ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 337 คน
สถิติเดือนนี้ 7386 คน
สถิติปีนี้ 59302 คน
สถิติทั้งหมด 1195673 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

มาตรการขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <02 เม.ย. 63>

     มาตรการขอความร่วมมือกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ดังนี้
     1. ตลาด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
     2. ร้านอาหารในโรงแรม หรือบ้านพักรีสอร์ท ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารเครื่องดื่มในโรงแรม ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือบ้านพักรีสอร์ท
     3. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านค้า
     4. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่มุ่งเน้นการขาย จ่าย แลกเปลี่ยน ให้สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น เช่น ร้านเหล้าตอง
     5. ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผม หรือแต่งผมหรือแต่งเล็บ
     6. ปิดสระว่ายน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน บ้านพักรีสอร์ท
     7. ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก รวมถึงโซนอุปกรณ์ เครื่องเล่นสำหรับเด็กเล่น ในบริเวณหมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก
     8. ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
     9. ปิดร้านคาราโอเกะ
     10. ปิดศูนย์พระเครื่องพระบูชา หรือแผงพระริมทางหรือในหมู่บ้าน
     11. ปิดบ่อตกปลา หรือกิจกรรมใดๆในประเภทเดียวกัน
     12. ปิดสนามกีฬา อาทิเช่น สนามฟุตบอล ฟุตซอล สนามเปตอง
     13. ปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์
     14. ปิดสนามชนไก่ สนามประลองไก่ หรือสนามอื่น ที่มีพื้นที่จัดให้สัตว์ต่อสู้กัน
     15. ให้หยุดการนวดแผนโบราณตามหมู่บ้าน/บ้านเรือนinfographic (771 KB.)
ประกาศฯ มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <28 มี.ค. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     ตามที่ได้เกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย รวมถึงกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการแนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศ มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (2.33 MB.)
การป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ หรือปริมณฑล <26 มี.ค. 63>

     การป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ หรือปริมณฑล
     1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
     2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
     3. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำ สบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์
     4. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน(กักตัว) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนา
     5. กรณีมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
     *** ขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัว ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในหมู่บ้าน เพื่อที่จะประสานทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าไปดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวัง คัดกรอง และสังเกตอาการของผู้เดินทางและครอบครัวต่อไปinfographic (689 KB.)
แนวทางการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <26 มี.ค. 63>

     แนวทางการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     1. กินอาการที่ปรุงสุก ใหม่ สะอาดอยู่เสมอ
     2. ใช้ช้อนกลาง ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
     3. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำ สบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์
     4. กรณีมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติคลุกคลี หรือมีญาติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้รีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ทันที
     5. สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่ ทต.น้ำแพร่พัฒนา แจกให้เมื่อมีอาการป่วย หรือจำเป็นต้องเดินทางไปในที่แออัด
     6. ไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
     7. เมื่อไอ จาม ต้องปิดปากและจมูกทุกครั้งinfographic (591 KB.)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ <23 มี.ค. 63>

     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน
     จึงให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ดังนี้
     1. ปิดสถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
     2. ปิดศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์แสดงและจัดนิทรรศการ
     3. ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดเพื่อจำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักงาน ธนาคาร สำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อการนำกลับไปบริโภคที่อื่น
     4. ตลาด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
     5. ปิดตลาดถนนคนเดิน
     6. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหาร เครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น
     7. ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม
     8. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่มุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่และบริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลฯ
     9. ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
     10. ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การรักษาพยาบาลดังกล่าวในสถานพยาบาล
     11. ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผม หรือแต่งผม ร้านตัดแต่งเล็บ
     12. ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
     13. ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม
     14. ปิดสระว่ายน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย
     15. ปิดสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส
     16. ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
     17. ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก รวมถึงโซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้า
     18. ปิดเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และตู้เกมหรือสถานที่อื่นใดที่มีการบริการลักษณะคล้ายกัน
     19. ปิดร้านคาราโอเกะ
     20. ปิดสถานประกอบการโรงมหรสพ โรงละคร
     21. ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา
     22. ปิดสนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
     23. ปิดสนามยิงปืน
     24. ปิดบ่อตกปลา ตกกุ้ง หรือกิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน
     25. ปิดสนามกีฬาที่มีการสัมผัสร่างกาย หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน อาทิเช่น สนามฟุตบอล ฟุตซอล
     26. ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด และสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
     27. ปิดสนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว
     28. ปิดสนามชนไก่ สนามประลองไก่ สนามม้า หรือสนามหรือพื้นที่จัดให้สัตว์ต่อสู้กัน
     ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
     ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 63คำสั่ง - หน้าที่ 1 (452 KB.)
คำสั่ง - หน้าที่ 2 (363 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com