ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 419 คน
สถิติเดือนนี้ 24347 คน
สถิติปีนี้ 130783 คน
สถิติทั้งหมด 1478280 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
สวัสดีครับ ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านครับ
     ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ชาวตำบลน้ำแพร่ ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน ให้บังเกิดผลสำเร็จ โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆกับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ
     กระผมและคณะผู้บริหาร ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลน้ำแพร่ เป็นสำคัญ ที่ได้ช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส เห็นผลชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นและประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน
     กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป
     ขอแสดงความนับถือ
     นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน
     นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com