ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 328 คน
สถิติเดือนนี้ 7377 คน
สถิติปีนี้ 59293 คน
สถิติทั้งหมด 1195664 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

เทศกาลสงกรานต์ ปี2557 <11 เม.ย. 57>

     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเข้าใจในคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเบี่ยงเบน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด ประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

     1. การนำครอบครัวเข้าวัด ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และก่อเจดีย์ทราย

     2. การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู

     3. การเล่นน้ำอย่างสุภาพ

     4. ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง ตลอดทั้งเดือนเมษายน

     "สาดน้ำกั๋นแฮง ปะแป้งหน้าต๋า บ่อใจ้จาวล้านนาเน้อเจ้าาาา" 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ <11 เม.ย. 57>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 18,19,20 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 นั้น

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

     1. นายนิกร  อะปินะ เลขประจำตัวสอบ 001

     2. นายอภิชาต  แสงปัน  เลขประจำตัวสอบ 002

     3. นายชูเกียรติ  เมืองใจ เลขประจำตัวสอบ 003

*** นายนิกร  อะปินะ ขอให้นำใบรับรองแพทย์มาให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ก่อนเวลาสอบ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป

     1. นายภาณุพงศ์  รูปโปร่ง เลขประจำตัวสอบ 001

     2. นายวุฒิชัย  ต๊ะมา เลขประจำตัวสอบ 002

     3. นายประเสริฐ  กันทะ เลขประจำตัวสอบ 003

     4. นายเกรียงไกร  ใจกว้าง เลขประจำตัวสอบ 004

     5. นายสมเกียรติ  อิ่นคำ เลขประจำตัวสอบ 005

วัน/เวลา/สถานที่สอบ

     วันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 09.30-15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

*** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (128 KB.)
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <27 มี.ค. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 18,19,20 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวน 3 อัตรา คือ

     1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

      2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

     รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกาศและภาคผนวกที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
ประกาศ (177 KB.)
ภาคผนวก (77 KB.)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา <23 มี.ค. 57>

     ด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมจะครบวาระในวันที่ 2 มีนาคม 2557 และรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 30 วัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใน วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557 เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้

     1. วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป วัน อาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม 2557

     2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

          2.1  มีสัญชาติไทย

          2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อน 3 มกราคม พ.ศ.2539)

          2.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (ย้ายเข้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

     3. การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในจังหวัดอื่น ประสงค์จะเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดเชียงใหม่)

          3.1 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้ง 30 วัน

          3.2 ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอยู่ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ยื่นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือ มอบหมายให้ผู้อื่น ตามแบบ ส.ว.42

          3.3 ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

         3.4 วันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรตินานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนคันคลอง สนามกีฬา 700 ปี)

     4. การเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง อำเภอหางดง

          4.1 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้งและมีระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียน 5 วัน

          4.2 นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

          4.3 ด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ ตามแบบ ทก.1

          4.4 ตั้งแต่วันที่ 10-14 มีนาคม 2557

          4.5 วันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     5. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

          5.1 การเพิ่มชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน ตามแบบ ส.ว.12 ต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2557)

          5.2 การถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2557)

     6. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

          6.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ได้รับมอบหมาย แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือทางไปรษณีย์ ตามแบบ ส.ว.28 ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 23-29 มีนาคม 2557) หรือภายในเจ็ดวัน นับแต่วันเลือกตั้ง (31 มีนาคม - 6 เมษายน 2557)

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


อันตรายจากพายุฤดูร้อน <20 มี.ค. 57>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ด่วนที่สุด ที่ ชม1518/021 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งการคาดการณ์สภาวะอากาศ ช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

     เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน โรงเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านได้เตรียมการเพื่อเป็นการป้องกัน ระมัดระวัง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ (20-23 มีนาคม 2557) 

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com