ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 2 คน
สถิติเดือนนี้ 7485 คน
สถิติปีนี้ 59401 คน
สถิติทั้งหมด 1195772 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

รับสมัครนักกีฬาแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี2557 <26 พ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2557 ดังนี้

- ฟุตซอล เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

- ฟุตซอล เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

- ฟุตบอล เยาวชน 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

- เซปักตะกร้อ ประชาชนทั่วไป

     โดยเปิดรับสมัครไม่จำกัดทีม และมีคุณสมบัติคือ *เป็นประชาชนในตำบลน้ำแพร่* **กรณีเป็นนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน**

     เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จับสลากแบ่งสายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

     เริ่มแข่งขันวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 21 ธันวาคม 2557

     *** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ *** 
ระเบียบการแข่งขัน (133 KB.)
ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ <25 พ.ย. 57>

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รวมถึงผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

     - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร

     - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสอง สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินประสงค์ให้มีผู้รับแทน

 ************************************

การลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยความพิการ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้พิการ ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตัวยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลเป็นผู้ยื่นคำขอแทน โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     - บัตรประจำตัวคนพิการ (ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ)

     - ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 

     - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร

     - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสอง สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินประสงค์ให้มีผู้รับแทน

 

************************************

ภายในวันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

 
ผู้สูงอายุ (218 KB.)
ผู้พิการ (393 KB.)
ขอเชิญชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดาหางดง <17 พ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและให้กำลังใจ นางสาวสุดารัตน์  บุญศรี (น้องแคท) เยาวชนจากหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ ผู้เข้ารับการประกวดธิดาหางดง หมายเลข 9 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ในงานฤดูหนาวสินค้า otop ของดีอำเภอหางดง ประจำปี 2557PIC. (463 KB.)
ขอเชิญเที่ยวงานสืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา <05 พ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 

ในงานพบกับ

- ขบวนแห่กระทงใหญ่ของแต่ละหมู่บ้าน

- การประกวดและการแสดงบนเวทีของหนูน้อยนพมาศ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จาก คณะลูกศิษย์พ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) และจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่ 

- การแสดงจากวงดนตรี "น้ำต้นแบนด์" โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (ชุดรองชนะเลิศ อันดับที่1 รายการชิงช้าสวรรค์) 

ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 


งาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร <30 ต.ค. 57>

     ตามหนังสือ ที่ ศธ 0523.3.1/1/ว.16 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเชิญเข้าร่วมชมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาทางวิชาการ การประกวดกล้วยไม้ จัดสวนถาด การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ การฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เปิดบ้านด้านการเกษตร ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมด้านการเกษตร การแข่งขันจักรยานแรลลี่ 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร โทรศัพท์ 053-873353,053-873357

     *** ฟรี ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การวิเคราะห์ดิน และการวินิจฉัยโรคพืช

 

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com