ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 234 คน
สถิติเดือนนี้ 8263 คน
สถิติปีนี้ 126038 คน
สถิติทั้งหมด 1094548 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะว... [18 ก.ย. 2563]
 
ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลา การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 [29 ส.ค. 2563]
 
แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1)
     ด้วยปัจจุบัน ภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1) สำหรับพื้นที่... [05 มิ.ย. 2563]
 
เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ประจำปี2563
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป... [01 มิ.ย. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563
     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [04 ส.ค. 2563]
 
กิจกรรม ศพอส. (อบรมการท่องโลกโซเชียล)
     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การท่องโลกโซเชียล ไลน์ เฟสบุ้ค พร้อมทั้งข้อดี-ข้อเสีย ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ... [20 ก.ค. 2563]
 
มอบวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังโรคโควิด
     วันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับมอบวัสดุอุปกรณ์/สื่อประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ให้แก่ผู้แทนทุกหมู่บ้าน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ... [21 เม.ย. 2563]
 
มอบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
     วันที่ 14 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ให้ผู้แทนทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการวัดไข้คัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [14 เม.ย. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ สายที่ 1 ซ่อมแซมไหล่ ทางถนนทางหินคลุกพร้อมปรับเรียบ ถนนสายข้างป่าช้า หมู่ที่ 1 สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยซ่อมแซมลูกรังด้วยหิ [21 ก.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ต.น้ำแพร่ สายที่ 1 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ซอย บ้านนายสุมินทร์ หมู่ที่ 1 สายที่ 2 ปรับปรุง [21 ก.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณโดมอาคาร อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 27 เมตร จำนวน 1 โครงการ ต [11 ก.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยก่อสร้างเสาไฟฟ้าโครงสร้างเหล็กฐานรับ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ต้น จำนวน 1 โครงการ ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [02 ก.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเมรุบ้านแสนตอ สุสานดงป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ ขนาด 1 เตาเผา เมรุขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ความสูงรวมปล่อง 14.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมลาน คสล. รอบเมรุ [28 ส.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงแผ่นเหล็กกรีดลอน (เมทัลชีท) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 19.20 เมตร สูง 4 เมตร จำนว [27 ส.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
"ภูมิคุ้มใจ" สร้างได้ เเม้กายห่างกัน
     “ในวันที่เราต้อง ”กาย” ห่าง ในวันที่เธอนั้นอ้างว้าง อยากให้รู้ว่ารักไม่เคยห่าง ใจฉันอยู่ข้างๆ เธอ” ช่วงเวลาแบบ นี้ ที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ลดโอกาสการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยนั้น เชื่อว่าหลายคนคงมีอาการ ซึมเศร้า เหงาหงอยกันบ้าง แต่มองอีกมุมการเว้นระยะห่างเช่นนี้จะทำให้เราได้มีเวลาก...

อ่านทั้งหมด »
 
 
ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
     ราวปี พ.ศ.2546 ป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ เกิดจากจิตสำนึกรักบ้านเกิดของชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ซึ่งผู้นำชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ในท้องถิ่น โดยไม่ต้องการให้ผู้ใดเข้ามาบุกรุกทำลายป่า หรือยึดครองเป็นของตนเอง ดังนั้นชุมชนจ... [30 ม.ค. 2557]

 
มันฝรั่งทอดรสดั้งเดิม
ป้าประนอม
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
น้ำพริกตาแดง
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 10/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 56/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 78/0
gkkskmfdkewqqlacnsa https://yandex.ru gkkskmfdke.. 19 เม.ย. 63 66/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 106/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 121/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 113/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 102/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 101/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 223/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com