ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 162 คน
สถิติเดือนนี้ 4142 คน
สถิติปีนี้ 45499 คน
สถิติทั้งหมด 835162 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลศรีวิชัย <18 ธ.ค. 52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำแพร่ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่คืนความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 <13 ธ.ค. 52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกับสำนักกองทุนวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการวิจัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ศึกษาเฉพาะกรณี ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินงานมากว่าสองปี ภายหลังจากได้ดำเนินการจึงจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน เป็นครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เยี่ยมลักษณ์  อูดาการ   คณบดี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมเวทีคืนความรู้ให้แก่ผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและวิทยากรที่ได้ให้ข้อคิดและความรู้แก่นักเรียนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา


ระเบิดศึกกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552 <13 ธ.ค. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกัน และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่  6    และเริมแข่งขันตั้งแต่วันที่12 ธันวาคม ที่ผ่านมา  

     นายอนุชา   รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้กล่าวว่า ขอเชิญผู้สนใจในการเล่นกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ มีความพร้อมในการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ได้ออกกำลังกาย มีความสุขทั้งทางกายและใจเพื่อเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ และเป็นคนดีมีนำใจในสังคมต่อไป


อบต.น้ำแพร่จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552 <23 พ.ย. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2552  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-27 ธันวาคม 2552  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี  ฟุตบอลประชาชนทั่วไป  ฟุตบอลประชาชน 35 ปี  วอลเลย์บอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง  ตะกร้อ  กรีฑา  กีฬาพืนบ้าน  กำหนดพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552  จัดให้มีการประกวดกองเชียร์  และอื่นๆ อีกมากมาย


(20 KB.)
อบต.น้ำแพร่รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2552 <16 พ.ย. 52>

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ตั้งงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้มีการรับจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 แล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 เรียบร้อยแล้ว  จึงประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2552 ต่อไป
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 (604 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com