ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 140 คน
สถิติเดือนนี้ 7821 คน
สถิติปีนี้ 7821 คน
สถิติทั้งหมด 1355318 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 <22 ธ.ค. 64>
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (491 KB.)
เชิญร่วมประชุมผังเมืองเชียงใหม่(ปรับปรุงครั้งที่ 4) <16 ธ.ค. 64>

            ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปรับปรุงครั้งที่สี่วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่. <17 พ.ย. 64>

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ เปิด Walk In ฉีดวัคฉีนโควิด-19 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ภูมิลำเนา ทำงาน หรือพักอาศัยอยู่ใน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวัคซีนเข็ม 1 แอสตร้าเซเนก้า(AstraZeneca) สำหรับ เข็ม 2 ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรวัคซีนชนิดใด (แอสตร้าเซเนก้า,ไฟเซอร์) จุดฉีดวัคซีน ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม)เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
*กรุณานำบัตรประชาชน ปากกา และน้ำดื่มมาด้วย.*

เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย. <12 ต.ค. 64>

     เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมาย

     เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย QR code สื่อประชาสัมพันธ์และ QR code รายงานการประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่งแผ่น

     โดยรัฐมนตรีการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายด้านการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมซึ่งเมื่อวันที่สามสิงหา 2564 คณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเพื่อเป็นการป้องกันสังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเช่น การฆาตกรรม การข่มขืน การกระทำผิดทางเพศกับเด็ก ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายให้จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายเพื่อ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

     ในการนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของท่านผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนและช่องทางอื่นๆที่ท่านสามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างน้อยวันละครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านรายงานผลการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวกลับมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้.


ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา. <04 ต.ค. 64>

         เรื่อง กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลน้ำไผ่พัฒนา

         ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่1มกราคม 2563 เป็นต้นไป

         เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องอาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาเพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 4ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

         ดังนั้นจึงขอความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาโปรดให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหมายเลขโทรศัพท์โทร 052-080792 ต่อ 102. 

         จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2564


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com