ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 417 คน
สถิติเดือนนี้ 4163 คน
สถิติปีนี้ 71914 คน
สถิติทั้งหมด 1208285 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือดังนี้     1. ให้บริการประตูเข้า-ออก แค่ทางเดียวและต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอ... [30 เม.ย. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์การขอรับรถสามล้อชนิดมือโยก (สำหรับคนพิการ)
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่) ขอเชิญชวน คนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชน... [31 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องผลการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีจังหวัดเ่ชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประชาสัมพันธ์เรื่องผลการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีจังหวัดเ่ชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ [30 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ผ่านมา [30 มี.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
รณรงค์เลือกตั้งเทศบาล 2564
     เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จัด"โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว หละอ่อนน้ำแพร่เป็นคนดีตามวิถีประชาธิปไตย" โดยมีกิจกรรมคือ การรณรงค์เลือกตั้งเทศบาล ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำแพร่&nb... [22 มี.ค. 2564]
 
ตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุเพื่อออกแบบ/ประมาณการ (ปรับสภาพแวดล้อม)
     วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อตรวจสภาพบ้านผู้สูงอายุ และการออกแบบ-ประมาณการ ในกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอาย... [08 มี.ค. 2564]
 
นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)
     วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าพักอาศัย ณ บ้านเตื่อมฝัน (ศูนย... [05 มี.ค. 2564]
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีไร้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง)
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังค... [23 ก.พ. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6,000 ลิตร รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค-8094 ชม เลขครุภัณฑ์ 003 48 0001 จำนวน 1 คันและจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 4,000 ลิตร รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-3510 ชม เลขครุภั [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น (50 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 Inkjet Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [30 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 แพ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 เม.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 30 วัตต ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 เม.ย. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
5 ประโยชน์ สุดจี๊ดจากพริก
     พริกไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยจี๊ดจ๊าดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอีกด้วย     1. ลดความเจ็บปวด : เพราะเมื่อทานพริกเข้าไป ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุข หรือเอ็นโดรฟินออกมา จึงช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้     2. บรรเทาหวัด : พริกมีสรรพคุณช่วยลดน้ำมูก แถมยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้จางลง และ...

อ่านทั้งหมด »
 
 
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
     แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ เริ่ีมก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามมติที่ประชุมหมู่บ้านแสนตอ โดยทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง (เงินบริหารจัดการในชุมชน) แรกเริ่มจำนวน 20,000 บาท จากนั้นจึงได้ร่วม... [30 ม.ค. 2557]

 
มันฝรั่งทอดรสสาหร่าย
ประนอม
หมอนพิง
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
จิ้นส้มเมือง
จิ้นส้มเมืองป้าเพ็ญศรี
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ หมู่ที่ 6
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 67/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 164/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 170/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 193/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 290/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 217/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 174/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 174/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 293/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 348/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com