ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 3650 คน
สถิติปีนี้ 22609 คน
สถิติทั้งหมด 812272 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552 <23 พ.ย. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-27 ธันวาคม 2552  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี  ฟุตบอลประชาชนทั่วไป  ฟุตบอลประชาชน 35 ปี  วอลเลย์บอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง  ตะกร้อ  กรีฑา  กีฬาพืนบ้าน  กำหนดพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552  จัดให้มีการประกวดกองเชียร์  และอื่นๆ อีกมากมาย


(20 KB.)
อบต.น้ำแพร่รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2552 <16 พ.ย. 52>

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ตั้งงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้มีการรับจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 แล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 เรียบร้อยแล้ว  จึงประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2552 ต่อไป
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 (604 KB.)
อบต.น้ำแพร่ จัดโครงการ BIG CLEANING DAY <06 พ.ย. 52>

 อบต.น้ำแพร่ได้จัดทำโครงการBIG CLEANING DAY เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและช่วยกันรักษาความสะอาด  และเป็นการกำจัดขยะ บนไหล่ทางทั้งสองข้างถนน  ในเขตตำบลน้ำแพร่  โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  พนักงานอบต. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลน้ำแพร่  และพ่อค้าประชาชนทั่วไป  โดยโครงการจะได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 11  พฤศจิกายน  2552 

โดยมีเส้นทางที่จะรณรงค์รักษาความสะอาดทั้งหมด 4 เส้นทาง

1. เส้นทางสายบ้านต๋ม - ท่าไม้ลุง

2. ถนนคลองซอย 21 ซ้าย/ขวา

3. ถนนสายน้ำแพร่ - ออบขาน

4. ถนนคลองซอย 22  ซ้าย


อบต.น้ำแพร่ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 <01 พ.ย. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ภายในงาน  พบกับ การประกวดกระทงใหญ่ สุดตระการตา ของหมู่บ้านในตำบลน้ำแพร่  และการประกวดนางนพมาศ   เริ่มเดินขบวนตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันชกมวยไทย และสวนสนุกภายในงาน
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ <25 ก.ย. 52>

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                      สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น ทั้งนี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวไว้ใน พระราชูปถัมภ์ และด้วยมีสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุ่น จะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวได้มุ่งเน้นการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี และจัดทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม นั้น
                        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้เห็นความสำคัญของการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ให้หญิงมีครรภ์  และหญิงให้นมลูกมีความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเห็นความสำคัญต่อการโภชนาการที่ดีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงเต็มศักยภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์นมแม่ให้กับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ในชุมชนตำบลน้ำแพร่


00000004-2 (195 KB.)
00000008-2 (136 KB.)
00000006-2 (171 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com