ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 295 คน
สถิติเดือนนี้ 5764 คน
สถิติปีนี้ 41616 คน
สถิติทั้งหมด 897453 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย <28 ส.ค. 57>

     ตามหนังสือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง ที่ ชม 1508/ว2592 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แจ้งมายังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องการเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ที่เลี้ยงในฟาร์มพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ของบริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊บ จำกัด เลขที่ 277/1 หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปศุสัตว์อำเภอแม่ริมได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อย นั้น

     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ได้ปฏิบัติดังนี้

     1. โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ขอให้มารับวัคซีน หรือรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหางดง เข้าไปดำเนินการฉีดวัคซีน

     2. เฝ้าระวังและสังเกตอาการของโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ถ้ามีอาการไม่สบาย ขอให้เจ้าของรีบแจ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดงทราบทันที

     หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง 053-442371


การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2557/58 <15 ส.ค. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง เรื่อง การรับแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเพื่ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งกำหนดการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ดังนี้

     วันที่ 19 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 1,2,9,11 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     วันที่ 20 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 3,4,8 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     วันที่ 21 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 5 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5

     วันที่ 22 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 6 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6

     วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 7,10 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10

     โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้

     1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. ภาพถ่ายแปลงนา (เกษตรกรถ่ายภาพกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง หรือผู้นำชุมชน)

     3. สำเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน

     4. สัญญาเช่าที่ดิน และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้ให้เช่า) กรณีไม่มีสัญญาเช่า ใช้หนังสือรับรองการเช่าจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน

     *** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-441982 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ***


โครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน <25 ก.ค. 57>

     ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพบกับ การแสดงทางวัฒนธรรมจาก พ่อครูบุญศรี  รัตนัง,การแสดงวงดนตรีคอมโบ้ แด็นซ์เซอร์ชุดใหญ่ จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎฐ์อุถัมภ์ ชุดเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์,คณะลูกศิษย์พ่อครูคำ กาวย์ การจัดซุ้มกิจกรรมเครือข่ายตำบลต้นแบบจาก 12 องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น และ การเสวนาทางวิชาการ สวัสดิการสังคมกับการมีส่วนร่วมของระชาชนในตำบลน้ำแพร่ 

การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตลำไยในฤดูคุณภาพที่ดีปลอดภัยฯ <02 ก.ค. 57>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามเกษตรกรรมยั่งยืน และลำไยอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพที่ดีปลอดภัย ตามระบบ การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ดังกล่าว

     ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนู ศิริบุญมา (นักวิชาการเกษตร,ทต.น้ำแพร่พัฒนา) โทรศัพท์ 089-7592567


การซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ <27 มิ.ย. 57>

     ด้วยขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังปี2557 จังหวัดเชียงใหม่ ทยอยออกสู่ตลาด ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ "ข้อควรจำในการซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ" ดังนี้

     ผู้ประกอบการค้าข้าว ควรปฏิบัติ ดังนี้

     1. ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.2489 และต้องมีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวแสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อข้าว

     2. มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้ ณ สถานที่รับซื้ออย่างชัดเจน

     3. เป็นสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ตามระยะเวลา สอบเทียบกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

     4. หากต้องมีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร เข้ามาหรือออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องยื่นขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

     เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หากต้องขายข้าวเปลือกในทางการค้าปกติ มีข้อควรจำ ดังนี้

     1. ขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด

     2. ควรขายข้าวเปลือกให้กับโรงสี/ท่าข้าว ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.2489 และมีหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ที่ทางราชการออกให้ติดไว้ ณ สถานประกอบการ

     3. สถานที่รับซื้อข้าวเปลือก ต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแล้วจากศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)

     4. มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกให้เกษตรกรเห็นอย่างชัดเจน

     *** หากพบเห็นการเอาเปรียบเกษตรกร ทางการค้าปกติ และหรือพบเห็นสถานที่ใดประกอบการค้าข้าวโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ขอให้แจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112660 ถึง 61 หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com