ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 89 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 4206 คน
สถิติปีนี้ 45563 คน
สถิติทั้งหมด 835226 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การฝึกอบรมหลักสูตร"การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" <16 ก.พ. 57>

     ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557  ณ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และที่หัวข้อดาวน์โหลด

 

 
ใบสมัคร (474 KB.)
กำหนดการ หน้า1 (528 KB.)
กำหนดการ หน้า2 (529 KB.)
ขอความร่วมมือดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอีสุกอีใส <14 ก.พ. 57>

     ตามหนังสือที่ ชม 1532/329 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง แจ้งขอความร่วมมือดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอีสุกอีใส ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใส ในพื้นที่อำเภอหางดงเป็นวงกว้าง พบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 23 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม) ตำบลขุนคง พบผู้ป่วยมากที่สุด 8 ราย รองลงมาคือตำบลหนองควาย 5 ราย ตำบลหนองแก๋ว 3 ราย ตำบลบ้านแหวน 3 ราย ตำบลหางดง 1 ราย ตำบลสันผักหวาน 1 ราย ตำบลบ้านปง 1 ราย และตำบลน้ำแพร่ 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 และยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

     เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทราบ และให้มีการคัดกรองเด็กนักเรียนอนุบาล ก่อนการเข้าเรียนในทุกวัน ถ้ามีไข้หรือออกผื่นแดง มีตุ่มนูนมีน้ำใส ขอให้ผู้ปกครองพาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลหางดง และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

     *** รายละเอียดเกี๋ยวกับโรคอีสุกอีใส สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ ***
chickenpox (โรคอีสุกอีใส) (51 KB.)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา <14 ก.พ. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
คำแถลงนโยบาย นายอนุชา รีบเร่ง 7 ม.ค. 2557 (181 KB.)
ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2557) <13 ก.พ. 57>

     ตามหนังสือ ที่ ชม 1518/453 ที่ว่าการอำเภอหางดง เรื่อง การตรวจตรา กวดขัน สถานบริการและสถานบันเทิงทุกประเภทในพื้นที่ ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 อ้างถึง สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552

     อำเภอหางดง จึงขอความร่วมมือ "ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม"

     อำเภอหางดงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกประเภท และสถานที่อื่นๆในพื้นที่ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     *** ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 *** สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 (71 KB.)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 <03 ก.พ. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com