ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 384 คน
สถิติเดือนนี้ 7433 คน
สถิติปีนี้ 59349 คน
สถิติทั้งหมด 1195720 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตลำไยในฤดูคุณภาพที่ดีปลอดภัยฯ <02 ก.ค. 57>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามเกษตรกรรมยั่งยืน และลำไยอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพที่ดีปลอดภัย ตามระบบ การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ดังกล่าว

     ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนู ศิริบุญมา (นักวิชาการเกษตร,ทต.น้ำแพร่พัฒนา) โทรศัพท์ 089-7592567


การซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ <27 มิ.ย. 57>

     ด้วยขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังปี2557 จังหวัดเชียงใหม่ ทยอยออกสู่ตลาด ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ "ข้อควรจำในการซื้อขายข้าวเปลือกทางการค้าปกติ" ดังนี้

     ผู้ประกอบการค้าข้าว ควรปฏิบัติ ดังนี้

     1. ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.2489 และต้องมีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวแสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อข้าว

     2. มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้ ณ สถานที่รับซื้ออย่างชัดเจน

     3. เป็นสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ตามระยะเวลา สอบเทียบกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

     4. หากต้องมีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร เข้ามาหรือออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องยื่นขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

     เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หากต้องขายข้าวเปลือกในทางการค้าปกติ มีข้อควรจำ ดังนี้

     1. ขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด

     2. ควรขายข้าวเปลือกให้กับโรงสี/ท่าข้าว ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.2489 และมีหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ที่ทางราชการออกให้ติดไว้ ณ สถานประกอบการ

     3. สถานที่รับซื้อข้าวเปลือก ต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแล้วจากศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)

     4. มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกให้เกษตรกรเห็นอย่างชัดเจน

     *** หากพบเห็นการเอาเปรียบเกษตรกร ทางการค้าปกติ และหรือพบเห็นสถานที่ใดประกอบการค้าข้าวโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ขอให้แจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112660 ถึง 61 หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) <23 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง) หมู่ที่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง

     - โรงพยาบาลหางดง

     - มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

     - ธนาคารออมสิน

     - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     - ห้างบิ๊กซี หางดง

     - ร้านแว่นแก้ว

     - บริษัทนิ่มซี่เส็ง

     - ปศุสัตว์อำเภอหางดง

     - เกษตรอำเภอหางดง

     - ที่ดินอำเภอหางดง

     - สรรพากรอำเภอหางดง

     - สัสดีอำเภอหางดง

     - สาธารณสุขอำเภอหางดง

     - พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง 


โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2557 <12 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี2557 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ รู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีการพ่นละอองฝอย(ULV) พ่นหมอกควัน และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือกออกมาสู่มนุษย์ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นยากำจัดยุง ตามวันและเวลา ดังนี้

     วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

     วันที่ 16 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ

     วันที่ 17 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

     วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่

     วันที่ 22 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้

     วันที่ 23 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น

     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

     วันที่ 28 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ 


ทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) <06 มิ.ย. 57>

     ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-3666905 (ป้อหลวงรินทร์)


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com