ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 407 คน
สถิติเดือนนี้ 7456 คน
สถิติปีนี้ 59372 คน
สถิติทั้งหมด 1195743 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า <21 มี.ค. 62>

     ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน"พ่อแม่ พี่น้อง ร่วมมือ ร่วมใจ ไม่เผา” ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ "61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่าเพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี",,,
     - ผู้ใดจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     - ผู้ใดจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร โดยไม่มีการควบคุม ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 111.ภาพประชาสัมพันธ์ (656 KB.)
2.แผ่นพับ1 (3.47 MB.)
3.แผ่นพับ2 (2.43 MB.)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <21 ก.พ. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร มีดังนี้
     1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย)
     2.เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 053-296601ใบสมัคร (156 KB.)
คำขอมีบัตรประจำตัว (157 KB.)
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <20 ก.พ. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2562 ดังนี้
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ณ อาคารสถาบันการเงินฯ
     วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
     วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา

     *** หมายเหตุ
     - มีบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าช่วงฤดูร้อนตามประกาศกรมปศุสัตว์
     - ผู้ที่ประสงค์จะนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนฯ ควรให้สัตว์เลี้ยงงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
     - งดอาบน้ำสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนและหลังมารับบริการภาพสำหรับประชาสัมพันธ์ (2.15 MB.)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 <06 ก.พ. 62>

     ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
     2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
     - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)infographic (6.61 MB.)
ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นของรางวัล แก่เด็กและเยาวชน <10 ม.ค. 62>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญเพื่อเป็นของรางวัล แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     ***ติดต่อการรับมอบของขวัญได้ที่ 053-296601 ต่อ 16 (เทศบาลฯ) และ 086-9185113 (สมยศ)


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com