ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 4137 คน
สถิติปีนี้ 45494 คน
สถิติทั้งหมด 835157 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) <21 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครจะเรียงตามลำดับการมาสมัคร แต่หากมาลงทะเบียนก่อน 08.30 น. พร้อมกันจำนวนหลายคน จะทำการจับสลากเพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

     สิ่งที่ต้องเตรียม

     เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรับสมัครเลือกตั้ง

     1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     3. ใบรับรองแพทย์

     4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 8.5 x 13.5 เซนติเมตร  จำนวน 36 รูป

     5. หลักฐานการศึกษา (นายกฯ) (สท. แนบด้วย ถ้ามี)

     6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร นายกฯ จำนวน 5,000 บาท สท. จำนวน 2,000 บาท

     7. หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเอกสารการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถมาขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งเพื่อนำไปเตรียมความพร้อมได้ก่อน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานเลือกตั้ง โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 15


Business Continuity Plan : แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ <18 ต.ค. 56>

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร นั้น

     งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ในสำนักงาน โดยการจัดทำแผนฯดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้เปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดทั้งเอกสารได้ ณ ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Business Continuity Plan (418 KB.)
ขอเชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช <17 ต.ค. 56>

     ตามหนังสือที่ ชม 1518/4867 อำเภอหางดง แจ้งขอเชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช เนื่องด้วยในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงม่ต่อพสกนิกรชาวไทย นั้น

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญประชาชนในตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหางดง วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป


มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก <17 ต.ค. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1509/ว4587 แจ้งมายังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ดังนี้

     ตามที่อำเภอหางดง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งตามแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองของสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ดังนี้

     1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้ในการจำนำข้าวและใบรับรองที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ต้องระบุเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้

     2. การกำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกร กรณีรับจำนำใบประทวนก่อนหรือหลัง 30 วัน และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกรก่อนหรือหลัง 60 วัน นับจากวันเก็บเกี่ยวในหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการรับจำนำข้าวเปิด (นาปี 1 ตุลาคม 2556 นาปรัง 1 มีนาคม 2557) และให้ออกใบรับรองก่อนวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว 15 วัน

     3. ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/57 ทั้งเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเกษตรกรทั้งสองกลุ่มจะสามารถดำเนินการการประชาคมในระบบโปรแกรมได้

     4. ระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 จะออกใบรับรอง ให้กับเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนเป็นการเบื้องต้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

     จึงขอประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ได้ทราบโดยทั่วกัน

 


ขยายเวลาการใช้สิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซLPG <04 ต.ค. 56>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงานว่า เนื่องจากยังมีร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงมีนโยบายให้ขยายระยะเวลาในการรับแจ้งสิทธิ์และลงทะเบียนเพิ่มเติมได้  จึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกท่านทราบ ดังนี้

     1. การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

     - กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งสิทธิ์ช่วยเหลือราคาก๊าซLPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากการประกาศรายชื่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     - กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิตโพล (ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     2. การเริ่มใช้สิทธิ์

     สามาถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถศึกษาวิธีได้ที่แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ

     3. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่ท่านสามารถซื้อก๊าซและใช้สิทธ์ได้

     ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทิ์ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือดูได้จากร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน" และมีรหัสร้านค้าจากกระทรวงพลังงาน

     4. การลงทะเบียนเพิ่มเติม (กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

     สำหรับกลุ่มครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

     5. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

     - สำหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นั้น ไห้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจดรหัสร้าน (ตัวเลข6หลัก) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556

     - ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด

 

     *** ขยายเวลาการรับลงทะเบียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด *** 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com