ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 282 คน
สถิติเดือนนี้ 5751 คน
สถิติปีนี้ 41603 คน
สถิติทั้งหมด 897440 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว <06 ต.ค. 57>

     เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน และมีฝนตกบ้างในช่วงเย็น ซึ่งเหมาะต่อการเพิ่มจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยตัวเต็มวัยที่มีปีกสามารถเข้าทำลายข้าวได้เป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสามารถป้องกัน/กำจัดได้ทันก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรง

     เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูด สามารถเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ำเล็กน้อย ทำให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลือง เติบโตช้า หากมีการระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ทำให้ข้าวแห้งตาย

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (193 KB.)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร <03 ต.ค. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 นั้น

     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และคณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่่าร้อยละ 60 ดังนี้

     ลำดับที่ 1 นางสาวอนงนาฎ  หลวงใจ  เลขประจำตัวสอบ 05

     ลำดับที่ 2 นางสาวหทัยทิพย์  วรรณวงศ์  เลขประจำตัวสอบ 07

     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 


การพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 <02 ต.ค. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง ดังนี้

     เวียตนามพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 ในอีก 2 จังหวัด รวมพบแล้ว 5 จังหวัดจากทั้งหมด 63 จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแจ้งมาว่า พบเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดกว่า 1,000 ตัว ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดกว่างหงาย ทางตอนกลางของประเทศ ส่วนที่จังหวัดกว่างจิ ทางตอนกลางของประเทศ ยังมีรายงานว่าพบเชื้อ H5N6 ในเป็ด 350 ตัว และได้กำจัดเป็ดเหล่านี้แล้ว

     ก่อนหน้านี้ประเทศเวียตนาม แจ้งพบไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกของประเทศ ที่จังหวัดหลั่งเซิน ทางตอนเหนือของประเทศ ตามด้วยการพบที่จังหวัดห่าติ๋ญ ทางตอนกลางของประเทศ และจังหวัดหล่าวกาย ทางตอนเหนือของประเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน/เวลา การเลือกสรรพนักงานจ้าง <29 ก.ย. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2557 นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน/เวลา สถานที่ ในการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ

1. ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์  ศาสตร์ชูวรรณ     เลขประจำตัวสอบ 01

2. นางอัญชนา  คำวังสวัสดิ์     เลขประจำตัวสอบ 02

3. นางสาวพัชราพรรณ  ฉ่ำประวิง     เลขประจำตัวสอบ 03

4. นางสาวพนิดา  มหาวัน     เลขประจำตัวสอบ 04

5. นางสาวอนงนาฎ  หลวงใจ     เลขประจำตัวสอบ 05

6. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์บัว     เลขประจำตัวสอบ 06

7. นางสาวหทัยทิพย์  วรรณวงศ์     เลขประจำตัวสอบ 07

8. นางสาววราภรณ์  ต๊ะมา     เลขประจำตัวสอบ 08

9. นางสาวณัฐชญา  พงค์ไฝ     เลขประจำตัวสอบ 09

วัน/เวลา ในการประเมิน

     ประเมินสมรรถนะในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

     เวลา 09.00 น. - 12.00 น.     สอบข้อเขียน

     เวลา 13.30 น. - 16.30 น.     สัมภาษณ์

สถานที่

     สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

***** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***** 
DownLoad (120 KB.)
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <15 ก.ย. 57>

     ด้วยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างให้เป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-296601

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง/วัน/เวลา/สถานที่ จะประกาศในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือทางเว็บไซด์ www.namphrae.go.th 

     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครปรากฏและสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
DownLoad (145 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com