ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 392 คน
สถิติเดือนนี้ 7441 คน
สถิติปีนี้ 59357 คน
สถิติทั้งหมด 1195728 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การเตรียมความพร้อมรับพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” <30 ส.ค. 62>

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณ อ.เมือง จ.นครพนม แล้ว เมื่อเวลา 05.30 น. โดยเมื่อเวลา 07.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.ปลาปาก จ.นครพนม หรือที่ละติจูด 17.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.3 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณ จ.สกลนคร ในระยะต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในทุกภาคของประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลไว้ด้วย ซึ่งในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 อาจทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
     สำหรับแผนการเตรียมรับมือและการปฏิบัติตนก่อนการเกิดอุทกภัย ขอให้ประชาชนดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
     - ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ 
     - เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที 
     - สังเกตระดับน้ำและความผิดปกติ และป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้าน
     - กำจัดวัชพืช ขยะ ไม่ให้อุดตันท่อน้ำ หรือกีดขวางทางน้ำอื่น
     - จัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ
     - กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและตนเองด้วยประกาศการเตรียมความพร้อมรับ พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” (846 KB.)
ประชาสัมพันธ์การแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) <29 ส.ค. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ/หรือเบี้ยยังชีพความพิการ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารประจำปีงบประมาณ 2563 (เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยสามารถกรอกรายละเอียดตามเอกสาร ได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันและเวลาราชการ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1.สำเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
     2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
     3.ในกรณียื่นแทนให้นำเอกสารแนบดังนี้
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
         - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 11ประชาสัมพันธ์การแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) (189 KB.)
รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <26 ส.ค. 62>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8–19 สิงหาคม 2562  นั้น
     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้ว และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้
     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
         ลำดับที่ 1 นายสมัชชา  ขันหล้า เลขประจำตัวสอบ 01
         ลำดับที่ 2 นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 04
     2. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         ลำดับที่ 1 นายธีรเวช  วรรณเลิศ เลขประจำตัวสอบ 03
         ลำดับที่ 2 นายเอกชนะ ว่องไว เลขประจำตัวสอบ 02
         ลำดับที่ 3 นายอดิศักดิ์  คำมี เลขประจำตัวสอบ 01
         ลำดับที่ 4 นายอนุสรณ์  ก้อนแก้ว เลขประจำตัวสอบ 05
         ลำดับที่ 5 นายเอกชัย  ยาบัว เลขประจำตัวสอบ 04
     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
     ประกาศ  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2562ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (109 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป <21 ส.ค. 62>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 19  สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     ลำดับที่ 1 นายสมัชชา  ขันหล้า เลขประจำตัวสอบ 01
     ลำดับที่ 2 นายผดุง  โนวรรณา เลขประจำตัวสอบ 02
     ลำดับที่ 3 นายปริญญา  สายนำพล เลขประจำตัวสอบ 03
     ลำดับที่ 4 นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 04
     *** คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย คือ  ลำดับที่ 2 นายผดุง โนวรรณา เลขประจำตัวสอบ 02 เนื่องจากใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ถึง 5 ปี จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     2. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
     ลำดับที่ 1 นายอดิศักดิ์  คำมี เลขประจำตัวสอบ 01
     ลำดับที่ 2 นายเอกชนะ  ว่องไว เลขประจำตัวสอบ 02
     ลำดับที่ 3 นายธีรเวช  วรรณเลิศ เลขประจำตัวสอบ 03
     ลำดับที่ 4 นายเอกชัย  ยาบัว เลขประจำตัวสอบ 04
     ลำดับที่ 5 นายอนุสรณ์  ก้อนแก้ว เลขประจำตัวสอบ 05

     พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
     - ความรู้และทักษะ
     ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบสมรรถนะ ด้วยวิธีปฏิบัติ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล/ขับรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง/ขับรถกระเช้า/รถขยะ (คะแนนเต็ม 100)
     ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทดสอบสมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
     ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
     ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.  (คะแนนเต็ม 100)

     วัน เวลา และสถานที่สอบประเมินสมรรถนะ
     ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จะประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
          - สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
          - สอบปฏิบัติ เวลา 13.30 น. - 15.00 น.
     ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
          - สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. – 11.00 น.

     สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

     ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ
     วันจันทร์ ที่  26  สิงหาคม  2562  ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  

     ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้มาก่อนเวลาที่จะทำการประเมินอย่างน้อย 15 นาที และให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ทั้งนี้ หากไม่มาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (137 KB.)
รายงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2562 <15 ส.ค. 62>

กองการศึกษารายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2562


(6.97 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com