ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 322 คน
สถิติเดือนนี้ 3895 คน
สถิติปีนี้ 166958 คน
สถิติทั้งหมด 1514455 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดเชียงใหม่ <01 ก.ค. 65>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์
แจ้งว่า วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลัง แรงขึ้น และเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ประกอบกับวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เมืองฯ แม่แจ่ม เวียงแหง เชียงดาว แม่แตง ดอยสะเก็ด สะเมิง หางดง กัลป์ยาณิวัฒนา และออมก๋อย) ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
สำหรับแผนการเตรียมรับมือและการปฏิบัติตนก่อนการเกิดอุทกภัย ขอให้ประชาชนดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1. ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที
3. สังเกตระดับน้ำและความผิดปกติ และป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้าน
4. กำจัดวัชพืช ขยะ ไม่ให้อุดตันท่อน้ำ หรือกีดขวางทางน้ำอื่น
5. จัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ
6. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและตนเองด้วย
-------------------------------------------------------------
สายด่วนงานป้องกันฯ 064-5289951 (นายอนาวิล ยินดีผล)

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล <08 มิ.ย. 65>

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลน้ำแพร่การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฎิบัติราชการแทน (3.59 MB.)
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <08 มิ.ย. 65>

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 264 ข้อ 265 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีมติเห็นชอบให้กำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นเทศบาลประเภทสามัญ และประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากปรับขนาดเทศบาลจากขนาดกลาง เป็นประเภทสามัญ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดังนั้น จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้คำนึงถึงความเหมาะกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (131 KB.)
ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ( แพมเพิร์ส ) <19 พ.ค. 65>

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่  ยังขาดแคลนผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิร์ส) อีกจำนวนมาก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่) ขอเชิญร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป
     - สำหรับเด็ก (ทุกไซส์)
     - สำหรับผู้ใหญ่ (ไซส์ M - L - XL)
     ติดต่อสอบถาม/บริจาคสิ่งของได้ที่
     * เฟสบุ้ก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
     * สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (สำนักปลัด : ชั้น 1) 123  หมู่ 1  ตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230  โทรศัพท์ 052-080792
     * 089-6329465 (ร.ต.ต.เชนทร์  สมบัติ - รองนายกเทศมนตรีฯ) , 086-1876719 (นายนพพร  วงค์ปัญญา - รองนายกเทศมนตรีฯ) , 091-0768452 (ว่าที่ร.ต.ศิโรเวฐน์  ปัญญา - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 <17 พ.ค. 65>

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ทำการขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินเดิม ชำระภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ขยายเวลาออกไปภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ซึ่งบัดนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ขยายแล้ว หากผู้เสียภาษีทำการชำระหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม นอกจากค่าภาษีแล้ว จะมีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มที่ต้องชำระ ตามอัตราดังต่อไปนี้
     - เบี้ยปรับ : ร้อยละ 40 ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระที่หนังสือแจ้งเตือน
     - เบี้ยปรับ : ร้อยละ 20 ของค่าภาษี กรณีชำระภายในเวลาที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด
     - เบี้ยปรับ : ร้อยละ 10 ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือแจ้งเตือน
     - เงินเพิ่ม  : ร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้างชำระ เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน
ภาษีป้าย
     ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
     ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย : มกราคม - มีนาคม 2565
     ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน
     - ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
     - ค่าปรับ : ยื่นแบบเกินระยะเวลาที่กำหนด ปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     - เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษ ของเดือนนับเป็น 1 เดือน
*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้
        กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
        โทรศัพท์ 052-080792 ต่อ 102infographic (638 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com