ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2560
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 67 คน
สถิติวันนี้ 189 คน
สถิติเดือนนี้ 4885 คน
สถิติปีนี้ 52126 คน
สถิติทั้งหมด 775041 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 264 ข้อ 265 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้คำนึงถึงความเหมาะกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
     1. สำนักปลัดเทศบาล
     2. กองคลัง
     3. กองช่าง
     4. กองการศึกษา
     เพื่อให้การบริหารงานกิจการของเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา และเพื่อให้จัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นไปและถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 5 ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับการตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของผู้บริหาร ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีการดูแลป้องกันทรัพยากรจากการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่าหรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาด

*** สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล (204 KB.) 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com