ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 234 คน
สถิติเดือนนี้ 2055 คน
สถิติปีนี้ 84364 คน
สถิติทั้งหมด 1052874 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การขอรับรถสามล้อชนิดมือโยก(สำหรับคนพิการ) <19 มิ.ย. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่) ขอเชิญชวน คนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) ติดต่อขอรับได้ ฟรี!!!
     คุณสมบัติ
     - คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556
     - “มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย”
     - เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ/อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
     เอกสารประกอบ
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
     - ใบรับรองแพทย์ ให้ระบุว่า “สามารถใช้รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการได้”
     - รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป
     ขั้นตอนการดำเนินงาน
     1. ผู้พิการแจ้งความประสงค์
     2. เจ้าหน้าที่ลงเก็บข้อมูลที่บ้าน
     3. ส่งเอกสารไปยัง พมจ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

     ติดต่อได้ที่ : สำนักปลัดเทศบาลฯ หรือ 091-0768452 (ทอมมี่)

แจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1) <05 มิ.ย. 63>

     ด้วยปัจจุบัน ภาคส่วนการใช้น้ำต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้น้ำ โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูฝนและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563 (ฉบับที่1) สำหรับพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
     - ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
      - ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
      - ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. พื้นที่ส่งน้ำ คลองซอย 19 ซ้าย ถึงคลองซอย 22 ซ้าย รวมระยะเวลา 6 วัน
     หมายเหตุ การปิด-เปิด บานเวลา 08.00 น. ,,, กรณีมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ให้ทำการสูบน้ำตามกำหนดรอบเวรการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ส่งน้ำ
     ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำทุกท่าน เคารพกติกาและยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำการเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ จะถูกนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงภาพประชาสัมพันธ์ (498 KB.)
เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ประจำปี2563 <01 มิ.ย. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
     1. QR Code
     2. เว็บไซด์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/vst6ny

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคอาหาร เงิน หรือสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <08 พ.ค. 63>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาฯ ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19)
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคอาหาร เงิน หรือสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     ประสานงานได้ที่ : สำนักงานปลัดฯ โทรศัพท์ 053-296601

แนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) <21 เม.ย. 63>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้มารับของบริจาคเป็นจำนวนมากและยืนใกล้ชิดกันอาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
     1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับประสานงานกับผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของผ่าน ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease (COVID-19)
     2. อำนวยความสะดวกแก่ผุ้มีจิตศรัทธาเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของ ส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ (จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่นำผู้มีจิตศรัทธาไปส่งมอบฯ)
     3. จัดเตรียมสถานที่และนัดหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา (การจัดกิจกรรมจำกัดครั้งละไม่เกิน 100 คน)
     4. สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
     ...
     ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่
     - ชม 0023.3/ว 10303 ลว. 24 มี.ค. 63
     - ชม 0023.3/ว 13032 ลว. 17 เม.ย. 63
     - ชม 0023.3/ว 13038 ลว. 19 เม.ย. 630023.3 10303 (353 KB.)
0023.3 13032 (195 KB.)
0023.3 13038 (230 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com