ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 45 คน
สถิติวันนี้ 297 คน
สถิติเดือนนี้ 5766 คน
สถิติปีนี้ 41618 คน
สถิติทั้งหมด 897455 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2556 <05 มี.ค. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน มีนาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า <20 ก.พ. 56>

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผ้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

     ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในปี พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตามประกาศของอำเภอหางดง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ดังนี้

     1. งดการเผาทุกชนิดในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง การเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน การกำจัดขยะจากบ้านเรือนให้ใช้การคัดแยกขยะหรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

     2. ให้งดเว้นการจุดไฟในป่าโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อื่นๆใกล้เขตป่า จะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้ไฟลุกลามเข้าป่า

     3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ

     4. ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 220 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

     จึงขอประกาศให้ทราบ และขอความร่วมมือประชาชนในตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน


แจ้งการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สำคัญในตำบลน้ำแพร่ <14 ก.พ. 56>

ด้วย เทศบาลตำบลเชิงดอย(แม่ข่าย) และ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจัดการตนเอง:พื้นที่ภาคเหนือ(ศูนย์ประสานล้านนา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว) จะออกเยี่ยมชมตำบลเครือข่าย (องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ ทุนทางสังคม และแหล่งเรียนรู้สำคัญในตำบลน้ำแพร่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ตำบลน้ำแพร่เป็นตำบลศูนย์เรียนรู้ที่มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเครือข่ายทั่วไปได้ จึงได้กำหนดออกเยี่ยมในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 6 แหล่งปฏิบัติการ ดังนี้

1. แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาครอบครัว (คลีนิคครอบครัว)

2. แหล่งเรียนรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลน้ำแพร่

3. แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (นายประชัน  จันต๊ะมงคล)

4. แหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง

5. แหล่งเรียนรู้ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตำบลน้ำแพร่

6. แหล่งเรียนรู้ชมรมแพทย์แผนไทย

จึงขอประกาศให้ทราบ


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 <01 ก.พ. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


แจ้งการออกประชาคมหมู่บ้าน(การยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล/การจัดทำแผนชุมชน) <21 ม.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรับฟังประชามติจากทุกชุมชน ในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลตำบล และการจัดทำแผนชุมชน ตามกำหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 1,2 บ้านบ่อ,บ้านศาลา ณ วัดศาลา

- หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com