ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 305 คน
สถิติเดือนนี้ 5774 คน
สถิติปีนี้ 41626 คน
สถิติทั้งหมด 897463 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการ"ตำบลของหนู" ปี 2556 <14 ส.ค. 56>

     โครงการ “ตำบลของหนู” ปี 2556 คาราบาวแดงสนับสนุนโอกาสและเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษา เขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ "ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู"

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญน้องๆส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าในตำบลน้ำแพร่  รวมถึงความภาคภูมิใจ สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น และความคิดที่จะทำเพื่อบ้านเกิด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชน ให้มีจิตรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลน้ำแพร่

     คณะกรรมการจากคาราบาวแดง จะทำการคัดเลือกเรียงความดีเด่นทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่น จะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตำบลที่น้องเขียนถึง จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกตำบลละ 10,000 บาท

     กติกา......

     1. เขียนเรียงความ 300 - 400 คำ ด้วยลายมือของตัวเอง

     2. ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา ชื่อและที่อยู่ของโงเรียน และชื่อของผู้ปกครอง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับ

     3. มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตราประทับของโรงเรียน

     4. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งเรียงความได้หนึ่งเรื่องเท่านั้น

     5. ส่งเรียงความไปที่ ตู้ ปณ.55 ปณศ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  วงเล็บมุมซองว่า "ตำบลของหนู"

     6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

     7. ผู้ร่วมโครงการสามารถส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

     8. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทาง www.carabao.co.th และ Facebook ตำบลของหนู

     9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2636-6111 (ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการตำบลของหนู)


การจัดกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <08 ส.ค. 56>

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม คือ

     1. ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     2. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

     3. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต เลี้ยงอาหารเด็ก ทำความสะอาดวัด ถนน คูคลอง สถานที่สาธารณะ การกำจัดวัชพืช การต่อต้านยาเสพติด การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     4. การประดับธงทิวบริเวณบ้าน ห้าง/ร้าน สำนักงาน สถานที่ชุมนุม ศาลาอเนกประสงค์

     5. การงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

     6. การงดชนโค ชนไก่ กัดปลา และการกระทำอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์

     7. ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     ทั้งนี้ ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1518/ว3950 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน


อบต.น้ำแพร่ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI <01 ส.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล ฟรี 24 ชั่วโมง 

     ติดต่อขอรับรหัสผ่านและลงทะเบียนใช้งานได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 <31 ก.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน สิงหาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


อบต.น้ำแพร่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต <25 ก.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้รับแจ้งจากอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี) และนำโลหิตที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยในการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยอำเภอหางดง กำหนดรับบริจาคใน วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหางดง 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com