ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 514 คน
สถิติเดือนนี้ 24442 คน
สถิติปีนี้ 130878 คน
สถิติทั้งหมด 1478375 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ได้รับการถ่ายโอนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ     ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการชั้นอนุบาล  3  ขวบ  ของโรงเรียนบ้าน     น้ำแพร่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ      โดยเริ่มเปิดเรียนในปี  พ..2540  และในปี   พ.ศ. 2543   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้รับการถ่ายโอนการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ให้ดูแลรับผิดชอบอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน
        ปัจจุบัน  มีบุคลากรดังนี้
     1. นายสมยศ  ลามาพิสาร  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา
     2.นางสายฝน  คำก้อน  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาล 3-4 ขวบ
     3.นางสาววณิชยา  ศรีวิชัย  ผู้ดูแลเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก 2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้อ–อาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

(* 5 ปี หมายถึง อายุ  5 ปี  11 เดือน  29 วัน)

  ปรัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่

เรียนรู้ผ่านการเล่น     เน้นพัฒนาการ
ประสานความสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์กับชุมชน
วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย
เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้ลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำแพร่ จัดให้มีการศึกษาระดับปฐมวัย   เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ   สังคม  และสติปัญญา   ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น    

   ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย
8. พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
9.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
10.ส่งเสริมสิทธิโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกประเภท

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่

1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง
2.  จัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย
3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมายการจัดศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

1.  เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการทุกด้านเหมะสมกับวัย
2.  เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
3. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็ง  มีสุขภาพจิตดี
4. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์   ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 5.  เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัย
6.  เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
7.  เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
8.  เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการดังนี้
1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3.พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ รับมอบอาคารเรียน

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน จาก นายพิทักษ์  สุขจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ ซึ่งได้มอบห้องเรียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดยมี นายสมบูรณ์ เทพคะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com