ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 362 คน
สถิติเดือนนี้ 7411 คน
สถิติปีนี้ 59327 คน
สถิติทั้งหมด 1195698 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนเมษายน 2558 <01 เม.ย. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2015)" <27 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2015)” ในวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นและที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน และร่วมปิดไฟเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน

ประกาศ แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน <20 มี.ค. 58>

     ดัวยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศ ในช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2558 พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในระยะนี้ได้

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากพายุฤดูร้อน ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทราบและเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว ในช่วงวันที่ 20-25 มีนาคม 2558 และขอให้งดใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


เชิญร่วมกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสัตว์เลี้ยง <17 มี.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม( Care for Dogs)ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม การให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง และบริการ อาบน้ำ ตัดขน ตัดเล็บ กำจัดเห็บหมัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพสุนัข และการตอบคำถามสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในตำบลน้ำแพร่ <09 มี.ค. 58>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ทุกหมู่บ้านนั้น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาพบว่า การดำเนินงานดังกล่าวยังมีปัญหาการจัดเก็บขยะที่ยังคงตกค้างในบางจุด ดังนั้น เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์การปรับแนวทางการจัดเก็บขยะ โดยกำหนดไว้  2 วัน คือ วันพุธ และ วันเสาร์ 

     ในกรณีที่มีขยะตกค้าง กรุณาแจ้ง นายนิมิตร  ตันซาว (รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา) โทรศัพท์ 086-9124721

    หมายเหตุ ขอให้นำขยะออกมาก่อนวันจัดเก็บขยะ 1 วัน โดยให้นำขยะบรรจุลงในถุงและมัดถุงอย่างมิดชิด 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com