ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 1423 คน
สถิติปีนี้ 154990 คน
สถิติทั้งหมด 1123500 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัสดุอื่นใด ขึ้นสู่อากาศในเขตตำบลน้ำแพร่
     ด้วยที่ประชุมอำเภอหางดง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่องการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2563 และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 13 ตำบล รวมทั้งเขตรับผิดชอบของตำบลน้ำแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยทาง... [30 ต.ค. 2563]
 
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2564
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำแพร่     เปิดรับสมัคร     - วัยเตรียมผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)     - วัยผู้สูงอายุ (อา... [19 ต.ค. 2563]
 
เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา***************************ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 และเดือน มกราคม - กันยายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบุรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบีย... [19 ต.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะว... [18 ก.ย. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
ประชุมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมดำเนินการ โครงการทำบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับผู้ส... [26 พ.ย. 2563]
 
อบรมตรวจวิเคราะห์ดิน และการผลิตไบโอชาร์
สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงความร่วมมือ(MOU)ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้แผนพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือในช่วงปี 2563 ตามโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่ง... [26 พ.ย. 2563]
 
ลงพื้นที่ประเมินการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ/พิการ
     วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ พร้อมด้วยกองช่าง ร่วมกับ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านแสนตอ เพื่อประเมินและหาแนวทางการปรับสภาพที่อยู่อาศ... [16 ต.ค. 2563]
 
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุฯ
     วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำแพร่ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชี... [16 ต.ค. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายหลักหน้าฟาร์มไก่บุญรอด หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เม [16 พ.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองสุข กันธา หมู่ที่ 10 ต.น้ำแพร่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแปปแปลนทต.น้ำแพร่พัฒนา [30 ต.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนสายหลักบ้านแสนตอ หมู่ที่ 6 ต.น้ำแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน [26 ต.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าเล็กถึงถนนสายบ้านต๋ม-น้ำบุ่น บ้านดอยภ้ำ หมู่ที่ 9 ต.น้ำแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน [19 ต.ค. 2563]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [01 ต.ค. 2563]
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Fuji รุ่น WorkCentre 5335 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-28 กันยายน 2564 [30 ก.ย. 2563]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
"ภูมิคุ้มใจ" สร้างได้ เเม้กายห่างกัน
     “ในวันที่เราต้อง ”กาย” ห่าง ในวันที่เธอนั้นอ้างว้าง อยากให้รู้ว่ารักไม่เคยห่าง ใจฉันอยู่ข้างๆ เธอ” ช่วงเวลาแบบ นี้ ที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ลดโอกาสการแพร่เชื้อ เพื่อความปลอดภัยนั้น เชื่อว่าหลายคนคงมีอาการ ซึมเศร้า เหงาหงอยกันบ้าง แต่มองอีกมุมการเว้นระยะห่างเช่นนี้จะทำให้เราได้มีเวลาก...

อ่านทั้งหมด »
 
 
อุทยานแห่งชาติออบขาน
ข้อมูลทั่วไป                 อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 302,500 ไร่ หรือ 484 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ... [05 มิ.ย. 2552]

 
กลองสะบัดชัย
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
หมอนจิ๋ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านน้ำแพร่
ดอกไม้ดินญี่ปุ่น
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
พวงกุญแจผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
UWYNN55 ให้บริการแบบครบวงจร bird168 29 พ.ย. 63 5/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 26/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 93/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 115/0
gkkskmfdkewqqlacnsa https://yandex.ru gkkskmfdke.. 19 เม.ย. 63 101/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 141/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 188/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 154/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 132/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 131/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com