ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 416 คน
สถิติเดือนนี้ 7465 คน
สถิติปีนี้ 59381 คน
สถิติทั้งหมด 1195752 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <16 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่...ขอเชิญ

     - ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
     - ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
     - ผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 
     - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ลงทะเบียน เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่1 - 30 พฤศจิกายน 2558 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน 
     โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
     2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
     3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
     4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของทั้งสอง) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ให้มีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 053-296601

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 <04 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <22 ก.ย. 58>

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนายอำเภอหางดง (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/4325  ลงวันที่  21 กันยายน 2558  นั้น  
     อาศัยอำนาจตามในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 62 วรรค 3  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1.03 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (66 KB.)
เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชน <08 ก.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาแนวทางการแก้ไข โดยได้กำหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอหางดง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง <11 มิ.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งหลักเกณฑ์การขอรับบริการรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ดังนี้

     1. เจ้าบ้านที่ขอความช่วยเหลือน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จะต้องเป็นไปเพื่อการใช้อุปโภคในครัวเรือนเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่านำน้ำไปใช้เกี่ยวกับกิจการอื่น เช่น เพื่อการก่อสร้าง เพื่อการเกษตร ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะงดส่งน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที

     2. เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อบิลน้ำเอง และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อจะได้จัดลำดับส่งน้ำตามการร้องขอ

     3. เจ้าบ้านจะต้องแจ้งความประสงค์ขอน้ำก่อนที่น้ำสำรองจะหมดล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันปัญหาหากมีลำดับผู้ขอใช้น้ำจำนวนมาก

     4. เจ้าบ้านจะต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการลำเลียงน้ำใส่ภาชนะบรรจุ หากเจ้าบ้านไม่ให้ความช่วยเหลือทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับภายหลัง หรือนอกจากเจ้าบ้านสามารถแสดงหลักฐานว่าผู้ที่อาศัยอยู่นั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

     5. เจ้าบ้านจะต้องจัดเตรียมที่กักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการจัดส่งน้ำในแต่ละครั้ง

     6. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะจัดส่งน้ำให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อครัวเรือน

     7. เจ้าบ้านควรจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำ ให้อยู่ในระยะที่สามารถลำเลียงน้ำให้สะดวกต่อการให้บริการ

     *** หมายเหตุ เนื่องจากเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน และมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหลายด้าน เช่น การส่งน้ำอุปโภค การดับไฟซึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างทันท่วงที จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com