ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 346 คน
สถิติเดือนนี้ 7395 คน
สถิติปีนี้ 59311 คน
สถิติทั้งหมด 1195682 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน/เวลา การเลือกสรรพนักงานจ้าง <29 ก.ย. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2557 นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน/เวลา สถานที่ ในการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ

1. ว่าที่ร.ต.หญิง รัตนาภรณ์  ศาสตร์ชูวรรณ     เลขประจำตัวสอบ 01

2. นางอัญชนา  คำวังสวัสดิ์     เลขประจำตัวสอบ 02

3. นางสาวพัชราพรรณ  ฉ่ำประวิง     เลขประจำตัวสอบ 03

4. นางสาวพนิดา  มหาวัน     เลขประจำตัวสอบ 04

5. นางสาวอนงนาฎ  หลวงใจ     เลขประจำตัวสอบ 05

6. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์บัว     เลขประจำตัวสอบ 06

7. นางสาวหทัยทิพย์  วรรณวงศ์     เลขประจำตัวสอบ 07

8. นางสาววราภรณ์  ต๊ะมา     เลขประจำตัวสอบ 08

9. นางสาวณัฐชญา  พงค์ไฝ     เลขประจำตัวสอบ 09

วัน/เวลา ในการประเมิน

     ประเมินสมรรถนะในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

     เวลา 09.00 น. - 12.00 น.     สอบข้อเขียน

     เวลา 13.30 น. - 16.30 น.     สัมภาษณ์

สถานที่

     สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ : สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

***** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***** 
DownLoad (120 KB.)
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <15 ก.ย. 57>

     ด้วยเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างให้เป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-296601

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง/วัน/เวลา/สถานที่ จะประกาศในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือทางเว็บไซด์ www.namphrae.go.th 

     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครปรากฏและสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
DownLoad (145 KB.)
การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย <28 ส.ค. 57>

     ตามหนังสือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง ที่ ชม 1508/ว2592 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แจ้งมายังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่องการเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ที่เลี้ยงในฟาร์มพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ของบริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊บ จำกัด เลขที่ 277/1 หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปศุสัตว์อำเภอแม่ริมได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดปากและเท้าเปื่อย นั้น

     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเข้ามาในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ได้ปฏิบัติดังนี้

     1. โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ขอให้มารับวัคซีน หรือรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหางดง เข้าไปดำเนินการฉีดวัคซีน

     2. เฝ้าระวังและสังเกตอาการของโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ถ้ามีอาการไม่สบาย ขอให้เจ้าของรีบแจ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดงทราบทันที

     หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง 053-442371


การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2557/58 <15 ส.ค. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจาก สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง เรื่อง การรับแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเพื่ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งกำหนดการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ดังนี้

     วันที่ 19 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 1,2,9,11 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     วันที่ 20 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 3,4,8 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     วันที่ 21 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 5 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5

     วันที่ 22 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 6 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6

     วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 7,10 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10

     โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้

     1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. ภาพถ่ายแปลงนา (เกษตรกรถ่ายภาพกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง หรือผู้นำชุมชน)

     3. สำเนาเอกสารสิทธิ์การใช้ที่ดิน

     4. สัญญาเช่าที่ดิน และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้ให้เช่า) กรณีไม่มีสัญญาเช่า ใช้หนังสือรับรองการเช่าจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน

     *** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-441982 สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ***


โครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน <25 ก.ค. 57>

     ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น. ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพบกับ การแสดงทางวัฒนธรรมจาก พ่อครูบุญศรี  รัตนัง,การแสดงวงดนตรีคอมโบ้ แด็นซ์เซอร์ชุดใหญ่ จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎฐ์อุถัมภ์ ชุดเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์,คณะลูกศิษย์พ่อครูคำ กาวย์ การจัดซุ้มกิจกรรมเครือข่ายตำบลต้นแบบจาก 12 องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น และ การเสวนาทางวิชาการ สวัสดิการสังคมกับการมีส่วนร่วมของระชาชนในตำบลน้ำแพร่ 


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com