ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 37 คน
สถิติเดือนนี้ 7520 คน
สถิติปีนี้ 59436 คน
สถิติทั้งหมด 1195807 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เชิญร่วมงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดอุโบสถ(แสนตอ) <01 พ.ค. 57>

     เชิญร่วมงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดอุโบสถ(แสนตอ) หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 06.49 น.

     ในงานพบกับ การสืบชะตาเสริมบารมี พิธีบวงสรวงเทพเทวดาเพื่อหล่อองค์เทพทันใจ โรงทาน มหรสพ การแข่งขันบั้งไฟจรวด

     ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน สังฆทาน(ชุดละ500บาท) ตุงสืบชะตาเสริมบารมี ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 096-4569928


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน พฤษภาคม 2557 <29 เม.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

     - บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านป่าจี้ เวลา 09.00-09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00-11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแสนตอ เวลา 09.30-10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00-12.00 น. ณ วัดศาลา

     - บ้านน้ำบุ่น เวลา 10.00-10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านแพะขวาง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

     - บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

     - บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด

     - บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา


แจ้งเตือนอันตรายจากพายุฤดูร้อน <24 เม.ย. 57>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ด่วนที่สุด ที่ ชม1518/037 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งการคาดการณ์สภาวะอากาศ ช่วงวันที่ 20-23 เมษายน 2557 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น และวันที่ 24-26 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน โรงเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านได้เตรียมการเพื่อเป็นการป้องกัน ระมัดระวัง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ ( 24-26 เมษายน 2557 ) 

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศผลการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ <21 เม.ย. 57>

     ตามประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 นั้น

     บัดนี้ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และคณะกรรมการฯได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ลำดับที่ 1 นายชูเกียรติ  เมืองใจ  เลขประจำตัวสอบ 003

     2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

          ลำดับที่ 1 นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 004

          ลำดับที่ 2 นายสมเกียรติ  อิ่นคำ เลขประจำตัวสอบ 005

          ลำดับที่ 3 นายประเสริฐ  กันทะ เลขประจำตัวสอบ 003

          ลำดับที่ 4 นายภาณุพงศ์  รูปโปร่ง เลขประจำตัวสอบ 001

          ลำดับที่ 5 นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 002

     โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1 และตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2557
ประกาศ (144 KB.)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ <12 เม.ย. 57>

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุหลักมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแ่อ่งมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้มลพิษหมอกควันถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมาก

     เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 คณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนด ห้วงเวลาควบคุมการเผา 80 วัน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557) ในภายใต้ชื่อ "80วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่" โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีที่มีความจำเป็นต้องชิงเผาหรือมีการใช้ไฟให้อยู่ในความเห็นชอบ หรือดุลยพินิจของนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ

     จังหวัดเชียงใม่ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน ควบคุมการเผาป่าและการเผาในที่โล่ง โดยงดการเผาทุกชนิดในห้วงระยะเวลาดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557

                                 วิเชียร  พุฒิวิญญู   

                              (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)

                            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com