ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 50 คน
สถิติเดือนนี้ 8472 คน
สถิติปีนี้ 8472 คน
สถิติทั้งหมด 1144843 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด
     ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง" (โซนใต้)     ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ "กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด"     - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ,22 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติป... [07 ม.ค. 2564]
 
แจ้งกำหนดเวลาภาษีป้าย (อัตราภาษีใหม่) ประจำปี 2564
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดเวลาภาษีป้าย (อัตราภาษีใหม่) ประจำปี 2564     โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีช่วง มกราคม - มีนาคม ของทุกปี     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ชั้น1) หรือหมายเลขโทรศั... [07 ธ.ค. 2563]
 
กำหนดการส่งน้ำเป็นแบบรอบเวร สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เรื่อง กำหนดส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563/64(ฉบับที่ 1) ด้วยปัจจุบัน ภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้น้ำ โดยเ... [04 ธ.ค. 2563]
 
ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัสดุอื่นใด ขึ้นสู่อากาศในเขตตำบลน้ำแพร่
     ด้วยที่ประชุมอำเภอหางดง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2563 และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 13 ตำบล รวมทั้งเขตรับผิดชอบของตำบลน้ำแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทาง... [30 ต.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ (กลุ่มตัวอย่าง) หมู่ที่ 5 และ 6
     วันที่ 16 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ และหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน (กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูง... [16 ม.ค. 2564]
 
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ (กลุ่มตัวอย่าง) หมู่ที่ 3 และ 4
     วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง และหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน (กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้... [15 ม.ค. 2564]
 
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ (กลุ่มตัวอย่าง) หมู่ที่ 1 และ 2
     วันที่ 12 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ที่ 2 บ้านศาลา เก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน (กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ... [12 ม.ค. 2564]
 
การประชุมเพื่อหาความเป็นไปได้ในการดูแลและวิจัยผู้สูงอายุ
     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชากิจกรรมบำบัด) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ มูลนิธิแก้ว-อรุณ และ คณะกรรมการหมู่บ้านแสนตอ จัดการประชุมเพื่อหาความเป... [24 ธ.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตาถึงบ้านนายเจริญติปิน บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 5-7 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพ [05 ม.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอยกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมกินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [24 ธ.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนสายหน้าบ้านพ่อหลวงศรศักดิ์ หลวงใจ ถึงร้านค้าแม่บัวเรียว บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 353 เมตร หนา [14 ธ.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง รถจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 พ.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ระหว่างวัยที่ 3 [27 พ.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการ จัดซื้อต้นดาวเรืองชำรุด ขนาด 2x5 นิ้ว จำนวน 400 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 พ.ย. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
"ภูมิคุ้มใจ" สร้างได้ เเม้กายห่างกัน
     “ในวันที่เราต้อง ”กาย” ห่าง ในวันที่เธอนั้นอ้างว้าง อยากให้รู้ว่ารักไม่เคยห่าง ใจฉันอยู่ข้างๆ เธอ” ช่วงเวลาแบบ นี้ ที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ลดโอกาสการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยนั้น เชื่อว่าหลายคนคงมีอาการ ซึมเศร้า เหงาหงอยกันบ้าง แต่มองอีกมุมการเว้นระยะห่างเช่นนี้จะทำให้เราได้มีเวลาก...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดศาลา
      วัดศาลา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย       ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๘๔๖  อาณาเขตทิศเ... [05 มิ.ย. 2552]

 
กลองสะบัดชัยจิ๋ว
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
แหนมกลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
jhktyk5ykytjhdgj46itrgu3 https://faceboo.. jhktyk5yky.. 15 ม.ค. 64 2/0
jhktyk5ykytjhdgj46itrgu3 https://faceboo.. jhktyk5yky.. 14 ม.ค. 64 4/0
gsgrjrtjjsvccfgsdgsdgfjhghdfgsdhrthtrh h.. gsgrjrtjjs.. 08 ม.ค. 64 6/0
Poiskcherezgoogleinbox https://www.googl.. Poiskchere.. 20 ธ.ค. 63 9/0
fgqiwgqqhuijpgquhgisdfhgosfdhgsdofigh3uo.. fgqiwgqqhu.. 07 ธ.ค. 63 11/0
UWYNN55 ให้บริการแบบครบวงจร bird168 29 พ.ย. 63 13/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 36/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 108/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 126/0
gkkskmfdkewqqlacnsa https://yandex.ru gkkskmfdke.. 19 เม.ย. 63 112/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com