ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 582 คน
สถิติปีนี้ 115164 คน
สถิติทั้งหมด 1251535 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จั... [29 ก.ค. 2564]
 
ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง
      อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ โทรศัพท์ 1669 หรือหน่วยกู้ภัย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296600 (อปพร.) , 053-296601 (สำนักงานเทศบาลฯ), 052-082892 (งานกู้ชีพงานบรรเทาสาธารณภัย) ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง     ... [29 ก.ค. 2564]
 
ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส)
     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ยังขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) อีกจำนวนมาก ,... [16 ก.ค. 2564]
 
ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา        เรียน ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิคสภาเทศบาล โดยการนำของ นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายกกมลสิทธื์ โรจนพิพัฒน์ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่(พ่อกำนันแดง)ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภ... [13 ก.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
ภารกิจซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ในพื้นที่ หมู่1-2 ต.น้ำแพร่
       วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพพร่พัฒนา โดยการนำของนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ 2 บ้านศาลา เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมถนนท... [30 ก.ค. 2564]
 
การประชุมทางไกล โครงการผันน้ำเพื่อการอุปโภค การเกษตร ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
        วันนี้เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ รองนายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นายธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายอนาวิล ยินดีผล เจ้าพนักงานป้... [30 ก.ค. 2564]
 
โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบลน้ำแพร่ 30/07/64
         เมื่อวาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มอบหมายหน้าที่ให้ นายผดุง โนวรรณา และนายชัยวัฒน์ ไชยขัน ลงพื้นที่เก็บและคัดแยกขย... [30 ก.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนางสาวอุรารักษ์ อิวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลง... [30 ก.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. บริเวณแยกโรง อิฐไปถึงลำห้วย หน้าคอกม้า บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อพัก คสล. ก่อสร้างวางท่อ คสล. (มอก. [16 ก.ค. 2564]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองสิงฆ์) หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 81 ท่อน พร [02 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้านน้ำแพร่ (สายบ้านนายสมบูรณ์ กันทิมา) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ จำนวน 2 ช่วง พร้อมทั้งว่างท่อ คสล.ขนาดกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 [01 ก.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ จำนวน 20 วัน (ทำการ) โรียงเรียนบ้านแสนตอ จำนวน 20 วัน (ทำการ) ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ จำนวน 24 วัน โรงเรียน บ้านแสนตอ จำนวน 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 มิ.ย. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ
     รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ     ณ ปัจจุบัน พื้นที่และบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มีการนำหลักออกแบบอารยสถาปัตย์นี้ ไปใช้ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลัก ๆ 7 อย่างด้วยกัน เรามาดูกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแบบควรมีลักษณะอย่างไร (อ้างอิง คู่มืออารยสถาปัตย์ การออกแบบที่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
     ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งโครงการของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ได้ผ่านคว... [30 ม.ค. 2557]

 
ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64 26/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 84/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 202/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 215/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 209/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 332/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 231/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 202/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 190/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 313/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com