรางวัล อำเภอหางดง
     - 9 ธันวาคม 2562 ระดับดี(A) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานผู้มอบรางวัล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี 2563
     - 11 กันยายน 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 หน่วยงานผู้มอบรางวัล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com