ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 173 คน
สถิติเดือนนี้ 5843 คน
สถิติปีนี้ 17379 คน
สถิติทั้งหมด 873216 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กำหนดการพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560 <03 ก.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดตามแผนภาพ โดยขอความร่วมมือประชาชนตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นยากำจัดยุง ตามวันและหมู่บ้านที่กำหนด ดังนี้
     ม.1 บ้านบ่อ  5 กรกฎาคม 2560
     ม.2 บ้านศาลา  6 กรกฎาคม 2560
     ม.3 แพะขวาง  16 กรกฎาคม 2560
     ม.4 บ้านน้ำแพร่  8-9 กรกฎาคม 2560
     ม.5 บ้านป่าจี้  10 กรกฎาคม 2560
     ม.6 บ้านแสนตอ  11 กรกฎาคม 2560
     ม.7 บ้านท่าไม้ลุง  12-13 กรกฎาคม 2560
     ม.8 บ้านแม่ขนิลใต้  14 กรกฎาคม 2560
     ม.9 บ้านดอยถ้ำ  15 กรกฎาคม 2560
     ม.10 บ้านน้ำบุ่น  17 กรกฎาคม 2560
     ม.11 บ้านเวียงด้ง  18-19 กรกฎาคม 2560กำหนดการพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560 (457 KB.)
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <13 มิ.ย. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่า่นช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
     1. http://www.namphrae.go.th
     2. เฟสบุ้ก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     3. จดหมาย/หนังสือ ส่งได้ที่ 123 ม.1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
     4. ตู้ ปณ.6 ไปรษณีย์หางดง
     5. โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 16

แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนมิถุนายน 2560 <01 มิ.ย. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 <16 พ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้:กองคลัง) จะดำเนินการให้บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์วัน เวลา(09.30-12.00 น.) และสถานที่ รายหมู่บ้าน ดังนี้
     ม.1 วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.3 วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.4 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำแพร่
     ม.5 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.6 วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.7 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     ม.9 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.10 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.11 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.8 วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิลประภา

แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤษภาคม 2560 <05 พ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com