ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 99 คน
สถิติวันนี้ 236 คน
สถิติเดือนนี้ 4216 คน
สถิติปีนี้ 45573 คน
สถิติทั้งหมด 835236 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 <06 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


รายการ"มหาดไทยชวนรู้" <06 พ.ย. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/5078 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM91 MHz (สวพ.91) อนึ่ง หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่FM91 MHz ได้ในเวลาออกอากาศ ท่านสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังผ่านดาวเทียมไทยคม 5c-Band Frequency 4036 Vertical Rate 2025 หรือวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ (จานตะแกรงดำ) ปรับไปที่ช่อง Radio ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซด์ www.pr.moi.go.th


ปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน <29 ต.ค. 56>

     ตามหนังสือที่ คค 0715/ว.4995 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับหนังสือจาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ดังนี้

     ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 79 ก ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

     ซึ่งในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะต้องปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกา พร้อมด้วยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

     1. ที่ทำการของเจ้าหน้าที่

     2. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และที่ทำการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบลหรือที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณีแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่

     3. สำนักงานเขตที่ดินจังหวัดและที่ทำการที่ดินอำเภอ แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่

     ดังนั้นเพื่อให้การเวนคืนเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอปิดประกาศสำเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมด้วยแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

    


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต <29 ต.ค. 56>

     ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม1532/ว.4996 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับแจ้งจากอำเภอหางดง ดังนี้

     ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมารับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอเชิญชวนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556     ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหางดง ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาว <29 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากอำเภอหางดง ตามหนังสือที่ ชม 1518/ว071 แจ้งว่า ...

     ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดว่า ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2556 จะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคม 2556 โดยทั่วไป ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกำลังแรง และเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และต้นเดือน มกราคม 2557 จะมีหมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาได้ในบางพื้นที่กับมีอากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลายเืดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี ตอนบนของภาคจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศาเซลเซียส และ 17-19 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค และอุณหภูมิต่ำสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-10 องศาเซลเซียส ซึ่งในปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ฤดูหนาวปี 2556 จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2556 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวในปีนี้ คือ พายุฝนฟ้าคะนองในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ำค้างแข็งบนเทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในต้นเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 น้ำค้างแข็งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาจะเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง สำหรับพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้รับฟังการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน สถานีวิทยุ หรือเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com