ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 74 คน
สถิติวันนี้ 470 คน
สถิติเดือนนี้ 8151 คน
สถิติปีนี้ 8151 คน
สถิติทั้งหมด 1355648 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
[22 ธ.ค. 2564]
 
เชิญร่วมประชุมผังเมืองเชียงใหม่(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
            ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปรับปรุงครั้งที่สี่วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเ... [16 ธ.ค. 2564]
 
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่.
           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ เปิด Walk In ฉีดวัคฉีนโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ภูมิลำเนา ทำ... [17 พ.ย. 2564]
 
เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย.
     เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย     เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาสิ่งที่ส่งมาด้วย QR code สื่อประชาสัมพันธ์และ QR code รายงานการประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่งแผ่น     โดยรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายด้... [12 ต.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ประจำปีงบประมาณ 2565.
                   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย... [28 ธ.ค. 2564]
 
ประชุมข้อร้องเรียนเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 บ้านแพะขวาง.
                   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ กรมการปกครองอำเภอหางดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร... [28 ธ.ค. 2564]
 
ดำเนินการขุดลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำบ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3.
                  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกสิ่งปฏิกูลในราง... [28 ธ.ค. 2564]
 
ประกอบพิธีเจาะหลุมเสาลงเสามงคล เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับสร้างเพิงแบบโบราณ ทำเป็นตลาดชุมชนตำบลน้ำแพร่.
                วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้นิมนต์ท่านพระครูโชติสุวรรณสรณ์ เจ้าอาวาสวัดศาลา ประกอบพิธีเจาะหลุมเสา... [28 ธ.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง ระบบสปริงเกอร์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยวิธีเฉาะเจาะจง [06 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายหยาบพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ ขนาดประมาณ 2,600 ตารางเมตร จำนวน 160 คิว โดยวิธีเฉาะเจาะจง [03 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาลตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง [03 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะที่รับบริจากชยะ ขนาดสูง 36x45 นิ้ว จำนวน 117 กิโลกรับและถังขยะพร้อมฝาสำหรับรับบริจากขยะ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 5 ใบ ตามโครงการกองบุญจากต้นทุนขยะตำบล [02 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ และโรงเรียนบ้านแสนตอ ประจำเดือน มกราคม 2565 นมยู เอช ที รถจืด 200 cc จำนวน 5,340 กล่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง [30 ธ.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง [27 ธ.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ
     รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ     ณ ปัจจุบัน พื้นที่และบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มีการนำหลักออกแบบอารยสถาปัตย์นี้ ไปใช้ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลัก ๆ 7 อย่างด้วยกัน เรามาดูกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแบบควรมีลักษณะอย่างไร (อ้างอิง คู่มืออารยสถาปัตย์ การออกแบบที่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดพระธาตุดอยถ้ำ
วัดพระธาตุดอยถ้ำ เป็นวัดสำคัญของตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก โดยตั้งอยู่ในบ้านดอยถ้ำ หมู่๙ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งบรรพชนได้สร้างมาแต่โบราณกาล ตั้งอย... [05 มิ.ย. 2552]

 
กล้วยฉาบ
มันฝรั่งทอดรสสาหร่าย
ประนอม
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
แหนมกลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
มากเกินไปแต่ทีม Dinoco 14 ธ.ค. 64 40/0
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 10 พ.ย. 64 27/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 165/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 255/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 267/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 262/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 395/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 275/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 291/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 238/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com