ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 2481 คน
สถิติปีนี้ 2481 คน
สถิติทั้งหมด 792144 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
ระบบเศรษฐกิจชุมชน มี 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่
     1) กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำการจักสานอยู่กับบ้าน รวมถึงการตั้งกองทุนขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
     2) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลน้ำแพร่ เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มสตรี-แม่บ้านเพื่อประกอบอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า ผ้าห่ม จากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
     3) กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้ เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เช่น การปั้นตุ๊กตาดินเผาและการแกะสลักไม้ เพื่อสร้างมูลค่าและรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมถึงการสร้างอำนาจต่อรองในตลาดสินค้าให้มากขึ้น 
     4) กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านบ่อ เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเพื่อทำอาชีพเสริมในช่วงเวลาตั้งแต่   2 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม โดยทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ โดยเฉพาะสินค้าขึ้นชื่อที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์แหนม ที่ทั้งอร่อย ประหยัด และถูกหลักอนามัย  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com