ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 7506 คน
สถิติปีนี้ 59422 คน
สถิติทั้งหมด 1195793 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2563 <08 ม.ค. 63>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 2 บ้านศาลา เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ เวลา 09.00 น. ณ รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ และเวลา 10.00 น. ณ ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์บ้านป่าห้า
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาวัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา
     หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/สถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่บ้าน

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นของรางวัลพิเศษแก่ผู้สูงอายุฯ <03 ม.ค. 63>

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นของรางวัลพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกิจกรรมแลกของขวัญของผู้สูงอายุ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     *** ติดต่อการรับมอบของขวัญได้ที่ 053-296601 (เทศบาลฯ) และ 091-0768452 (ทอมมี่)

โครงการปั่นดีดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำแพร่ 2562 <12 ธ.ค. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญ ร่วมโครงการปั่นดีดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำแพร่ "จาก ทต.น้ำแพร่พัฒนา สู่ อุทยานแห่งชาติออบขาน" ในวันอาทิตย์ 15 ธันวาคม 2562
     05.00 น. ลงทะเบียน
     06.00 น. เริ่มปั่นจักรยานสู่อุทยานแห่งชาติออบขาน
     สมัคร/ลงทะเบียนฟรี หรือแอดไลน์สมัครเพื่อแจ้งความจำนง ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทีมงานได้นะครับ
     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 053-296601 ต่อ 16 และ 086-9185113 (สมยศ)QR CODE กลุ่มไลน์ โครงการปั่นดีดีฯ (37 KB.)
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 <03 ธ.ค. 62>

     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงาoทรัพยากรแห่งชาติ เสนอเรื่องการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2562/63 และมาตรการรองรับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และจากการเก็บสถิติปริมาณน้ำท่าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ซึ่งจากการคาดการณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 มีปริมาณน้ำท่าสูงกว่า ปี 2558/59 เล็กน้อย แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณน้ำท่าที่อ้างถึงนั้น ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังได้เพียงพอ อาจส่งผลเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรได้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง พิจารณาถึงแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเตรียมความพร้อม ดังนี้
     1. จัดทำรอบเวรการใช้น้ำในพื้นที่
     2. บริหารจัดการน้ำที่จัดสรรอย่างเข้มงวด และสอดคล้องกับสถานการณ์
     3. สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย
     4. ลด/งด การปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายของผลผลิต
     *** จึงประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบถึงสถานการณ์และเตรียมความพร้อมภาพประชาสัมพันธ์ (607 KB.)
แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2562 <02 ธ.ค. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 2 บ้านศาลา เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ เวลา 09.00 น. ณ รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ และเวลา 10.30 น. ณ ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์บ้านป่าห้า
     หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาวัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา
     หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ***สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/สถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่บ้านภาพประชาสัมพันธ์ (501 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com