ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 68 คน
สถิติเดือนนี้ 7551 คน
สถิติปีนี้ 59467 คน
สถิติทั้งหมด 1195838 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ประชาสัมพันธ์การขอรับรถสามล้อชนิดมือโยก (สำหรับคนพิการ)
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่) ขอเชิญชวน คนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชน... [31 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องผลการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีจังหวัดเ่ชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประชาสัมพันธ์เรื่องผลการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีจังหวัดเ่ชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ [30 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ผ่านมา [30 มี.ค. 2564]
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อย่างไม่เป็นทางการ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อย่างไม่เป็นทางการ [29 มี.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
รณรงค์เลือกตั้งเทศบาล 2564
     เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัด"โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว หละอ่อนน้ำแพร่เป็นคนดีตามวิถีประชาธิปไตย" โดยมีกิจกรรมคือ การรณรงค์เลือกตั้งเทศบาล ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่&nb... [22 มี.ค. 2564]
 
ตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุเพื่อออกแบบ/ประมาณการ (ปรับสภาพแวดล้อม)
     วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุ และการออกแบบ-ประมาณการ ในกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอาย... [08 มี.ค. 2564]
 
นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)
     วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าพักอาศัย ณ บ้านเตื่อมฝัน (ศูนย... [05 มี.ค. 2564]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังค... [23 ก.พ. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจ้างขยายคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานลำเหมือง ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลนเำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให่แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2564 นมกล่อง ยู.เอช.ที รถจืด 200 cc จำนวน 792 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให่แก่เด็กนักเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ ประจำเดือน มีนาคม 2564 นมกล่อง ยู.เอช.ที รถจืด 200 cc จำนวน 5,940 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าประปาหมู่บ้านถึงกน้าบ้านนายบุญทา สีดำ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามรูปแบบแปลน ทต.น้ำแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำน้ำแม่ท่าช้าง (รื้อถอนกำแพงเดิม) บ้านบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนเำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 18.70 เมตร ความสูงรวมฐาน 3.95 [23 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
แนะ 6 วิธี รับมือ PM2.5
     ห่วงสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมแนะ 6 วิธีรับมือ PM2.5 และขอให้กลุ่มเสี่ยงระมัดระวังเป็นพิเศษ     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ สาเหตุมาจากการเ...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดอุโบสถ(แสนตอ)
     วัดอุโบสถ(แสนตอ) เลขที่ ๒๗๔ บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๑๕๗ อาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือ ๒ เส้น ๑๔ วา ๑ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ ๒ เส้น ๑๘ ว... [30 ม.ค. 2557]

 
กล้วยฉาบ
ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ชวนดูหนังออนไลน์ imovie88 12 มี.ค. 64 7/0
UWYNN55 ให้บริการแบบครบวงจร bird168 29 พ.ย. 63 35/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 60/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 154/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 161/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 184/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 278/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 207/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 163/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 165/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com