ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 382 คน
สถิติเดือนนี้ 7431 คน
สถิติปีนี้ 59347 คน
สถิติทั้งหมด 1195718 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

สายด่วนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <12 ม.ค. 59>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสายด่วนเพื่อการติดต่อประสานงาน/รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
     โทรศัพท์ 093-1387378
     หรือทางเว็บไซด์ http://www.namphrae.go.th


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุและผู้พิการ)ประจำปีงบประมาณ2559 <08 ธ.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559
     *** รายละเอียดรายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 1 (70 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 2 (587 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ) 1 (66 KB.)
ประกาศรายชื่อรับเบี้ยยังชีพ(ผู้พิการ) 2 (79 KB.)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2559 <01 ธ.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2559 ให้ทราบโดยทั่วกันว่า สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559 ภายในเวลาที่กำหนด  ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นๆกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือน  (ภ.ร.ด.2)  ประจำปี พ.ศ.2559
ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
(2) ชำระภาษีภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(3) ไม่ชำระภาษีในกำหนด เสียเงินเพิ่มดังนี้
- ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
- ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
ที่ค้างชำระ
- ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
- ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจ
ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระภาษีได้
2. ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดิน
และตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายใน  30 วัน   นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ 
(ไม่ยื่นแบบตามกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี) โดยจะมีเอกสารแนบยื่นแบบดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
                        3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครอง ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.3  น.ส.3ก ฯลฯ 
อย่าละ 1 ฉบับชำระภาษี ปี 2559 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2559 ไม่ชำระภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
    3. ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
(1) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายในเดือนมกราคมถึง
     เดือนมีนาคม 2559    (ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวาง 
     โทษปรับตั้งแต่ ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท)  ชำระภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่
     ได้รับแจ้งประเมิน ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ  2 ต่อเดือน 
     ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุม
(1) ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตประกอบกิจการ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ สามารถต่ออายุได้ภายใน 30 วันนับแต่วันหมดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
อนึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษี  โปรดนำใบเสร็จรับเงินของปี2559 
ไปแสดง ณ วันชำระภาษี  สอบถามรายละเอียดได้ที่   งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบล
น้ำแพร่พัฒนา  ในวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5329-6602 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2559 (102 KB.)
เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <16 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่      เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 400 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน 
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. เด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
   2. พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
   3. มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน
   4. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
   5. ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม
     ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
   1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน
   2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
   4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า1
   5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
   6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือรับได้ด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

 

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 053-296601
     *** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***

 
เอกสารประกอบ (5.07 MB.)
การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ <16 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่...ขอเชิญ
     ผู้พิการ ที่มีความประสงค์ขอรับ เบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ได้ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวคนพิการ (ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)
     2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
     3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
     4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของทั้งสอง) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ให้มีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com