ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 219 คน
สถิติเดือนนี้ 12284 คน
สถิติปีนี้ 144223 คน
สถิติทั้งหมด 1280594 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ข่าวประกาศแจ้งเตือนพายุฝนลมกรรโชกแรงในพื้นที่ภาคเหนือนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2564 จากกรมอุตุนิยมวิทยา.
[14 ก.ย. 2564]
 
โครงการต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19
โครงการต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19  รับฟรี!!! ประชาชนตำบลน้ำแพร่ สนใจขอรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ " วัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป " จำกัดคนละ 2 ต้นเท่านั้น (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย)  [24 ส.ค. 2564]
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนผู้ปกครองที่มี... [11 ส.ค. 2564]
 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จั... [29 ก.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน17/09/64.
                  วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบทางลอดใต้สะพานระหว่างหมู่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ 2 บ้า... [17 ก.ย. 2564]
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำแพร่ "หลักสูตรการทำขนมจีบ การทำขนมดอกจอก การจัดดอกไม้แห้ง"
                      วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำแพร่ (กศน.ตำบลน้ำแพร่) จัดโครงการฝึกอบรมอาช... [17 ก.ย. 2564]
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
           เมื่อวานนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรรอบๆสนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ข... [17 ก.ย. 2564]
 
ภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)เพื่อประชาชน 17/09/64.
            เมื่อวานนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ตามที่ได้รับแจ้งมาจากประชาช... [17 ก.ย. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำซุ้มม้านั่งสำรองสำหรับนักกีฬา ขนาดสิ่งก่อสร้างกว้าง .1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ความสูง 2.30 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผฉ-7588 ชม. เลขครุภัณฑ์ 001 50 0002 ยางนอก จำนวน 4 เส้น เปลี่ยนจุ๊ปเลส,ถ่วงล้อ,ตั้งศูนย์ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดเอรัณฑวัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รวม 127.20 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [26 ส.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ
     รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ     ณ ปัจจุบัน พื้นที่และบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มีการนำหลักออกแบบอารยสถาปัตย์นี้ ไปใช้ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลัก ๆ 7 อย่างด้วยกัน เรามาดูกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแบบควรมีลักษณะอย่างไร (อ้างอิง คู่มืออารยสถาปัตย์ การออกแบบที่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดพระธาตุดอยถ้ำ
วัดพระธาตุดอยถ้ำ เป็นวัดสำคัญของตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก โดยตั้งอยู่ในบ้านดอยถ้ำ หมู่๙ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งบรรพชนได้สร้างมาแต่โบราณกาล ตั้งอย... [05 มิ.ย. 2552]

 
มันฝรั่งทอดรสสาหร่าย
ประนอม
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
หมอนพิง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64 56/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 99/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 219/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 233/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 224/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 358/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 243/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 228/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 205/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 329/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com