ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 504 คน
สถิติเดือนนี้ 24432 คน
สถิติปีนี้ 130868 คน
สถิติทั้งหมด 1478365 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีความตระหนักต่อความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะใช้สื่อสารได้ดีกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในตำบล แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนในตำบลน้ำแพร่ และบุคคลทั่วไป
     การจัดทำแผนแม่บท 5 ปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการกำหนดกรอบ และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการร่วมกันกำหนดทิศทาง ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นทิศทาง กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะนำแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นไปแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีการกำหนดแผนปฏิบัติการต่อไป  อันจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
     การจัดทำแผนแม่บท 5 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา     ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ได้ร่วมมือกันจัดทำแผนแม่บทฯ จนประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ

     *** สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


คำนำ ()
ส่วนที่1-5 ()
ประกาศใช้แผนฯ () 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com