ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 396 คน
สถิติเดือนนี้ 7445 คน
สถิติปีนี้ 59361 คน
สถิติทั้งหมด 1195732 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนพ่อครูคำ กาไวย์(ศิลปินแห่งชาติ) <05 มี.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจาก ส.อ.ไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแพะขวาง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนพ่อครูคำ กาไวย์(ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยการบริหารงานกองทุนฯในรูปแบบที่มีคณะกรรมการดำเนินงาน

     บัญชี ธนาคารกรุงไทย บิ๊กซีหางดง สาขา 2 เลขที่ 982-3-25033-2 ชื่อบัญชี สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ และนางอำภา อินสัน และนางสาวจิราภร ปิตะกา

     *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-3666905 (ส.อ.ไพรินทร์ กาไวย์/ป้อหลวงรินทร์) 


ประชาสัมพันธ์การทำหมันแมวฟรี <26 ก.พ. 58>

     ประชาสัมพันธ์การทำหมันแมวฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2558 ...สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำหมันแมว สามารถติดต่อขอจองคิวได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-5796197 (คุณจุ๋ม) หรือติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิพิทักศ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม Care for Dogs

รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 <15 ม.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ติดต่องานบุคคล (ก๊อต) 053-269901 ,,, ด่วน,,,

ขอเชิญเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช. <09 ม.ค. 58>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญ ชุมชน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร และ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลน้ำแพร่ ร่วมเสนอโครงการเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ( ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ของกองทุนฯ ) ***** สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แบบเสนอโครงการ (369 KB.)
งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 <06 ม.ค. 58>

     ตามหนังสือ ที่ ศธ 6393(2)/ว012 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเชิญเข้าร่วมชมงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "5ทศวรรษเกษตรมช. รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ

- นิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on Asian Highland Natural Resources Management

- แปลงสาธิตทางการเกษตร

- การสาธิตอบรมวิชาชีพระยะสั้น และบริการวิชาการ

- การประกวดไก่แจ้ ไก่พื้นเมือง ปลากัด จัดตู้ปลา และสุนัขแฟนซี

- ตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร ต้นไม้ และกาดวัฒนธรรม

- กิจกรรมบันเทิง ซอพื้นเมือง ประกวดร้องเพลง และวงดนตรีโฟล์คซอง

     ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-944088 , 053-215175 , 084-6089915 , 089-4296229

     หรือทางเว็บไซด์ http://www.agri.cmu.ac.th/ และ http://www.kasetfair2015.agri.cmu.ac.th/ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com