ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 282 คน
สถิติเดือนนี้ 2719 คน
สถิติปีนี้ 39084 คน
สถิติทั้งหมด 1007594 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้า <02 เม.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ)  หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 25 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (421 KB.)
ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (355 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 45 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมต <02 เม.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ)  หมู่ที่ 2 ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 45 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (412 KB.)
ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้าง (345 KB.)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1. ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้าง 1.65 <31 มี.ค. 63>

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
1. ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง ต่อจากเดิม (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ)  หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 25 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมตร 

2.ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำเหมืองท่าช้าง (หลังบ้านนางกาญจนา ศรีสุวรรณ)  หมู่ที่ 2 ขนาดฐานกว้าง 1.65 เมตร ยาว 45 เมตร ความสูงรวมฐาน 4 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (197 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (169 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี (308 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องประกวดราคาการจัด ซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า) พว <31 มี.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  เรื่องประกวดราคาการจัด ซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (228 แรงม้า) พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POER STEERING)แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร 

 
ประกาศประกวดการจัดซื้อ (455 KB.)
ประกาศประกวดการจัดซื้อ (307 KB.)
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผค 8094 ชม เลขครุภัณฑ์ 003 48 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <27 มี.ค. 63>

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผค 8094 ชม  เลขครุภัณฑ์ 003 48 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้ชนะการเสนอราคา (204 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com