ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 67 คน
สถิติวันนี้ 319 คน
สถิติเดือนนี้ 5788 คน
สถิติปีนี้ 41640 คน
สถิติทั้งหมด 897477 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 <15 ม.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติดต่องานบุคคล (ก๊อต) 053-269901 ,,, ด่วน,,,

ขอเชิญเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช. <09 ม.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญ ชุมชน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร และ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลน้ำแพร่ ร่วมเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ( ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ของกองทุนฯ ) ***** สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แบบเสนอโครงการ (369 KB.)
งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 <06 ม.ค. 58>

     ตามหนังสือ ที่ ศธ 6393(2)/ว012 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเชิญเข้าร่วมชมงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "5ทศวรรษเกษตรมช. รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ

- นิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management

- แปลงสาธิตทางการเกษตร

- การสาธิตอบรมวิชาชีพระยะสั้น และบริการวิชาการ

- การประกวดไก่แจ้ ไก่พื้นเมือง ปลากัด จัดตู้ปลา และสุนัขแฟนซี

- ตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร ต้นไม้ และกาดวัฒนธรรม

- กิจกรรมบันเทิง ซอพื้นเมือง ประกวดร้องเพลง และวงดนตรีโฟล์คซอง

     ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-944088 , 053-215175 , 084-6089915 , 089-4296229

     หรือทางเว็บไซด์ http://www.agri.cmu.ac.th/ และ http://www.kasetfair2015.agri.cmu.ac.th/


รับสมัครนักกีฬาแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี2557 <26 พ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2557 ดังนี้

- ฟุตซอล เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

- ฟุตซอล เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

- ฟุตบอล เยาวชน 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

- เซปักตะกร้อ ประชาชนทั่วไป

     โดยเปิดรับสมัครไม่จำกัดทีม และมีคุณสมบัติคือ *เป็นประชาชนในตำบลน้ำแพร่* **กรณีเป็นนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน**

     เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จับสลากแบ่งสายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

     เริ่มแข่งขันวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 21 ธันวาคม 2557

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ *** 
ระเบียบการแข่งขัน (133 KB.)
ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ <25 พ.ย. 57>

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รวมถึงผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

     - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร

     - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสอง สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินประสงค์ให้มีผู้รับแทน

 ************************************

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้พิการ ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตัวยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลเป็นผู้ยื่นคำขอแทน โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     - บัตรประจำตัวคนพิการ (ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)

     - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร

     - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสอง สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินประสงค์ให้มีผู้รับแทน

 

************************************

ภายในวันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

 
ผู้สูงอายุ (218 KB.)
ผู้พิการ (393 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com