ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 18 คน
สถิติเดือนนี้ 3186 คน
สถิติปีนี้ 166249 คน
สถิติทั้งหมด 1513746 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์แจ้งว่า วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลัง แรงขึ้น และเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ประกอบกับวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท... [01 ก.ค. 2565]
 
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่ [08 มิ.ย. 2565]
 
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 264 ข้อ 265 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และตามมติคณะกรรมการพนั... [08 มิ.ย. 2565]
 
ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ( แพมเพิร์ส )
     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ยังขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) อีกจำนวนมาก เ... [19 พ.ค. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
เข้าพบนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการพ... [16 มิ.ย. 2565]
 
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)
เนื่องในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชาคมโลก ตระหนักถึงความสำคัญทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก : พลังชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ รณรงค์ใ... [31 พ.ค. 2565]
 
ตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านน้ำแพร่
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และงานสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบจุดน้ำท่วมขังบริเวณหน้... [30 พ.ค. 2565]
 
ตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ ม.6 บ้านแสนตอ
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายฉัตรกรินทร์  ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแสนตอ และเจ้าหน้า... [19 พ.ค. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเหม๋ย ปัญญา (ต่อจากเดิม) บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแ [05 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนในหมู่บ้านบ้านดอยถ้ำ ตั้งแต่หน้าบ้าน พ่อบุญ เทพศิริ ถึงบ้านนายประเสริฐ ล่ามคำ หมู่ที่ 9 ต.น้ำแพร่ ขนาดสิ่งก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 [23 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอิ่นคำ คุณคง บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดสิ่งก่อสร้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โ [17 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในช่วง วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 นมยู เอช ที รสจืด 200 cc จำนวน 806 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง [31 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ และโรงเรียนบ้านแสนตอ ในช่วง วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 นมยู เอช ที รสจืด 200 cc จำนวน 8,060 กล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง [31 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง [30 พ.ค. 2565]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
หนุนเด็กวัยเรียนกินมื้อเช้า พร้อมรับเปิดเทอม
     พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กได้รับประทานมื้อเช้าตามหลักโภชนาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กไทยวัยเรียน มักไม่กินอาหารมื้อเช้า เนื่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดศาลา
      วัดศาลา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย       ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๘๔๖  อาณาเขตทิศเ... [05 มิ.ย. 2552]

 
มันฝรั่งทอดรสดั้งเดิม
ป้าประนอม
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
หมอนพิง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
ผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Deputy Minister Dinoco 26 ก.ค. 65 25/0
เล่นง่าย แตกจริง ต้องที่นี้ UFALION168.c.. maria 16 พ.ค. 65 54/0
single area Dinoco 23 เม.ย. 65 53/0
ขยะที่กองอยู่ข้างสุสานแพาะขวาง คนใช้ถนน 01 มี.ค. 65 97/0
ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี - ป.เอก หัวใจท้องถ.. 25 ม.ค. 65 72/0
ีร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ.. กองกำลังพล.. 10 พ.ย. 64 84/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 239/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 333/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 337/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 327/1
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com