ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 189 คน
สถิติเดือนนี้ 24596 คน
สถิติปีนี้ 98220 คน
สถิติทั้งหมด 1445717 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ( แพมเพิร์ส )
     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ยังขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) อีกจำนวนมาก เ... [19 พ.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทำก... [17 พ.ค. 2565]
 
เปิดรับสมัครการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
📣 เปิดรับสมัครแล้ว!! ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 📖📚✍🏻🗓 ตั้งแต่บัดนี้ ~ 6 เม.ย. 2565 ประกาศผล สิงหาคม 2565 🥇🥈🥉🏆ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากประธานรัฐสภา รวมรางวัล 680,000 บาท&l... [24 มี.ค. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนพ.ศ.2565 [15 มี.ค. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
ตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ ม.6 บ้านแสนตอ
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแสนตอ และเจ้าหน้า... [19 พ.ค. 2565]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ (19 พ.ค. 65)
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบ... [19 พ.ค. 2565]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (17 พ.ค. 65)
     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้นายนพพร วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพ... [17 พ.ค. 2565]
 
ส่งมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
     วันที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมฝ่ายบริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วย นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์ และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ส่ง... [08 เม.ย. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดเอรัณฑวัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ โดยขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [19 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิฑูรย์ คนเที่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดสิ่งก่อสร้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [19 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางวิภาวดี โปธา ถึงหน้าบ้านนายสนั่น คำมา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.2 เมตร ยาว 48 เมตร หน [09 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าป่าช้าบ้านแสนตอ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศ [09 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลิตเติ้ลวิลเลท (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 120 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดสิ่งก่อสร้าง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร ตา [06 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ซอยหน้าบ้านนายไพบูลย์ จักรปัญญา ถึงบ้านนางศรีนวล สุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตา [06 พ.ค. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
หนุนเด็กวัยเรียนกินมื้อเช้า พร้อมรับเปิดเทอม
     พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กได้รับประทานมื้อเช้าตามหลักโภชนาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กไทยวัยเรียน มักไม่กินอาหารมื้อเช้า เนื่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดเอรัณฑวัน
     วัดเอรัณฑวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านแพะขวาง หมู่ที่  ๓  ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๔๕       อาณาเขต     ทิศเหนือ ปร... [05 มิ.ย. 2552]

 
กล้วยฉาบ
มันฝรั่งทอดรสบาบีคิว
ประนอม
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ หมู่ที่ 6
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เล่นง่าย แตกจริง ต้องที่นี้ UFALION168.c.. maria 16 พ.ค. 65 1/0
single area Dinoco 23 เม.ย. 65 27/0
ขยะที่กองอยู่ข้างสุสานแพาะขวาง คนใช้ถนน 01 มี.ค. 65 73/0
ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี - ป.เอก หัวใจท้องถ.. 25 ม.ค. 65 57/0
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 10 พ.ย. 64 66/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 219/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 308/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 311/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 304/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 470/1
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com