ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 296 คน
สถิติเดือนนี้ 5765 คน
สถิติปีนี้ 41617 คน
สถิติทั้งหมด 897454 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การปิดน้ำเพื่อทำ Step test DMA 20 (สันป่าตอง) <18 พ.ย. 56>

     ตามหนังสือ ที่ มท 55110-11/ว.80 แจ้งประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  เรื่อง การปิดน้ำเพื่อทำ Step test DMA 20 (สันป่าตอง) ดังนี้

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำ Step test บริเวณพื้นที่อำเภอหางดงและสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าของวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 01.00 05.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

     - อำเภอหางดง (ตำบลน้ำแพร่,ตำบลหนองแก๋ว,ตำบลหารแก้ว)

     - อำเภอสันป่าตอง (ตำบลสันกลาง,ตำบลยุหว่า,ตำบลทุ่งต้อม)

     - ถนนเชียงใหม่-หางดง และ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตั้งแต่หน้าวัดสุวรรณประดิษฐ์ (ช่างคำน้อย) จนถึงตลาดสันป่าตอง

     - สถานีตำรวจอำเภอสันป่าตอง

     - สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

     - หมู่บ้านเอื้ออาทรสันป่าตอง

     - หมู่บ้านพิกุลทอง

     - ตลาดหารแก้ว

     - ห้างบิ๊กซีหางดง

     - โรงพยาบาลหางดง

     - ตลาดหางดง

     - มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

     - วัดหนองควาย

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนาน และต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเปิดน้ำครั้งแรกอาจจะมีน้ำขุ่นบ้าง เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-233479 ต่อ 116 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)


เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ <13 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     กรณีผู้สูงอายุ

     - ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

     - ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2497 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

     - ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2556

     - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     เชิญ มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

     - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

     กรณีผู้พิการ

     ผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

      - บัตรประจำตัวผู้พิการ (ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ)

      - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร

     สอบถามเพิิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิง <13 พ.ย. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ด่วนมาก ที่ ชม 1518/5127 ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร กระทรวงคมนาคม  เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน โดยให้ดำเนินการดังนี้

     1. กรณีโคมลอยและโคมควัน หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินหรืออากาศยาน ให้ใช้โคมลอยตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และใช้โคมควันขนาดที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยง งด หรือห้ามปล่อยโคมในพื้นที่โซนนิ่งตามแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ในทุกสนามบินพื้นที่

     2. ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยและโคมควันตามช่วงเวลาที่กำหนดได้แก่

          2.1 โคมควัน ให้ปล่อยระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เฉพาะในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น

          2.2 โคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

     3. ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ พนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่จะออกตรวจร้านค้าหรือแหล่งผลิตดอกไม้เพลิง หากพบว่าไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฏหมาย อนึ่ง ดอกไม้เพลิงสำเร็จรูป ได้แก่ ประทัดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ประทัดใหญ่) ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย รวมทั้งก่อกวนความสงบสุขของประชาชน นายทะเบียนท้องที่ไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด และหากผู้ใดมีวัตถุดังกล่าวอยู่ในความครอบครอง จะต้องรับโทษตามกฏหมายต่อไป

     4. หากตำบล หมู่บ้านใด มีการจุดพลุหรือบั้งไฟตลอดจนโคมลอย และโคมควัน หรือสิ่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ให้ประสานการปฏิบัติงานหรือประสานข้อมูลกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดังนี้

          4.1 วันปกติ เวลา 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 053-922274

          4.2 วันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-922100

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง <06 พ.ย. 56>

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง

................................

     ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีการขายและเล่นดอกไม้เพลิงชนิดต่างๆ เช่น ประทัดไฟ ประทัดลม ชักเปี๊ยะ สายรุ้ง แก๊ปเด็กเล่น พลุ และดอกไม้ไฟ หรือวัตถุอื่นใดอันมีสถาพคล้ายคลึงกัน มาค้าหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดอกไม้เพลิงบางชนิดมีเสียงดังก่อกวนความสงบสุขของประชาชนทั่วไป บางชนิดอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนได้

     ฉะนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการค้าหรือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดภยันตรายและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป   จึงให้ผู้ประสงค์จะค้าหรือจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขออนุญาตค้าหรือจำหน่ายต่อนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนท้องที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

                                ลงชื่อ   วิเชียร  พุฒิวิญญู

                                      (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)

                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง เรื่อง ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน <06 พ.ย. 56>

     ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ที่ ชม 0020.06/6916 เรื่อง แจ้งให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ของปีงบประมาณ 2551 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคืนได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ สาขาหางดง ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ หากพ้นกำหนดแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จะได้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป ... ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ......

     รายชื่อตำบลน้ำแพร่

     1. นางฉัตรวิไล  ไชยชมภู  จำนวนเงิน 50 บาท

     2. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิอินทรากุล  จำนวนเงิน 15 บาท

     3. นางสาววลัยรัตน์  พุฒิหน่อย  จำนวนเงิน 30 บาท

     4. นางสาวประพิส  ศรีเมือง  จำนวนเงิน 15 บาท

     5. นางสาววิภาวดี  สิทธิจัง  จำนวนเงิน 75 บาท

     6. นายบุญยง  บุญเรือง  จำนวนเงิน 15 บาท

     7. นางศิรยา  สิงห์ทองวรรณ  จำนวนเงิน 120 บาท

     8. นางนิภา  วินิจ  จำนวนเงิน 90 บาท

     9. นางประไพ  กิจสุภี  จำนวนเงิน 15 บาท

     10. นางแสง  คำอาจ  จำนวนเงิน 95 บาท

     11. นางสไมทิพย์  พิมลบุตร  จำนวนเงิน 60 บาท

     12. นายวิทยา  เข็มงวด  จำนวนเงิน 60 บาท

     13. นางปิยกุล  เลาวัฒย์ศิริ  จำนวนเงิน 15 บาท

     14. นายบุญฉาย  เพียรพานิช  จำนวนเงิน 30 บาท

     15. นายสุพจน์  คำโม๊ะ  จำนวนเงิน 50 บาท

     16. นายถวัลย์  สายนำพล  จำนวนเงิน 15 บาท

     17. นายประยุทธ  จูฑะพุทธิ  จำนวนเงิน 5 บาท

     18. นายพิพัฒน์  สุขพิเนตกุล  จำนวนเงิน 75 บาท

     19. นายวรุฒ  วรธรรม  จำนวนเงิน 105 บาท

     20. นายนิพนธ์  ละครวงษ์  จำนวนเงิน 80 บาท 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com