ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 66 คน
สถิติวันนี้ 203 คน
สถิติเดือนนี้ 4183 คน
สถิติปีนี้ 45540 คน
สถิติทั้งหมด 835203 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แนวทางปฏิบัติในการมารับบริการที่โรงพยาบาลหางดง <05 ก.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากโรงพยาบาลหางดง ตามหนังสือราชการ ที่ ชม 0032.304/1299 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 แจ้งว่า...

     เนื่องจากในปัจจุบัน โรงพยาบาลหางดง ประสบปัญหาความไม่เข้าใจในระบบให้บริการต่างๆ อีกทั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งในและนอกเวลาราชการจำนวนมาก แต่มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับการให้บริการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหางดง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ในการรับบริการที่โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการ ดังนี้

     แนวทางการปฏิบัติ ในการมารับบริการที่โรงพยาบาลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     1. โปรดพกบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ที่เข้ารับการบริการ ในโรงพยาบาลหางดง กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี และยังไม่มีบัตรประชาชน ให้นำสูติบัตรมาด้วย

     2. ขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยทั่วไป เข้ารับบริการในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.15 น. ส่วนนอกเวลาราชการ ว้นหยุดนักขัตฤกษ์ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดงมีน้อย จึงขอเน้นบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

     หมายเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น , ผู้ป่วยหยุดหายใจ , ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว , ผู้ป่วยชัก , ผู้ป่วยหอบมาก , ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกมาก , ผู้ป่วยปากเบี้ยว/อ่อนแรงแขนขา , ผู้ป่วยซึมลง/ตาพร่ามัว/ปวดศีรษะอย่างรุนแรงกะทันหัน , ผู้ป่วยเสียเลือดมาก , ผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกชนิด , ผู้ป่วยตกเลือด , ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ , ผู้ป่วยบวมที่ใบหน้า เนื่องจากติดเชื้อจากฟัน , ผู้ป่วยมีเลือดออกจากช่องปาก , ผู้ป่วยคลอด , ผู้ป่วยวิกฤตสุขภาพจิต เป็นต้น

     กรณี ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มารับบริการนอกเวลาราชการ ทางโรงพยาบาลหางดง จะขอเก็บค่าให้บริการ ครั้งละ 50 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

     3. กรณีมาขอใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นต้น ให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ พร้อมประวัติการรักษา จากโรงพยาบาลปลายทาง และนำใบนัดมาให้แพทย์พิจารณาเขียนใบส่งตัวด้วยทุกครั้ง

     4. ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลหางดง มีนโยบายให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาออกใบส่งตัว กรณีส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะให้ใช้สิทธิ 1 ครั้ง และให้นำประวัติ ตลอดจนผลการรักษาต่างๆ มาให้แพทย์โรงพยาบาลหางดง เพื่อพิจารณาการรักษาต่อไป ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

     ...........................

     ... ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั้วกัน ตามหนังสือจากโรงพยาบาลหางดง ที่ ชม 0032.304/1299 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556


ประกาศกระทรวงมหาดไทย <05 ก.ย. 56>

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา และจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

............................................

     โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเหมาะสม สมควรเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดตั้งให้เป็นเทศบาลตำบล

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่12) พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่พัฒนา และจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ.2546

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2556

                                               ลงชื่อ  ประชา  ประสพดี

                                                     (นายประชา  ประสพดี)

                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(509 KB.)
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2556 <05 ก.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน กันยายน 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 6 กันยายน 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ <30 ส.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดนกที่ระบาดในสัตว์ ตามฤดูกาล ดังนี้

นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

     1. โรคไข้หวัดนก กรณีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หมายความว่า

     1.1 โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza A virus) ชนิด H5 H7 ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการตามวิธีมาตรฐานขององค์การโรคระบาดระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง และโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง

          1.1.1 โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly pathogenic notifiable avian influenza : HPNAI) หมายถึง

               1) โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก ชนิดที่เมื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำไก่ที่มีอายุ 4-8 สัปดาห์ แล้วทำให้มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายใน 10 วัน หรือมีค่า IVPI มากกว่า 1.2

               2) โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกชนิด H5 หรือ H7 ที่มีการเรียงลำดับของ amino acid ตรงตำแหน่ง haemagglutinin cleavage เหมือนกับที่พบในเชื้อชนิดรุนแรง

          1.1.2 โรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง (Low pathogenic notifiable avian influenza : LPNAI) หมายถึง โรคในสัตว์ปีกที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกชนิด H5 หรือ H7 ที่ไม่ก่อความรุนแรงในไก่และการเรียงลำดับของ amino acid ที่ตำแหน่ง haemagglutinin cleavage ไม่เหมือนกับที่พบใน HPNAI virus

     1.2 โรคไข้หวัดนกชนิด ความรุนแรงต่ำ (Low pathogenic avian influenza : LPAI) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส influenza A ชนิดอื่นๆ นอกเหมือจาก H5 และ H7

     2. โรคไข้หวัดนก กรณีสงสัยว่าป่วย หมายความว่า

     2.1 สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน

     2.2 สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน

     2.3 สัตว์ปีกตามข้อ 2.1 และ 2.2 แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้

          (1) ตายกระทันหัน

          (2) อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล

          (3) อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด

          (4) ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก

     ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซLPG <23 ส.ค. 56>

     แจ้งข่าวจากกระทรวงพลังงาน จากการที่รัฐประกาศให้มีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกท่านทราบ ดังนี้

     1. การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

     - กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งสิทธิ์ช่วยเหลือราคาก๊าซLPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากการประกาศรายชื่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

     - กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิตโพล (ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

     2. การเริ่มใช้สิทธิ์

     สามาถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถศึกษาวิธีได้ที่แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ และร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ

     3. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่ท่านสามารถซื้อก๊าซและใช้สิทธ์ได้

     ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทิ์ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ หรือดูได้จากร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน" และมีรหัสร้านค้าจากกระทรวงพลังงาน

     4. การลงทะเบียนเพิ่มเติม (กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

     สำหรับกลุ่มครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

     5. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

     - สำหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นั้น ไห้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจดรหัสร้าน (ตัวเลข6หลัก) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556

     - ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com