ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 58 คน
สถิติวันนี้ 195 คน
สถิติเดือนนี้ 4175 คน
สถิติปีนี้ 45532 คน
สถิติทั้งหมด 835195 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งรับการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ <10 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อในเขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือน  มีนาคม  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  8 -9  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมานั้น  ในขณะนี้ยังคงค้างผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน  มีนาคม    ขอให้มาขอรับได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   ถึงวันที่  15  มีนาคม  2554 
การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตตำบลน้ำแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2554 <01 มี.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยนายกอนุชา  รีบเร่ง  จะได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อ  ในพื้นที่เขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือนมีนาคม  2554  ในวันที่ 8 -9  มีนาคม  2554  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ตามวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ไป้รับเบี้ยยังชีพ  ไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้  ขอให้  ทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปรับแทน  โดยขอรับหนังสือมอบอำนาจที่อบต.น้ำแพร่  และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ผู้รับมอบอำนาจไปยื่นแสดงด้วย  และหากไม่ไปรับในวันและเวลาดังกล่าว  ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่ทำการ อบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  9  -  15  มีนาคม  2554 
โครงการฝึกศิลปะประดิษฐ์ <25 ก.พ. 54>

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหางดง หรือ กศน. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โครงการฝึกศิลปะประดิษฐ์ ทำบายศรี ขันผูกมือ จัดช่อดอกไม้ ในงานพิธีมงคล ต่าง ๆ 50 ชัวโมง เริ่มเรียนวันจันทร์ ที่ 28 กุมภา เวลา 18.00 – 20.00 น. ที่ ห้องประชุม อบต. เตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน กับ บัตรประชาชน จบแล้วได้ใบประกาศ การผ่านหลักสูตร จาก กศน. ผู้สนใจ ติดต่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วัน อาทัตย์ ที่ 27 กพ . 54 งานพัฒนาชุมชน อบต น้ำแพร่ 053 296601 หรือ ที่ ประธานแม่บ้านตำบล แม่ศรีพูล ไชยยา 085 - 3367041
ปัญหามลพิษหมอกควัน <23 ก.พ. 54>

ปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมเมืองเชียงใหม่ช่วงหน้าแล้ง กลายเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มานานหลายปีแล้ว เชียงใหม่เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนพื้นที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มไหล่เขา ที่สำคัญเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบไปด้วยภูเขา อากาศจึงถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าที่ควร เข้าสู่ฤดูแล้งทีไรมักประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาเรือกสวนไร่นาของชาวบ้าน หมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผสมกับควันพิษจากการก่อสร้างและท่อไอเสียรถยนต์ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ยากเกินการแก้ไขที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับไปดำเนินการได้โดยลำพัง หมอกควันพิษส่งผลเสียต่อเชียงใหม่แน่นอนโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของชาวเชียงใหม่เอง และส่งผลกระทบไปยังการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศ กุล  ผวจ.เชียง ใหม่ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหานี้ว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ   ในปี 2554 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ไฟป่า เป็นปัญหาเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก  สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเก็บของป่า ล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุมจนในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า ดังนั้นเพื่อระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  21 และ 22  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น “เขตควบคุมไฟป่า”  และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้น ดังนี้

ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า  เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้งพร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการ หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น

สำหรับในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที หรือ โทร. 0-5381-8207 ได้ทุกเวลา การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท ทั้งนี้ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการสภาตำบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

เชียงใหม่เป็นหัวเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้ามาท่องเที่ยวเพราะชื่นชมทัศนียภาพ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบล้านนา สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเองปีละหลายพันล้านบาท ปัญหาหมอกควันคลุมเมืองส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่นั่นไม่สำคัญเท่าปัญหาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ที่ต้องสูดควันพิษเข้าไปในร่างกายจนเจ็บป่วย อย่างที่เกริ่นไว้แต่ต้นปัญหานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลำพังจังหวัดเองแก้ไม่ได้หรอกต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วย ถึงเวลาแล้วที่ชาวเชียงใหม่ต้องแสดงพลังครับ.

ที่มา....
สนั่น เข็มราช

การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตตำบลน้ำแพร่ <07 ก.พ. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในวันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2554  นี้

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันและเวลาดังกล่าว  หากเลยกำหนดการที่แจ้งไว้  ขอให้ไปติดต่อรับได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com