ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 71 คน
สถิติเดือนนี้ 12019 คน
สถิติปีนี้ 163861 คน
สถิติทั้งหมด 1300232 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย.
     เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย     เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาสิ่งที่ส่งมาด้วย QR code สื่อประชาสัมพันธ์และ QR code รายงานการประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่งแผ่น     โดยรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายด้... [12 ต.ค. 2564]
 
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา.
         เรื่อง กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลน้ำไผ่พัฒนา         ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ... [04 ต.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม.
    เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม                        ด้วยอำเภอหางดงได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธ... [01 ต.ค. 2564]
 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนารับสมัครนักกีฬาฟุตบอล.
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนารับสมัครนักกีฬาฟุตบอล. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดยนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย รุ่นอายุระหว่าง 12 - 18 ปี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในตำบลน้ำแพร่ที่มีใจรักการเล่นกีฬาฟุตบอล มาออกกำลังกา... [20 ก.ย. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัว อาจารย์อุดม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ณ วัดศรีดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ .
                     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1-2&nb... [19 ต.ค. 2564]
 
ภารกิจช่วยเหลือและบริการประชาชน 18/10/64.
                     วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [19 ต.ค. 2564]
 
โครงการกองบุญจากต้นทุนขยะ ตำบลน้ำแพร่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส.
                   วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ออกมอบถังขยะและป... [18 ต.ค. 2564]
 
ตรวจสอบงานขุดลอกลำเหมืองแม่ท่าช้าง หมู่ 1 บ้านบ่อ และหมู่ 2 บ้านศาลา.
                   วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำโดย นายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1 และ ผู้ใหญ่บ... [18 ต.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »

ดูคลิป น้ำแพร่ ทีวี ทั้งหมด

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำซุ้มม้านั่งสำรองสำหรับนักกีฬา ขนาดสิ่งก่อสร้างกว้าง .1.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ความสูง 2.30 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผฉ-7588 ชม. เลขครุภัณฑ์ 001 50 0002 ยางนอก จำนวน 4 เส้น เปลี่ยนจุ๊ปเลส,ถ่วงล้อ,ตั้งศูนย์ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดเอรัณฑวัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รวม 127.20 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา [26 ส.ค. 2564]
 
 อ่านทั้งหมด »
 
 
 
 
รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ
     รวม 7 สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่สาธารณะ     ณ ปัจจุบัน พื้นที่และบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้มีการนำหลักออกแบบอารยสถาปัตย์นี้ ไปใช้ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลัก ๆ 7 อย่างด้วยกัน เรามาดูกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแบบควรมีลักษณะอย่างไร (อ้างอิง คู่มืออารยสถาปัตย์ การออกแบบที่...

อ่านทั้งหมด »
 
 
วัดศาลา
      วัดศาลา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย       ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ ก เลขที่ ๘๔๖  อาณาเขตทิศเ... [05 มิ.ย. 2552]

 
กล้วยฉาบ
กลองสะบัดชัยจิ๋ว
ศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาตำบลน้ำแพร่ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
ผลไม้จิ๋ว
กลุ่มสตรี หมู่2 บ้านศาลา
แหนมกลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
กลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
 
อ่านทั้งหมด »
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64 81/0
สิงหา...พาแม่เที่ยว! โปรโมชั่นดีๆจากโรงแ.. Admin Heri.. 06 ส.ค. 63 140/0
ร้องเรียนการปล่อยปะละเลยให้เกิดการเผาอัน.. นายศุภะกิจ.. 09 มิ.ย. 63 228/1
มลพิษจากการเผาบริเวณโดยรอบสนามกีฬาน้ำแพร.. tawon 13 พ.ค. 63 237/0
รถเก็บขยะ พลูโต 11 มี.ค. 63 227/1
ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย ประชาชนน้ำ.. 09 มี.ค. 63 364/1
ร้านหางดงพระนครเสียงดัง ประชาชนน้ำ.. 01 ก.พ. 63 247/1
ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อ.. ชื่นกมล สน.. 12 ธ.ค. 62 261/0
รับสมัคร ป.ตรี -โท ปุญญา 21 พ.ย. 62 210/0
ถนนลาดยางทำไมไม่สร้างกว้าง 5 เมตร รถสวนก.. ผู้อยู่อาศ.. 07 มิ.ย. 62 337/0
 
ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด »  
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com