ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 151 คน
สถิติเดือนนี้ 4131 คน
สถิติปีนี้ 45488 คน
สถิติทั้งหมด 835151 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด <09 ก.ค. 56>

     ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ประจำปี 2556/2557 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สันสำปะหลัง)

     ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และเพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ นำไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศให้เกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด  (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) มาขึ้นทะเบียนฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     1.1 เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

     1.2 เกษตรกรต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว และขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)

     1.3 เกษตรกรต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตที่เก็บ

     1.4 เกษตรกรต้องทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่แจ้งขอขึ้นะเบียนในรอบปีการผลิตที่กำหนด

     1.5 เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยัน หรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

     1.6 เกษรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องติดตามกำหนดการประชาคมและเดินทางมาเข้าร่วมการประชาคมด้วยตนเอง

2. พื้นที่

     พื้นที่ที่เกษตรกรนำมาแจ้งขอขึ้นทะเบียน เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจตามพื้นที่ปลูกจริง โดยให้แยกแปลงตามชนิดพันธุ์ เอกสารสิทธิ์/เลขที่เอกสารสิทธิ์ วันที่เพาะปลูก และวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เกษตรกรแต่ละครอบครัวมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนได้ ดังนี้

     2.1 ข้าว ขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 2 ครั้ง ต่อรอบการผลิต

     2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 1 ครั้ง ต่อรอบการผลิต

3. พันธุ์พืช

     3.1 ข้าว ชนิดข้าวเปลือกที่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/2557 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้วเปลือกพันธุ์ปทุมธานี1 , ข้าวเปลือกเจ้า , ข้าวเปลือกเหนียว , ข้าวเปลือกหอมมะลิ , ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

     3.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกพันธุ์ (ยกเว้นข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน)

     3.3 มันสำปะหลัง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกพันธุ์ (ยกเว้นพันธุ์ระยอง2 และพันธุ์5นาที)

4. ระยะเวลาดำเนินการ

     4.1 ข้าว

     การเก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

     การขึ้นทะเบียน 1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57

     การประชาคม 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 57

     การออกใบรับรอง 15 ก.ค. 56 - 15 ก.ย. 57

     4.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปลูกในปีการผลิต 2556/2557)

     การขึ้นทะเบียน 17 มิ.ย.  - 31 ต.ค. 56

     การประชาคม 1 ก.ค.  - 30 พ.ย. 56

     การออกใบรับรอง 1 ก.ค.  - 31 ธ.ค. 56

     4.3 มันสำปะหลัง

     การเก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

     การขึ้นทะเบียน 17 มิ.ย. 56 - 28 ก.พ. 57

     การประชาคม 1 ก.ค. 56 - 15 มี.ค. 57

     การออกใบรับรอง 1 ก.ค. 56 - 31 มี.ค. 57

5. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

     5.1 หลักฐานเอกสาร  ดังนี้  บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน , ใบมอบอำนาจให้ขึ้นทะเบียน , เอกสารสิทธิ์ที่ดิน , ภาพถ่ายแปลงปลูก

     5.2 สถานที่รับขึ้นทะเบียน  ดังนี้  สำนักงานเกษตรอำเภอ , สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย , อบต.น้ำแพร่


แจ้งกำหนดการพ่นละอองฝอย ตามโครงการ"ป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี 2556" <26 มิ.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือกออกในปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ได้รู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้มีการพ่นละอองฝอย(ULV)ครั้งที่1 เพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นละอองฝอย(ULV) และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหมู่บ้านของทุกท่าน เพื่อร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรการเกิดลูกน้ำยุงลายพาหะนำไข้เลือดออกมาสู่ตำบลน้ำแพร่ โดยจะมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2556     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556       หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ , หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556      หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556        หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้

     *** หมายเหตุ ***

     ขอความร่วมมือนำถังน้ำมันมาเตรียมใส่น้ำมันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ก่อนวันพ่น 1 วัน

     หมู่ที่ 1,2,3,5,6,8,9,10 ใช้น้ำมันดีเซลหมู่บ้านละ 20 ลิตร น้ำมันเบนซินหมู่บ้านละ 10 ลิตร

     หมู่ที่ 4,7,11 ใช้น้ำมันดีเซลหมู่บ้านละ 50 ลิตร น้ำมันเบนซินหมู่บ้านละ 25 ลิตร

     น้ำยาผสมน้ำมันพ่น ULV 1 ลิตร ต่อน้ำมัน 20 ลิตร

     ***


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 <30 พ.ค. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน มิถุนายน 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 6 มิถุนายน 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <17 พ.ค. 56>

     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC) คือ การร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการนำเข้าของสินค้า เดิมจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม จึงเลื่อนไปวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดำเนินการควบคู่ไปกับ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political-Security Comunity:APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community:AEC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community:ASCC) ซึ่งเป็นสามส่วนหลักของ ประชาคมอาเซียน

     แม้อาเซียนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น การที่สมาชิกอาเซียนได้จัดทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC) ซึ่งก็เป็นการนำหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วมาเน้นย้ำระหว่างรัฐในภูมิภาค เช่น หลักการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการอันเป็นการภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งปรากฏอยู่ในกฏบัตรสหประชาชาติอยู่แล้ว เป็นต้น และอาเซียนก็ได้อาศัยหลักในสนธิสัญญาดังกล่าวมาเป็นหลักการที่อาเซียนยึดถือ และเป็นข้อแม้ในการต่อรองกับรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกให้ลงนามเป็นภาคีก่อนจะได้รับให้เข้าร่วมประชุมกับอาเซียนนั่นเอง ข้อพิจารณาสำคัญคือสนธิสัญญาดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องหรือทำขึ้นกับอาเซียนโดยตรง และอาเซียนก็มิได้มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาโดยตนเอง เพียงแต่รัฐที่อยู่ในบริเวณเอเชียอาคเนย์ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและอาศัยอาเซียนเป็นเครื่องมือในการดำเนินความร่วมมือและพันธกรณีหรือหน้าที่ตามสนธิสัญญานั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนโดยปริยาย นอกจากนี้ อาเซียนยังได้เป็นเวทีที่ทำให้เกิดสนธิสัญญาในเรื่องอื่น ๆ เช่น การทำให้ภูมิภาคปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ หรือล่าสุดในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนความตกลงเรื่องเศรษฐกิจและความร่วมมือเฉพาะด้าน เช่น ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม การศึกษา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ซึ่งล้วนอาศัยอาเซียนเป็นกลไกสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ในทางรูปแบบแล้วจะไม่ถือว่าอาเซียนได้ตั้งอยู่บนฐานกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ในทางเนื้อหากฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงเหล่านี้ก็จะได้มีอิทธิพลต่อการดำเนินของอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

     ประเทศในเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม(Brunei Darussalam) , ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia) , สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia) , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)(The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) , ประเทศมาเลเซีย(Malaysia) , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์(Republic of the Philippines) , สาธารณรัฐสิงคโปร์(The Republic of singapore) , ราชอาณาจักรไทย(Kingdom of Thailand) , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(The Socialist Republic of Vietnam) , สหภาพพม่า(Union of Myanmar) 


ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล <08 พ.ค. 56>

    

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเีชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา หากประสงค์จะขอโอน(ย้าย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

     1. คำร้องขอโอน(ย้าย) ที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด

 

     2. สำเนาทะเบียนประวัติ

 

     3. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา

 

     4. หนังสือรับรองความประพฤติ

 

     5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

      โดยส่งเอกสารมายังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-296601 โทรสาร 053-296600

 

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com