ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติเดือนนี้ 7484 คน
สถิติปีนี้ 59400 คน
สถิติทั้งหมด 1195771 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <09 ก.ย. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ 18, ข้อ 19  และข้อ 20  ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ     สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในตำแหน่ง ดังนี้
     (1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน          จำนวน  1  อัตรา
     (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา
     (3) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา
     ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ วันที่ 12 - 20 กันยายน 2559 
     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง (237 KB.)
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก <07 ก.ย. 59>

     เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอแนะนําประชาชนให้ทราบถึงโรคไข้เลือดออก รวมทั้งวิธีการป้องกัน และรักษา เนื่องจากโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษา และไม่มีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ดังนั้นการ ป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยการป้องกันการแพร่ของยุง โดยป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ หรือป้องกันไม่ให้ ไข่กลายเป็นยุง เน้นที่การควบคุมลูกน้ำด้วยการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ เนื่องจากสามารถทําลายได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
     - โอ่ง ถังเก็บน้ำ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดให้สนิท และหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่ หากพบลูกน้ำให้เท หรือตักทิ้งด้วยกระชอน หรือขัดล้างทันที
     - ภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ อ่างที่ปลูกต้นไม้หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ใส่ปลากินลูกน้ำ 
     - ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาตู้กันมด ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์สําหรับแจกันอาจจะใส่ทรายก่อสร้างผสมลงไป ส่วนถ้วยรองขาตู้ให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
     - หมั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งออกแบบไม่ดีโดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร ทําให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
     - ตรวจรอบๆ บ้านว่ามีแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนหลังคามีแอ่งขังน้ำหรือไม่หากมี ต้องจัดการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลออกไป 
     - ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำได้หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง 
     - ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ควรใช้ผ้าคลุมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำ หรือเก็บบริเวณใต้ชายคา 
     - หากใครมีรั้วไม้หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นําคอนกรีตเทใส่ปิดรูต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เท คอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

     ***รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (889 KB.)
แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2559 <02 ส.ค. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เวลา 08.30 - 12.00 น.

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง <01 ส.ค. 59>

     "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง"
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่ทุกท่านรักษาสิทธิของตนเอง โดยการร่วมใจออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยลงประชามติใกล้บ้านท่าน

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะติดต่อสู่คนในพื้นที่ <01 ส.ค. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ PODD ฯลฯ ขอประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นสัตว์ป่วยตาย หรือมีอาการผิดปกติในบ้าน โปรดแจ้งอาสาสมัครผ่อดีดี(PODD) หรือเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะติดต่อสู่คนในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com