ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 45 คน
สถิติเดือนนี้ 3015 คน
สถิติปีนี้ 44372 คน
สถิติทั้งหมด 834035 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง <13 ก.ย. 61>

อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ โทรศัพท์ 1669

หรือหน่วยกู้ภัย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

โทรศัพท์ 053-296600 (อปพร.) , 053-296601 (สำนักงานเทศบาลฯ)

ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

มีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

*** อุบัติเหตุทุกประเภท ได้แก่

         1. อุบัติเหตุจราจร (รถชนกันทุกประเภท)

          2. อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ของมีคมบาด,อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

          3. ตกจากที่สูง

          4. ไฟฟ้าช็อต,ไฟไหม้,น้ำร้อนลวกรุนแรง

          5. จมน้ำ

          6. ได้รับสารพิษ,สัตว์มีพิษกัด

*** ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่

          1. หมดสติ,หยุดหายใจ,หัวใจหยุดเต้น

          2. เจ็บอกรุนแรง

          3. เจ็บครรภ์ใกล้คลอด

          4. กินยาเกินขนาด,กินสารพิษ

          5. ชักเกร็ง,ชักกระตุก

          6. ตกเลือด(เลือดออกมากผิดปกติ)

          7. หมดสติ,ช็อก

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อประสบเหตุ

          1. โทรแจ้งศูนย์นเรนทร ที่ 9 (ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์) โทรศัพท์ 1669 , 053-121082 , 053-121084

          2. แจ้งรายละเอียดจุดเกิดเหตุ หรือสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน

          3. แจ้งจำนวน และอาการของผู้บาดเจ็บให้มากที่สุด

          4. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ

          5. เมื่อศูนย์เวียงพิงค์ได้รับแจ้งเหตุแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

          6. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในขณะที่รอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์


กำหนดการออกจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ <13 ก.ย. 61>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ดังนี้
     - วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี
     ออกจัดเก็บขยะเวลา 08.30 น. ในพื้นที่ หมู่ 1 (บ้านบ่อ) หมู่ที่ 2 (บ้านศาลา) หมู่ที่ 3 (บ้านแพะขวาง) หมู่ที่ 7 (บ้านท่าไม้ลุง) หมู่ที่ 9 (บ้านดอยถ้ำ) และหมู่ที่ 11 (บ้านเวียงด้ง)
     - วันอังคาร และ วันศุกร์
     ออกจัดเก็บขยะเวลา 08.30 น. ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บ้านน้ำแพร่) หมู่ที่ 5 (บ้านป่าจี้) หมู่ที่ 6 (บ้านแสนตอ) และหมู่ที่ 10 (บ้านน้ำบุ่น)

เชิญบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" <13 ก.ย. 61>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบริจาคมือถือเก่า เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือ ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อเปลี่ยนเป็นหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น ที่ขาดแคลนจำนวน 1,000 แห่ง สามารถบริจาคได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนกันยายน 2561 <05 ก.ย. 61>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดี  ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

แจ้งการเปิดถนนใหม่ (ตอนที่3) วันที่ 5 กันยายน 2561 <17 ส.ค. 61>

     โครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง (ตอนที่3) อ.สันป่าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ขอแจ้ง ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 จะทำการเปิดถนนใหม่ (ตอนที่ 3) และปรับทิศทางเดินรถถนนเดิมตอนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 โปรดระมัดระวัง ขับขี่บนถนนเดิมข้างคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันออก ในทิศทางขาออกเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ช่องจราจร จะไม่มีทิศทางการเดินรถสวนเลนกันแล้ว ภายหลังเปิดใช้งาน ตั้งแต่ 08.00 น. ของวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และโปรดขับขี่บนถนนฝั่งตะวันตก (ถนนใหม่) ภายหลังเปิดใช้งาน ในทิศทางขาเข้าเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ช่องจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมทางหลวงชนบท และ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     กรณีขับขี่
     1. โปรดปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด
     2. โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่
     3. ขับช้าๆ อย่าประมาท
     4. ทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ใส่หมวกกันน็อค
     5. ไม่ขับขี่รถในขณะมึนเมา
     6. โปรดขับขี่รถด้วยการมีสติ


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com