ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 4302 คน
สถิติปีนี้ 32113 คน
สถิติทั้งหมด 821776 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนกันยายน 2559 <04 ต.ค. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) <27 ก.ย. 59>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  5 กันยายน 2559 นั้น
     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันที่ 26 กันยายน 2559 และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง  เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้
     1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 01
     2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     นางสาวพัทยา  บัวจีน เลขประจำตัวสอบ 02
     3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     นายสุธี  เทพคะ เลขประจำตัวสอบ 01
     ขอให้ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
     *** สำหรับเอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา (142 KB.)
ผลคะแนน-ภาค-ก-และ-ข (155 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ <22 ก.ย. 59>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  12 – 20  กันยายน  2559  นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันที่จัดการสอบ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน  2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินดังต่อไปนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 01
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     นางสาว ชญานี  กะธิโต เลขประจำตัวสอบ 01
     นางสาว พัทยา  บัวจีน เลขประจำตัวสอบ 02
     นางณัฐธิดา  เต๋จ๊ะกัน เลขประจำตัวสอบ 03
     นางสาววราภรณ์  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 04
     นางชรัดดา  คำไชยเทพ เลขประจำตัวสอบ 05
     ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรี  นันต๊ะสาร เลขประจำตัวสอบ 06
     นางสาวจุฑามาศ  โปธา เลขประจำตัวสอบ 07
     นางสาวธัญญาลักษณ์  สุทธานิน เลขประจำตัวสอบ 08
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
     นายสุธี  เทพคะ เลขประจำตัวสอบ 01

     *** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (128 KB.)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปี 2559 <19 ก.ย. 59>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำผลมาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานในหน่วยงาน นั้น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศ (652 KB.)
หน้าปก (2.26 MB.)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 1 (709 KB.)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 2 (1.40 MB.)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 3 (970 KB.)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 4 (801 KB.)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <09 ก.ย. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ 18, ข้อ 19  และข้อ 20  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ     สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในตำแหน่ง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน          จำนวน  1  อัตรา
     (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา
     (3) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา
     ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 12 - 20 กันยายน 2559 
     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง (237 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com