ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 301 คน
สถิติเดือนนี้ 2738 คน
สถิติปีนี้ 39103 คน
สถิติทั้งหมด 1007613 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
มาตรการขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     มาตรการขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ด... [02 เม.ย. 2563]
 
ประกาศฯ มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา     ตามที่ได้เกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร... [28 มี.ค. 2563]
 
การป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ หรือปริมณฑล
     การป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ หรือปริมณฑล     1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น     2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม&... [26 มี.ค. 2563]
 
แนวทางการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     แนวทางการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     1. กินอาการที่ปรุงสุก ใหม่ สะอาดอยู่เสมอ     2. ใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น     3. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำ สบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์   ... [26 มี.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
การประชุมซักซ้อมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
     วันที่ 30 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ... [30 มี.ค. 2563]
 
การประชุมคณะทำงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
     วันที่ 27 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนจาก ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในพื้นที่ สำนักงานอำเภอหางดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง รพ.สต.น้ำแพร่ ประธานอสม.ตำบลน้ำแพร่ กศน.ตำบลน้ำแพร่ จัดการประชุมคณะทำงานการป้... [27 มี.ค. 2563]
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [13 มี.ค. 2563]
 
ลงเยี่ยมเคสผู้พิการ
     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาฯ อสม. สตรีแม่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางความช่วยเหลือต่อไป [13 มี.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้า [02 เม.ย. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 45 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมต [02 เม.ย. 2563]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1. ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้าง 1.65 [31 มี.ค. 2563]
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจัด ซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า) พว [31 มี.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผค 8094 ชม เลขครุภัณฑ์ 003 48 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 มี.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มี.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
ดูแลผู้สูงวัย ช่วงโควิด-19
     ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าวัยอื่น แต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่เท่ากัน บางคนมาก บางคนน้อย ขึ้นอยู่สุขภาพและการใช้ชีวิตที่ผ่านมา หัวใจหลักของการดูแลผู้สูงอายุ คือ การทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข     ในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นก...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดอุโบสถ(แสนตอ)
     วัดอุโบสถ(แสนตอ) เลขที่ ๒๗๔ บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๒๑๕๗ อาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือ ๒ เส้น ๑๔ วา ๑ ศอก จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ ๒ เส้น ๑๘ ว... [30 ม.ค. 2557]

 
มันฝรั่งทอดรสดั้งเดิม
ป้าประนอม
มันฝรั่งทอดรสบาบีคิว
ประนอม
ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 33/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 36/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 44/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 27/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 37/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 149/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 146/0
รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์.. ดาวเหนือ 27 มี.ค. 62 142/0
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเที.. ดาวเหนือ 27 มี.ค. 62 174/0
งานศพทำไมต้องมาตั้งกลางถนนสาธารณะ สุดเซ็ง 31 ม.ค. 62 229/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com