ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 8066 คน
สถิติปีนี้ 43918 คน
สถิติทั้งหมด 899755 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาว <29 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากอำเภอหางดง ตามหนังสือที่ ชม 1518/ว071 แจ้งว่า ...

     ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดว่า ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปีพ.ศ.2556 จะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคม 2556 โดยทั่วไป ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกำลังแรง และเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และต้นเดือน มกราคม 2557 จะมีหมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาได้ในบางพื้นที่กับมีอากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลายเืดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี ตอนบนของภาคจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศาเซลเซียส และ 17-19 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค และอุณหภูมิต่ำสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-10 องศาเซลเซียส ซึ่งในปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ฤดูหนาวปี 2556 จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2556 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวในปีนี้ คือ พายุฝนฟ้าคะนองในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ำค้างแข็งบนเทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในต้นเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 น้ำค้างแข็งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาจะเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง สำหรับพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้รับฟังการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน สถานีวิทยุ หรือเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 


รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) <21 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครจะเรียงตามลำดับการมาสมัคร แต่หากมาลงทะเบียนก่อน 08.30 น. พร้อมกันจำนวนหลายคน จะทำการจับสลากเพื่อกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

     สิ่งที่ต้องเตรียม

     เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรับสมัครเลือกตั้ง

     1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     3. ใบรับรองแพทย์

     4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 8.5 x 13.5 เซนติเมตร  จำนวน 36 รูป

     5. หลักฐานการศึกษา (นายกฯ) (สท. แนบด้วย ถ้ามี)

     6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร นายกฯ จำนวน 5,000 บาท สท. จำนวน 2,000 บาท

     7. หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเอกสารการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

     ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถมาขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งเพื่อนำไปเตรียมความพร้อมได้ก่อน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานเลือกตั้ง โทรศัพท์ 053-296601 ต่อ 15


Business Continuity Plan : แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ <18 ต.ค. 56>

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร นั้น

     งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ในสำนักงาน โดยการจัดทำแผนฯดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้เปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดทั้งเอกสารได้ ณ ใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Business Continuity Plan (418 KB.)
ขอเชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช <17 ต.ค. 56>

     ตามหนังสือที่ ชม 1518/4867 อำเภอหางดง แจ้งขอเชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช เนื่องด้วยในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงม่ต่อพสกนิกรชาวไทย นั้น

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญประชาชนในตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหางดง วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป


มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก <17 ต.ค. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1509/ว4587 แจ้งมายังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ดังนี้

     ตามที่อำเภอหางดง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งตามแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองของสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ดังนี้

     1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้ในการจำนำข้าวและใบรับรองที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ต้องระบุเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้

     2. การกำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกร กรณีรับจำนำใบประทวนก่อนหรือหลัง 30 วัน และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกรก่อนหรือหลัง 60 วัน นับจากวันเก็บเกี่ยวในหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการรับจำนำข้าวเปิด (นาปี 1 ตุลาคม 2556 นาปรัง 1 มีนาคม 2557) และให้ออกใบรับรองก่อนวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว 15 วัน

     3. ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/57 ทั้งเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเกษตรกรทั้งสองกลุ่มจะสามารถดำเนินการการประชาคมในระบบโปรแกรมได้

     4. ระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 จะออกใบรับรอง ให้กับเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนเป็นการเบื้องต้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

     จึงขอประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ได้ทราบโดยทั่วกัน

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com