ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 313 คน
สถิติเดือนนี้ 1301 คน
สถิติปีนี้ 34158 คน
สถิติทั้งหมด 1170529 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     ประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่     หมายเลข 1 นายศรศักดิ์  หลวงใจ     หมายเลข 2 นายสราวุธ  อินวิน     หมายเลข 3 นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน     พ... [25 ก.พ. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งน้ำเป็นแบบรอบเวร สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมการเกษตร) ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งน้ำเป็นแบบรอบเวร สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้     - วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 (ระยะเวลา 6 วัน)     -... [24 ก.พ. 2564]
 
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [16 ก.พ. 2564]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ [13 ก.พ. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังค... [23 ก.พ. 2564]
 
การประชุมประสานนโยบายงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการประสานนโยบายงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ โรงแรมกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เ... [22 ก.พ. 2564]
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาช... [22 ก.พ. 2564]
 
ศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตไบโอชาร์
     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ (ศพอส.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ นำประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-11 พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เข้าศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียน... [02 ก.พ. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ถึงหน้าบ้านนางอารีย์ มหาวัน บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดสิ่งก่อสร้างกว้าง 3.30 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ทางหินคล [18 ก.พ. 2564]
ประกาศร่าง TOR รถบรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร [09 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและติกตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay บริเวณที่จอดรถสำหรับงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 634 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [02 ก.พ. 2564]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร [01 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ิออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ในช่วง COVID-19
     จากสถิติของคนที่ได้รับเชื้อและมีอาการป่วย และตายในที่สุดจากสถิติของผ้ป่วยในทุกประเทศ พบว่า ผู้ได้รับเชื้อและป่วยที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 60 ปี ยิ่งสูงกว่า 80 ปียิ่งมีอัตราการเจ็บป่วยมาก และตายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อาจพูดได้ว่าผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ป่วย จะเสียชีวิตมากที่สุด ยิ่งมีอาย...

อ่านทั้งหมด »
 
 
ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์
     นายคำ  กาไวย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2476 ณ บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อนายอ้าย  กาไวย์ มารดาชื่อนางแก้ว  เรือนมูล มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2 คน ได้แก่ 1.ตั๋น 2.ผัด และหญิง 3 ค... [01 ส.ค. 2556]

 
มันฝรั่งทอดรสดั้งเดิม
ป้าประนอม
กลองสะบัดชัย
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
หมอนพิง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
UWYNN55 ให้บริการแบบครบวงจร bird168 29 พ.ย. 63 25/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 49/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 129/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 143/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 171/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 258/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 187/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 154/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 151/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 279/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com