ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 73 คน
สถิติวันนี้ 210 คน
สถิติเดือนนี้ 4190 คน
สถิติปีนี้ 45547 คน
สถิติทั้งหมด 835210 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การแลกโทรศัพท์มือถือ 3G ฟรี จาก AIS <16 มี.ค. 59>

ประชาสัมพันธ์การแลกโทรศัพท์มือถือ 3G ฟรี จาก AIS 
โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และ โทรศัพท์มือถือระบบ2G พร้อมซิมการ์ด
เข้ามาขอรับบริการแลกฟรี ในวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 
ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.30 น.
ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 <14 มี.ค. 59>

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน และเด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ดังนี้ 
     ระดับที่ 1 ชั้นอนุบาลเด็กเล็ก รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
     ระดับที่ 2 ชั้นอนุบาล 3 ขวบ รับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ปี 11 เดือน 29  วัน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
     ใบสมัคร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรับสมัคร (74 KB.)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (645 KB.)
กำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 <26 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอแจ้งกำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
(พ.ศ.2560-2561) ***ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้กำหนดการออกเวทีประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2559 (397 KB.)
สายด่วนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <12 ม.ค. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสายด่วนเพื่อการติดต่อประสานงาน/รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
     โทรศัพท์ 093-1387378
     หรือทางเว็บไซด์ http://www.namphrae.go.th


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุและผู้พิการ)ประจำปีงบประมาณ2559 <08 ธ.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559
     *** รายละเอียดรายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 1 (70 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 2 (587 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ) 1 (66 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ) 2 (79 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com