ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 283 คน
สถิติเดือนนี้ 7552 คน
สถิติปีนี้ 93010 คน
สถิติทั้งหมด 1229381 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
เชิญร่วมบริจาคของใช้และอาหารแห้งกับ ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคของใช้และอาหารแห้งกับ ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ตกงานและยากไร้ โดยสามารถบริจาคได้ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [13 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาขอเชิญชวนประชาชนตำบลน้ำแพร่และผู้สนใจ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนออนไลน์ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดระบบการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วที่ หมอพร้อม [12 พ.ค. 2564]
 
เรื่องแจ้งผลการตรวจ โควิด–19 ของพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งผลการตรวจ โควิด–19 ของพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามที่พบว่าพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ติดเชื้อโควิด–19 จำนวน 1 คนนั้น ทั้งนี้ขอแจ้งว่าพนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 แล้วพบว่าผลเป็นลบไม่มีพนักงานติดเชื้อแต่อย่า... [12 พ.ค. 2564]
 
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหาร เงิน หรือสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     ด้วยในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก  และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ยังมีผู้... [11 พ.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมหมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ (เพิ่ม4ราย)
     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน และอาสาสมัครนักบริบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้... [14 มิ.ย. 2564]
 
รับมอบของ/เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง
     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) รับมอบสิ่งของ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำโดยผู้บริหาร-พนักงาน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) ให้แก่... [11 มิ.ย. 2564]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่
     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน อาสาสมัครนักบริบาล และ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภา... [02 มิ.ย. 2564]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) นำโดยคณะผู้บริหารฯ-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวฯในชุมชน และอาสาสมัครนักบริบาล ได้นำหน้าก... [31 พ.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6,000 ลิตร รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค-8094 ชม เลขครุภัณฑ์ 003 48 0001 จำนวน 1 คันและจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 4,000 ลิตร รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-3510 ชม เลขครุภั [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น (50 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 Inkjet Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 แพ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 30 วัตต ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 เม.ย. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี
     น้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายและยังนับเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถขาดไปได้ เนื่องจากร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวของคนเราประกอบไปด้วยน้ำ ร่างกายของคนเราจึงต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันเพื่อรักษาสมดุลไว้และใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเราสามารถได้รับน้ำจากการดื่มน้ำ เครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่กิน เราจะมาพูดถึงเรื่อง...

อ่านทั้งหมด »
 
 
ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง
     ป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ จัดตั้งตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งโครงการของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเวียงด้ง ได้ผ่านคว... [30 ม.ค. 2557]

 
กล้วยฉาบ
หมอนพิง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64 6/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 74/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 189/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 196/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 201/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 311/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 222/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 187/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 181/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 301/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com