ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 277 คน
สถิติเดือนนี้ 5746 คน
สถิติปีนี้ 41598 คน
สถิติทั้งหมด 897435 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2556 <03 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน ตุลาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 9      - 10 ตุลาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


ประชาสัมพันธ์ งานเลือกตั้ง <18 ก.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้ง/ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง ดังนี้

     1. การแจ้งจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยมีรายละเอียดคือ นายกฯ ไม่เกิน 20 คน และ สมาชิกฯ ไม่เกิน 10 คน โดยแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อติดต่อขอรับได้ที่งานเลือกตั้ง

     2. การกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกฯ และ สมาชิกฯ กำหนดไว้ ดังนี้

          นายกฯ 25,000 x 11 หมู่บ้าน = 275,000 บาท

          สมาชิกฯ 25,000 x 11 หาร 2 = 137,500 บาท

     3. การจัดทำแผ่นป้าย เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร และการหาเสียง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 คือ

           ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สมัคร โดยที่ประกาศควรมีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้การกำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายเลือกตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

     สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลือกตั้ง ชั้น2 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-296601 ต่อ 15


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา <12 ก.ย. 56>

     ตามหนังสือที่ ชม 1509/ว508 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2557 ดังนี้

     ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือค่าปัจจัยการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามพื้นที่ปลูก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง

     สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 4 - 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

     1. มีสัญชาติไทย

     2. เป็นหัวหน้าครอบครัว และ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

     3. เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

     4. เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม <12 ก.ย. 56>

     ตามหนังสือด่วนที่สุด ชม 1518/ว4471 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากอำเภอหางดง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ดังนี้

     ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโทรสารด่วนที่สุด ที่ มท0616/ว154 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2556 ร่องความกดอากาศต่ำ ยังคงพาดผ่านประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้ามาในแนวร่องมรสุม ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ในลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงในระยะนี้

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาฝนตกชุกหลายพื้นที่ บางพื้นที่เกิดอุทกภัยและชุมน้ำมามากแล้ว ถ้ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในระยะ 4-5 วันนี้ สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ประชาชนดำเนินการดังนี้

     1. ขอให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบต่ำริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสียงภัยของตำบลน้ำแพร่ ตระหนักถึงภัยอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 4-5 วันนี้ (ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2556)

     2. ร่วมกันตรวจสอบเส้นทาง เขื่อน ฝาย อ่าง คันกั้นน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่เอกชน หากไม่มีความมั่นคงแข็งแรงควรพิจารณาแก้ไขโดยด่วน รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก "มิสเตอร์เตือนภัย" ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้าน

     3. หากเกิดปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันที

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ร่วมใจทำไทยให้ใสสะอาด <10 ก.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย "ตาวิเศษ" เชิญชวนครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน โรงเรียน จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะและแยกขยะ ที่บ้าน สำนักงาน หรือพื้นที่สาธารณะ พร้อมกันทั่วประเทศ และทั่วโลก ในวัน "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" 20-22 กันยายน 2556 เพื่อสนับสนุนโครงการ Clean up the World พร้อมส่งภาพกิจกรรม และรายงานปริมาณขยะที่เก็บได้มาที่ตาวิเศษ เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของประเทศไทย ส่งให้โครงการ Clean up the World

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

     www.magiceyes.or.th หรือ www.facebook.com/TAVISES 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com