ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 198 คน
สถิติเดือนนี้ 4178 คน
สถิติปีนี้ 45535 คน
สถิติทั้งหมด 835198 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง"(Hangdong Run Together 2018) <16 ก.พ. 61>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา...ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง"(Hangdong Run Together 2018) เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลหางดง ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีจุดต่างๆ ดังนี้
     - จุดเริ่มต้น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     - จุดรับบริจาคจุดที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงด้ง
     - จุดรับบริจาคจุดที่ 2 หน้าวัดศาลา
     - จุดรับบริจาคจุดที่ 3 ลานหน้า หจก.พีดับบลิวเอส คอนกรีต
     - จุดสิ้นสุด/จุดรับบริจาคจุดที่ 4 แกรนด์แคนย่อน กำนันบุญ

แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2561 <03 ม.ค. 61>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 <27 ธ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ภายในงานพบกับ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลง เครื่องเล่นสไลด์เดอร์ การแสดงของเด็กและเยาวชนจากตำบลน้ำแพร่ การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บริการอาหารกลางวัน จับฉลากของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โทรศัพท์ 053-296601

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 <08 ธ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ 4 ปี (2561-2564) ดังนี้ เจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยื่น ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2561 โดยให้เจ้าของที่ดินยื่นสำเนาเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดิน ,นส.3, นส.3ก, นส.2, สค.1, สปก. (ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกแผ่น ทุกแปลงในเขตเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา)
      *** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ภาษีบำรุงท้องที่4ปี ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (135 KB.)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 <08 ธ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ภายในเวลาที่กำหนด  ดังนี้
     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ก.ร.ด.8)
     2. ภาษีป้าย รับชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
     3. ภาษีบำรุงท้องที่ รับชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2561
     *** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (100 KB.)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 (56 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com