ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 60 คน
สถิติวันนี้ 312 คน
สถิติเดือนนี้ 5781 คน
สถิติปีนี้ 41633 คน
สถิติทั้งหมด 897470 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) <23 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง) หมู่ที่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง

     - โรงพยาบาลหางดง

     - มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

     - ธนาคารออมสิน

     - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     - ห้างบิ๊กซี หางดง

     - ร้านแว่นแก้ว

     - บริษัทนิ่มซี่เส็ง

     - ปศุสัตว์อำเภอหางดง

     - เกษตรอำเภอหางดง

     - ที่ดินอำเภอหางดง

     - สรรพากรอำเภอหางดง

     - สัสดีอำเภอหางดง

     - สาธารณสุขอำเภอหางดง

     - พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง 


โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2557 <12 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี2557 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ รู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีการพ่นละอองฝอย(ULV) พ่นหมอกควัน และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือกออกมาสู่มนุษย์ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นยากำจัดยุง ตามวันและเวลา ดังนี้

     วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

     วันที่ 16 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ

     วันที่ 17 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

     วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่

     วันที่ 22 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้

     วันที่ 23 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น

     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

     วันที่ 28 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ 


ทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) <06 มิ.ย. 57>

     ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-3666905 (ป้อหลวงรินทร์)

เชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน <06 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน (พระเชียงแสนสิงห์1) เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดเอรัณฑวัน บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 พบกับ ป้อหลวงรินทร์,หนุ่ย ก๊อปปี้โชว์,แดง ดาวทอง

     วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.59 น. เชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน

     *** สอบถามรายละเอียดได้ที่ สอ.ไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 โทรศัพท์ 081-3666905
ภาพประชาสัมพันธ์ (484 KB.)
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า <05 มิ.ย. 57>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2557 ในทุกหมู่บ้านของตำบลน้ำแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ นั้น
     หากประชาชนท่านใดในตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว เพิ่มเติมที่ตกค้าง ให้มารับการฉีดวัคซีนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันและเวลาราชการ


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com