ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 173 คน
สถิติเดือนนี้ 4153 คน
สถิติปีนี้ 45510 คน
สถิติทั้งหมด 835173 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก <20 พ.ค. 54>

จากการเกิดระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในปี  2553  อำเภอหางดง มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดขึ้นในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ในปี  2554  นี้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน  และการกำจัดยุงด้วยเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด  ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องทุกปี  ทั้งนี้เพื่อกำจัดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลน้ำแพร่  และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและทราบถึงวิธีการป้องกันที่ถูกวิธี  โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน  ในเขตพื้นที่ตำบลนำแพร่  รวม จำนวน  11  หมู่บ้าน  โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่  เดือน มีนาคม  ถึง เดือนกันยายน  พ.ศ.  2554  นี้
แจ้งการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 <12 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนพฤษภาคม  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  9-10  พฤษภาคม  2554  นั้น  หากผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปรับ  ขอให้ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้  ณ  ที่ทำการอบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


โครงการฝึกอบรมอาชีพสู่เยาวชน ตำบลน้ำแพร่ <06 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพสู่เยาวชน  ตำบลนำแพร่  (การทำซิลค์สกรีน)  เพื่อ  สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่กลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านงานซิลค์สกรีน  และเพื่อให้เยาวชนตำบลน้ำแพร่  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนตำบลน้ำแพร่  ช่วงอายุ  15 - 18  ปี  จำนวน  20  คน โดยใช้สถานที่  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินในวันอาทิตย์  ที่  8  พฤษภาคม  2554  นี้เป็นต้นไป


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2554 <02 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน พฤษภาคม  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9 -10  พฤษภาคม  2554  ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
อบต.น้ำแพร่จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2554 <23 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้กำหนดวันจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 นี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ได้จัดงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านและมีการมอบของสำหรับการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ถึง 320 คน พร้อมกับจัดกิจกรรมการแสดงของศิลปะพื้นบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมภายในอย่างอบอุ่น  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 โดยพร้อมเพรียงกัน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com