ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 4156 คน
สถิติปีนี้ 45513 คน
สถิติทั้งหมด 835176 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน <24 เม.ย. 57>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ด่วนที่สุด ที่ ชม1518/037 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งการคาดการณ์สภาวะอากาศ ช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2557 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น และวันที่ 24-26 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน โรงเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านได้เตรียมการเพื่อเป็นการป้องกัน ระมัดระวัง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ ( 24-26 เมษายน 2557 ) 

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ <21 เม.ย. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 นั้น

     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และคณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ลำดับที่ 1 นายชูเกียรติ  เมืองใจ  เลขประจำตัวสอบ 003

     2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

          ลำดับที่ 1 นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 004

          ลำดับที่ 2 นายสมเกียรติ  อิ่นคำ เลขประจำตัวสอบ 005

          ลำดับที่ 3 นายประเสริฐ  กันทะ เลขประจำตัวสอบ 003

          ลำดับที่ 4 นายภาณุพงศ์  รูปโปร่ง เลขประจำตัวสอบ 001

          ลำดับที่ 5 นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 002

     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 และตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557
ประกาศ (144 KB.)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ <12 เม.ย. 57>

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแ่อ่งมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้มลพิษหมอกควันถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมาก

     เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 คณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนด ห้วงเวลาควบคุมการเผา 80 วัน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557) ในภายใต้ชื่อ "80วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่" โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีที่มีความจำเป็นต้องชิงเผาหรือมีการใช้ไฟให้อยู่ในความเห็นชอบ หรือดุลยพินิจของนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ

     จังหวัดเชียงใม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน ควบคุมการเผาป่าและการเผาในที่โล่ง โดยงดการเผาทุกชนิดในห้วงระยะเวลาดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557

                                 วิเชียร  พุฒิวิญญู   

                              (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)

                            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เทศกาลสงกรานต์ ปี2557 <11 เม.ย. 57>

     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเข้าใจในคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเบี่ยงเบน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด ประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

     1. การนำครอบครัวเข้าวัด ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และก่อเจดีย์ทราย

     2. การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู

     3. การเล่นน้ำอย่างสุภาพ

     4. ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง ตลอดทั้งเดือนเมษายน

     "สาดน้ำกั๋นแฮง ปะแป้งหน้าต๋า บ่อใจ้จาวล้านนาเน้อเจ้าาาา" 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ <11 เม.ย. 57>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 18,19,20 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 นั้น

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

     1. นายนิกร  อะปินะ เลขประจำตัวสอบ 001

     2. นายอภิชาต  แสงปัน  เลขประจำตัวสอบ 002

     3. นายชูเกียรติ  เมืองใจ เลขประจำตัวสอบ 003

*** นายนิกร  อะปินะ ขอให้นำใบรับรองแพทย์มาให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ก่อนเวลาสอบ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

     1. นายภาณุพงศ์  รูปโปร่ง เลขประจำตัวสอบ 001

     2. นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 002

     3. นายประเสริฐ  กันทะ เลขประจำตัวสอบ 003

     4. นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 004

     5. นายสมเกียรติ  อิ่นคำ เลขประจำตัวสอบ 005

วัน/เวลา/สถานที่สอบ

     วันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 09.30-15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

*** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (128 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com