ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 531 คน
สถิติเดือนนี้ 12738 คน
สถิติปีนี้ 64154 คน
สถิติทั้งหมด 1032664 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แผนงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ม.6,ม.8) <30 เม.ย. 56>

กิจกรรมหลังการประชุมขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือน ... สนับสนุนโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ เข้ารับการศึกษาดูงานฯ ณ บ้านห้วยโท้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ซักซ้อมทำความเข้าใจการรับซื้อ-ขายขยะ ของหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ดำเนินงานซื้อ-ขายขยะ ของหมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ และการซักซ้อมทำความเข้าใจการรับซื้อ-ขายขยะ ของหมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ดำเนินงานซื้อ-ขายขยะ ของหมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 <30 เม.ย. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน พฤษภาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


กำหนดการ งานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 <04 เม.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กำหนดจัดงานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 ณ สวนสุขภาพองค์การบริหาส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในวันงาน ดังนี้

     เวลา 08.15 น. แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ

     เวลา 09.00 น. กิจกรรมบนเวทีใหญ่ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านโดยกลุ่มลูกศิษย์พ่อครูคำ  กาไวย์ (การตีกลองสะบัดชัย,ฟ้อนดาบ,ตีกลองมองเซิง,ฟ้อนเจิง,ตีกลองซิงบ้อม),การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม,กิจกรรมรำวงของผู้สูงอายุ,การประกวดร้องเพลงคู่ระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน,การแข่งขันโยนลูกก๋ง,การแข่งขันเตะปี๊บ

     เวลา 10.00 น. บริเวณพื้นที่ศาลาสร้างสุข มีการบรรเลงเพลงพื้นเมืองจากกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำแพร่  การแข่งขันตัดตุง,ไพลตองตึง,ทำสวยดอก,ทำโคมผัด

     เวลา 13.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่กำลังใกล้เข้ามาถึงนี้


สารจากนายอำเภอหางดง <04 เม.ย. 56>

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและรุนแรง มีจำนวนผู้ป่วย 203 ราย เสียชีวิต 1 ราย (1 มกราคม - 4 มีนาคม 2556) เป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี อำเภอหางดงมีรายงานผู้ป่วย 24 ราย (34.83/100,000 ประชากร) ประกอบกับมีฝนตกตั้งแต่ต้นปี จึงมีภาชนะน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฝนตกเป็นช่วงๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออกได้มีที่วางไข่เพื่อเพาะพันธุ์ได้มากขึ้น การสำรวจและทำงายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ หากทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไม่ให้ความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้าง ตลอดถึงมีการเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอหางดง ได้

     อำเภอหางดง จึงขอทำความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือมายังท่านเจ้าของบ้านทุกหลังคาเรือน ได้ดำเนินการทุกๆวัน ดังนี้

     1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณในบ้านและนอกบ้านเรือนของท่าน เช่น โอ่งเก็บน้ำใช้ น้ำดื่ม โดยการปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หากไม่สามารถปิดได้ ให้ใส่ทรายทีมีฟอส สำหรับจานรองขาตู้กับข้าว แจกันกระถางดอกไม้พระภูมิ ภาชนะที่เก็บน้ำฝน ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง ฯลฯ ตรวจว่ามีน้ำขังอยู่หรือไม่ และ มีลูกน้ำยุงลายหรือไม่ ถ้ามีให้ทำลาย ฝังกลบวัสดุเหล่านั้นทันที ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆบ้าน ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

     2. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ออกไปเยี่ยมให้คำแนะนำที่บ้านของท่าน ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นสารเคมี และใส่ทรายทีมีฟอสในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยสามารถไปขอรับได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลหางดง ได้ทุกวัน

     3. เมื่อสมาชิกครอบครัวของท่าน มีอาการป่วยให้รีบไปปรึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง(053-441813) และโรงพยาบาลหางดง(053-442390-96)

    อนึ่ง กรณีที่มีผู้ป่วยหรือเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้านของท่าน และหากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบแล้ว พบว่าท่านมีการละเลย ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น ถือได้ว่าท่านได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเหตุรำคาญ อำเภอหางดงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฏหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีบทลงโทษ โดยการปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้วยความปรารถนาดี

นายอาคม  สุขพันธ์ (นายอำเภอหางดง)

 

     ทั้งนี้ ประชาชนตำบลน้ำแพร่สามารถแจ้งข่าวสารการระบาดของโรคไข้เลือกออก ได้ทาง 053-296601 และ 053-296600 (อบต.น้ำแพร่)


กำหนดการโครงการ อบต.น้ำแพร่ เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 <14 มี.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ขอแจ้งกำหนดการออกให้บริการชุมชน "โครงการอบต.น้ำแพร่เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556" โดยในปีนี้จะมีการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ดังนี้

     1. การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีประจำปี2556 ท่านสามารถมาติดต่อสอบถาม หรือยื่นชำระภาษีได้ตามวัน เวลา ณ สถานที่ให้บริการอบต.เคลื่อนที่

     2. การให้บริการแนะนำการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     3. การให้บริการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ขออนุญาตก่อสร้างรั้ว เป็นต้น

     4. การให้บริการตรวจสุขภาพฟรีจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่

     5. การให้บริการด้านการเกษตร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

     6. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่ยังไม่ได้ฉีดยาวัคซีนในปี2556 ทั้งนี้ สุนัขและแมวที่จะรับบริการฉีดวัคซีนได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยท่านสามารถนำสุนัขและแมวของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนได้ ณ สถานที่ให้บริการอบต.เคลื่อนที่

     7. การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาและข้อแนะนำต่างๆจากประชาชน

     8. การให้บริการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแพร

     9. การให้บริการเปิดรับสมัครนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

   ทั้งนี้ การให้บริการตามโครงการอบต.น้ำแพร่เคลื่อนที่พบประชาชน จะมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18 - 23 เดือนมีนาคม 2556 ตามรายละเอียดดังนี้

- วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2556 

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 13.00 น.หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 13.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ณ วัดน้ำแพร่ (ท่าไม้ลุง)

- วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com