ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 27 คน
สถิติเดือนนี้ 4258 คน
สถิติปีนี้ 45615 คน
สถิติทั้งหมด 835278 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2554 <04 ส.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน สิงหาคม  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9 - 10  สิงหาคม  2554 ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

อบต.น้ำแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน ตำบลน้ำแพร่ <06 ก.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพร่ (ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลน้ำแพร่)  ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานปัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงใหม่  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้สามารถเติบโต และมีโอกาสในการพัฒนตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สามารถพัฒนาตนเองเป็นคนดีของชุมชนและสังคมต่อไป  โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่  9  กรกฎาคม  2554  ตั้งแต่เวลา  08.30  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กรกฎาคม 2554 <06 ก.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กรกฎาคม  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  7-8  กรกฎาคม  2554 ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
โครงการ “กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๔ <09 มิ.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้มีกำหนดจัดทำโครงการ กฎหมายน่ารู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตตำบลน้ำแพร่
กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตตำบลน้ำแพร่ นอกจากการบรรยายกฎหมายให้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ทุกสัปดาห์แล้ว ในวันอังคารที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ จะมีกิจกรรมพานักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ราชการที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯจังหวัดเชียงใหม่
๓. ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนฯจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตตำบลน้ำแพร่นั้นมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมในระหว่าง     วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ - วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงทางด้านกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปในเขตตำบลน้ำแพร่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นจากสถานราชการ

ทั้งนี้ประชาชนผู้มีความสนใจโดยทั่วไปสามารถขอรับใบสมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวได้ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส่งใบสมัครได้ที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะรับสมัครผู้ที่สนใจจำนวนหมู่บ้านละ ๑๐ คน เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธันยา  รวมชัย ตำแหน่ง นิติกร อบต.น้ำแพร่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๙๖๖๐๑ หรือ ๐๘๔-๕๐๑๓๑๗๓ ตั้งแต่วันนี้        เป็นต้นไป


แจ้งการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 <09 มิ.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนมิถุนายน  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  7-8  มิถุนายน  2554  นั้น  หากผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปรับ  ขอให้ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้  ณ  ที่ทำการอบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com