ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 93 คน
สถิติวันนี้ 255 คน
สถิติเดือนนี้ 5925 คน
สถิติปีนี้ 17461 คน
สถิติทั้งหมด 873298 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ร่วมไว้อาลัยแด่พ่อครูคำ กาไวย์ <25 ก.พ. 57>

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับแจ้งจาก ส.อ.ไพรินทร์  กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ่อครูคำ  กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พ.ศ.2535 ได้เสียชีวิตลงแล้ว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. ด้วยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุ 81 ปี ทั้งนี้ทางญาติมีกำหนดสวดอภิธรรมศพในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557 ในเวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่125 หมู่3 บ้านแพะขวาง ดังกล่าว และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปนสถานบ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับประวัติ พ่อครูคำ กาไวย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2477 มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงยิ่งในด้านการฟ้อนรำแบบพื้นบ้านล้านนาโดยเฉพาะการตีกลองสะบัดชัยกลองปู่เจ่ กลองมองเซิงเป็นผู้สืบสานและพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยความรักและทุ่มเทจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ประดิษฐ์ กระบวนฟ้อนรำแบบล้านนาที่มีชื่อเสียงหลายชุดเช่น ฟ้อนสาวไหมชาย-หญิง ฟ้อนเครื่องเขิน ฟ้อนวี ฟ้อนดาบ ตามคำ พรรณนาในมหาชาติฉบับสร้อยสังกรณ์ฯ เป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่องสูงเด่นของล้านนา จนกระทั่งได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พ.ศ. 2535

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 


โครงการชำระหนี้กองทุน "กยศ." <16 ก.พ. 57>

     ตามหนังสือที่ กค 5108/ว.4693 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ 3.5 ของเงินต้น และสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้รับส่วนลดค่าปรับร้อยละ 100 หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อยละ 100 พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 50

     รายละเอียดเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือทางเว็บไซด์ กยศ. www.studentloan.or.th
STUDENTLOAN (32 KB.)
การฝึกอบรมหลักสูตร"การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" <16 ก.พ. 57>

     ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การเกษตรสวนป่าไร่นาผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557  ณ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และที่หัวข้อดาวน์โหลด

 

 
ใบสมัคร (474 KB.)
กำหนดการ หน้า1 (528 KB.)
กำหนดการ หน้า2 (529 KB.)
ขอความร่วมมือดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอีสุกอีใส <14 ก.พ. 57>

     ตามหนังสือที่ ชม 1532/329 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง แจ้งขอความร่วมมือดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอีสุกอีใส ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใส ในพื้นที่อำเภอหางดงเป็นวงกว้าง พบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 23 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม) ตำบลขุนคง พบผู้ป่วยมากที่สุด 8 ราย รองลงมาคือตำบลหนองควาย 5 ราย ตำบลหนองแก๋ว 3 ราย ตำบลบ้านแหวน 3 ราย ตำบลหางดง 1 ราย ตำบลสันผักหวาน 1 ราย ตำบลบ้านปง 1 ราย และตำบลน้ำแพร่ 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 และยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

     เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอีสุกอีใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทราบ และให้มีการคัดกรองเด็กนักเรียนอนุบาล ก่อนการเข้าเรียนในทุกวัน ถ้ามีไข้หรือออกผื่นแดง มีตุ่มนูนมีน้ำใส ขอให้ผู้ปกครองพาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลหางดง และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

     *** รายละเอียดเกี๋ยวกับโรคอีสุกอีใส สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ ***
chickenpox (โรคอีสุกอีใส) (51 KB.)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา <14 ก.พ. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
คำแถลงนโยบาย นายอนุชา รีบเร่ง 7 ม.ค. 2557 (181 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com