ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 159 คน
สถิติวันนี้ 328 คน
สถิติเดือนนี้ 3247 คน
สถิติปีนี้ 3247 คน
สถิติทั้งหมด 859084 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า <11 พ.ค. 57>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1518/1075 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง ห้ามเข้าบุกรุกยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า โดยที่เป็นการสมควรเพื่อรักษาคุ้มครองพื้นที่ป่าจากไฟป่าตามฤดูกาลและป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้จากการบุกรุก จากผลของการกระทำของบุคคลทั้งที่ตั้งใจหรือประมาท หรือเกิดจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเป็นเหตุให้เกิดไฟป่า ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพย์สินของทางราชการ และยังส่งผลต่อเนื่องทำให้พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ถูกบุกรุกเข้ายึดถือครอบครองเพื่อทำประโยชน์ทางการเกษตรและอื่นๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

     เพื่อให้สภาพป่าที่เสียหายสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐสามารถเข้าไปดำเนินการปกป้องสภาพป่าไม้ให้กลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอันใดอันเป็นเหตุก่อให้เกิดไฟป่า ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า แม้ว่าพื้นที่ป่านั้นจะถูกไฟไหม้จนไม่มีสภาพป่า หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฏหมายโดยเด็ดขาด ดังมีความผิดดังต่อไปนี้

     1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช2484 มาตรา54 ต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรี จำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกิน50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ในกรณีผู้ใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปี ถึง15ปี และปรับตั้งแต่10,000บาท ถึง 100,000 บาท

     2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช2507 มาตรา14 ต้องระวางโทษตามมาตรา31 จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปี และปรับตั้งแต่5,000บาท ถึง50,000บาท

     ในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปี ถึง15ปี และปรับตั้งแต่20,000บาท ถึง150,000บาท

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เชิญร่วมงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดอุโบสถ(แสนตอ) <01 พ.ค. 57>

     เชิญร่วมงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดอุโบสถ(แสนตอ) หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.49 น.

     ในงานพบกับ การสืบชะตาเสริมบารมี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาเพื่อหล่อองค์เทพทันใจ โรงทาน มหรสพ การแข่งขันบั้งไฟจรวด

     ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน สังฆทาน(ชุดละ500บาท) ตุงสืบชะตาเสริมบารมี ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 096-4569928


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน พฤษภาคม 2557 <29 เม.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

     - บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านป่าจี้ เวลา 09.00-09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00-11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแสนตอ เวลา 09.30-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00-12.00 น. ณ วัดศาลา

     - บ้านน้ำบุ่น เวลา 10.00-10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแพะขวาง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

     - บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด

     - บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา


แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน <24 เม.ย. 57>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ด่วนที่สุด ที่ ชม1518/037 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งการคาดการณ์สภาวะอากาศ ช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2557 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น และวันที่ 24-26 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน โรงเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านได้เตรียมการเพื่อเป็นการป้องกัน ระมัดระวัง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ ( 24-26 เมษายน 2557 ) 

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ <21 เม.ย. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 นั้น

     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และคณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ลำดับที่ 1 นายชูเกียรติ  เมืองใจ  เลขประจำตัวสอบ 003

     2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

          ลำดับที่ 1 นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 004

          ลำดับที่ 2 นายสมเกียรติ  อิ่นคำ เลขประจำตัวสอบ 005

          ลำดับที่ 3 นายประเสริฐ  กันทะ เลขประจำตัวสอบ 003

          ลำดับที่ 4 นายภาณุพงศ์  รูปโปร่ง เลขประจำตัวสอบ 001

          ลำดับที่ 5 นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 002

     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 และตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557
ประกาศ (144 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com