ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 7526 คน
สถิติปีนี้ 59442 คน
สถิติทั้งหมด 1195813 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคอาหาร เงิน หรือสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <08 พ.ค. 63>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาฯ ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19)
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคอาหาร เงิน หรือสิ่งของ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     ประสานงานได้ที่ : สำนักงานปลัดฯ โทรศัพท์ 053-296601

แนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) <21 เม.ย. 63>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona virus Disease (COVID-19) มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้มารับของบริจาคเป็นจำนวนมากและยืนใกล้ชิดกันอาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
     1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับประสานงานกับผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารหรือสิ่งของผ่าน ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease (COVID-19)
     2. อำนวยความสะดวกแก่ผุ้มีจิตศรัทธาเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของ ส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ (จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่นำผู้มีจิตศรัทธาไปส่งมอบฯ)
     3. จัดเตรียมสถานที่และนัดหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา (การจัดกิจกรรมจำกัดครั้งละไม่เกิน 100 คน)
     4. สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
     ...
     ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่
     - ชม 0023.3/ว 10303 ลว. 24 มี.ค. 63
     - ชม 0023.3/ว 13032 ลว. 17 เม.ย. 63
     - ชม 0023.3/ว 13038 ลว. 19 เม.ย. 630023.3 10303 (353 KB.)
0023.3 13032 (195 KB.)
0023.3 13038 (230 KB.)
สมุนไพรไทยป้องกัน COVID-19 <10 เม.ย. 63>

     สมุนไพรไทยป้องกัน COVID-19
     นอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอ สมุนไพรไทยยังช่วยลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
     ***ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ตำบลน้ำแพร่ และ งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาinfographic (870 KB.)
วิธีป้องกันเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพของตนเอง <10 เม.ย. 63>

     วิธีป้องกันเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพของตนเอง
     1. เว้นระยะห่างทางสังคม
     2. ล้างมือเป็นประจำ
     3. อยู่กับบ้าน
     4. ดูแลสุขภาพเป็นประจำ
     ***ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตำบลน้ำแพร่infographic (446 KB.)
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <07 เม.ย. 63>

     ประกาศ!!! เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือดังนี้
     1. ให้บริการประตูเข้า-ออก แค่ทางเดียวและต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ประตูทางเข้าเทศบาล
     2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลinfographic (585 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com