ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 47 คน
สถิติเดือนนี้ 4286 คน
สถิติปีนี้ 32097 คน
สถิติทั้งหมด 821760 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 <04 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <22 ก.ย. 58>

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนายอำเภอหางดง (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/4325  ลงวันที่  21 กันยายน 2558  นั้น  
     อาศัยอำนาจตามในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 62 วรรค 3  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.03 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (66 KB.)
เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน <08 ก.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาแนวทางการแก้ไข โดยได้กำหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอหางดง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง <11 มิ.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งหลักเกณฑ์การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ดังนี้

     1. เจ้าบ้านที่ขอความช่วยเหลือน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จะต้องเป็นไปเพื่อการใช้อุปโภคในครัวเรือนเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่านำน้ำไปใช้เกี่ยวกับกิจการอื่น เช่น เพื่อการก่อสร้าง เพื่อการเกษตร ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะงดส่งน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที

     2. เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อบิลน้ำเอง และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อจะได้จัดลำดับส่งน้ำตามการร้องขอ

     3. เจ้าบ้านจะต้องแจ้งความประสงค์ขอน้ำก่อนที่น้ำสำรองจะหมดล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันปัญหาหากมีลำดับผู้ขอใช้น้ำจำนวนมาก

     4. เจ้าบ้านจะต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการลำเลียงน้ำใส่ภาชนะบรรจุ หากเจ้าบ้านไม่ให้ความช่วยเหลือทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับภายหลัง หรือนอกจากเจ้าบ้านสามารถแสดงหลักฐานว่าผู้ที่อาศัยอยู่นั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

     5. เจ้าบ้านจะต้องจัดเตรียมที่กักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการจัดส่งน้ำในแต่ละครั้ง

     6. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะจัดส่งน้ำให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อครัวเรือน

     7. เจ้าบ้านควรจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ ให้อยู่ในระยะที่สามารถลำเลียงน้ำให้สะดวกต่อการให้บริการ

     *** หมายเหตุ เนื่องจากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน และมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหลายด้าน เช่น การส่งน้ำอุปโภค การดับไฟซึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างทันท่วงที จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


การควบคุมหมอกควันและไฟป่า <10 มิ.ย. 58>

     ด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา มีไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี อันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพอากาศ ซึ่งหากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ อาจส่งผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence Inversion กักควันและไออากาศร้อน จนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ ทำให้ควันไปคละคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดิน เกิดเป็นปัญหามลภาวะหมอกควัน ไม่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น กลาง หรือปลายของฤดูไฟป่า

     เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดมลภาวะหมอกควัน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ดังนี้

     1. ให้งดเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม

     2. หากกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เขตพื้นที่ป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมไฟเพื่อมิให้ไฟลามเข้าป่า

     3. หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทร. 053-296601 หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com