ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 262 คน
สถิติเดือนนี้ 5731 คน
สถิติปีนี้ 41583 คน
สถิติทั้งหมด 897420 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการจ่ายเงินสงเคระห์เบี้ยยังชีพ <06 มิ.ย. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน มิถุนายน  2555  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  7-8 มิถุนายน  2555ข  อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ 1 - 13 พ.ค. 2555 ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <01 พ.ค. 55>

ขยายเวลางานวันเกษตรแห่งชาติ จนถึงวันที่ 13 พ.ค.2555
อบต.น้ำแพร่จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี2555 <03 เม.ย. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2555 ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้กำหนดวันจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2555 ในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555 นี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านและมีการมอบของสำหรับการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ถึง 250 คน พร้อมกับจัดกิจกรรมการแสดงของศิลปะพื้นบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมภายในอย่างอบอุ่น  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 255 โดยพร้อมเพรียงกัน


แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 <01 ก.พ. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กุมภาพันธ์  2555  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9-10กุมภาพันธ์  2555ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 <11 ม.ค. 55>

           นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.00 . ณ บริเวณสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 

           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1. การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีใหญ่ จากโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ โรงเรียนเต็มสิริวิทยา  ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ   2.  การประกวดร้องเพลง ของเยาวชน รุ่นอายุ 8-15 ปี    3. จัดให้มีการประกวดระบายภาพสี  4. จัดให้มีการระบายสีตุ๊กตาฟรี   4. จัดให้มีการเล่น สไลด์เดอร์ ม้าหมุน ป้าเป้า ยิงปืนตุ๊กตา ฟรี ภายในงาน  5. เล่นเกมส์กิจกรรมกับพีๆ อปพร. และชมผลงานกิจกรรมของอปพร.ตำบลน้ำแพร่  6. จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กดี    7. จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมติของประชาคมหมู่บ้าน

            นอกจากนี้แล้วนายอนุชา  รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ขอความร่วมมือจากครอบครับ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  อีกด้วย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของตำบลน้ำแพร่ ต่อไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com