ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 283 คน
สถิติเดือนนี้ 5752 คน
สถิติปีนี้ 41604 คน
สถิติทั้งหมด 897441 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง <24 ธ.ค. 56>

     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 236(7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10 (13) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ 102/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา    

     ลำดับที่ 1 นายอนุชา  รีบเร่ง 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     เขตเลือกตั้งที่ 1

     1.นายสวงค์  คำแสน

     2.นายสมบูรณ์  เทพคะ

     3. นายชำนาญ  กันธา

     4.นางศรีพูล  ไชยยา

     5. นายสุพัฒน์  บุญญานันท์

     6. นางบัวจันทร์  แก้ววิจิตร

     เขตเลือกตั้งที่ 2

     1. นายสุจิต  ศรีวิชัย

     2. นายวิรัล  โปธา

     3. นายทองคำ  กิติกุศล

     4. นายถวิล  คำมา

     5. นายสุขเกษม  อินหลงเหลา

     6.  นายชนมภูมิ  วัยภา

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556

          ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556

                           นายศุภชัย  สมเจริญ

                           (นายศุภชัย  สมเจริญ)

                   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ <23 ธ.ค. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดงที่ ชม 1518/5896 แจ้งเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เนื่องด้วยวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้นปีใหม่ อำเภอหางดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดง ได้กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 39 รูป ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอหางดง
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนท่าน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม <29 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน ธันวาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 4 ธันวาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


เลือกตั้ง 1 ธันวาคม 2556 <27 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมใจออกมาใช้สิทธิ์ รวมพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นตำบลน้ำแพร่ เพื่อ เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

     เข้าคูหา รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

     ใบที่หนึ่ง เลือกนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     ใบที่สอง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     อย่าลืม...อนาคตตำบลน้ำแพร่ อยู่ในมือทุกท่าน


แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ <19 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

     ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     เบอร์ 1 นายสราวุธ  อินวิน  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 2 นายอนุชา  รีบเร่ง  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     .............................................................................

     ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1

     เบอร์ 1 นายชำนาญ  กันธา  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 2 นางบัวจันทร์  แก้ววิจิตร  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 3 นายสุพัฒน์  บุญญานันท์  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 4 นายบุญช่วย  ไชยยา  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 5 นายพัฒน์  บุญใส่  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 6 นายประเวช  ปัญญาแก้ว  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 7 นายทองดี  ทองอ้อน  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 8 นายสมบูรณ์  คำเปียง  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 9 นายสวงค์  คำแสน  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 10 นายสมบูรณ์  เทพคะ  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 11 นางศรีพูล ไชยยา  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 12 นางเรือนมูล  ศรีวิลัย  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 13 นายนรินทร์  แสนคำ  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 14 นายวิฑูรย์  คนเที่ยง  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 15 นางจันทร์ฉาย  เมืองใจ  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 16 นางสุพรรณ  สายธรรม  ผู้สมัครอิสระ

     .............................................................................

     ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2

     เบอร์ 1  นายนิติพัฒน์  วุฒิบุญญานันท์  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 2 นายทองคำ  กิติกุศล  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 3 นายโสภณ  ว่องไว  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 4 นายเชิดชัย  จักษุแก้ว  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 5 นายรัตน์  คำก้อน  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 6 นายนพพร  กลิ่นหอม  กลุ่มพิทักษ์น้ำแพร่

     เบอร์ 7 นายสำราญ  พิมสาน  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 8 นายถวัลย์  อินสัน  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 9 นายสุจิต  ศรีวิชัย  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 10 นายวิรัล  โปธา  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 11 นายถวิล  คำมา  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 12 นายสุขเกษม  อินหลงเหลา  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 13 นายสุพจน์  สุวรรณเดช  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 14 นายเดชดวง  สุรินทร์  กลุ่มพัฒนาตำบลน้ำแพร่

     เบอร์ 15 นางกาญจนา  โปธา  ผู้สมัครอิสระ

     เบอร์ 16 นายชนมภูมิ  วัยภา  ผู้สมัครอิสระ

     .............................................................................

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 15 (งานเลือกตั้ง)
ZONE 1 (264 KB.)
ZONE 2 (261 KB.)
ADMINISTRATOR (222 KB.)
MEMBER ZONE 1 (260 KB.)
MEMBER ZONE 2 (263 KB.)
b1 (1.21 MB.)
b2 (1.20 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com