ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 10 คน
สถิติเดือนนี้ 7493 คน
สถิติปีนี้ 59409 คน
สถิติทั้งหมด 1195780 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา (14 กุมภาพันธ์ 2557) <13 ก.พ. 57>

     ตามหนังสือ ที่ ชม 1518/453 ที่ว่าการอำเภอหางดง เรื่อง การตรวจตรา กวดขัน สถานบริการและสถานบันเทิงทุกประเภทในพื้นที่ ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 อ้างถึง สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552

     อำเภอหางดง จึงขอความร่วมมือ "ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม"

     อำเภอหางดงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกประเภท และสถานที่อื่นๆในพื้นที่ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1 วัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     *** ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 *** สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 (71 KB.)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 <03 ก.พ. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิต <27 ม.ค. 57>

     ตามหนังสือที่ ชม 1532/33 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง แจ้งตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการบริจาคไปบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต ประกอบกับสถิติการใช้โลหิตของโรงพยาบาลต่างๆพบว่ามีอัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาคไม่เพียงพอในการรักษาพยาบาล ดังนั้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน มาร่วมบริจาคโลหิตใน วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหางดง

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     .......................................................

     การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

     1.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย6ชั่วโมง

     2.รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย1ชั่วโมง

     3.งดดื่มสุรา,เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกาฮอล์ อย่างน้อย24ชั่วโมง

     4.งดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย1ชั่วโมง 

     .......................................................

     คุณสมบัติทั่วไปของผู้บริจาคโลหิต

     1.มีอายุระหว่าง17-60ปี  

     2.มีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไป

     3.สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

     4.การบริจาคโลหิตแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย3เดือน

     5.ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ตัวเหลืองตาเหลือง และซิฟิลิส

     6.ไม่มีอาการท้องร่วงท้องเสีย ภายในระยะ7วันที่ผ่านมา

     7.ไม่มีอาการน้ำหนักลดลงในระยะ3เดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุ

     8.ไม่เป็นโรคหอบหืด ลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง ไอเรื้อรัง วัณโรค โลหิตออกง่ายหยุดยากหรือโรคภูมิแพ้

     9.ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไต ไทรอยด์ มะเร็ง

     10.ไม่รับประทานยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดข้อ ภายใน3วันที่ผ่านมา

     11.ไม่รับประทานยาแก้อักเสบ ประเภทยาปฏิชีวนะใดๆ ภายใน14วันที่ผ่านมา

     12.ไม่ถอนฟันภายใน3วันที่ผ่านมา

     13.ไม่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ภายใน6เดือน หรือผ่าตัดเล็กภายใน1เดือนที่ผ่านมา

     14.ไม่สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม ภายในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     15.ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษในระยะ3ปีที่ผ่านมา

     16.ไม่เคยเจ็บป่วยต้องได้รับโลหิตจากผู้อื่น ในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     17.ไม่ฉีดวัคซีนในระยะ14วัน หรือฉีดเซรุ่มในระยะ1ปีที่ผ่านมา

     18. ไม่เข้าไปในพื้นที่มีเชื้อมาเลเรียในระยะ1ปี หรือป่วยเป็นมาลาเรียในระยะ3ปีที่ผ่านมา


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร <15 ม.ค. 57>

     ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต(ชม)0703/ว8080 ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

     1. ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ สมารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2557 ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

     3. ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณากำหนด และเมื่อกำหนดแล้วจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป

     4. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือ ที่เลือกตั้ง

     5. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.11) จะส่งถึงบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 18 มกราคม 2557

     6. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2557

     7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2557 คือจะต้องเป็นผู้ที้่เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2539 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

          7.1 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

          7.2 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

          7.3 ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย

          7.4 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

     8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ีไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาิทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2557 และหลังจากวันเลือกตั้ง 7 วัน คือภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

     ทั้งนี้ หากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเีชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112351

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 


แจ้งกำหนดการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย <08 ม.ค. 57>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี พ.ศ.2558-2560 ขึ้น โดยจะเป็นการรวบรวมแนวทาง สภาพปัญหา ความต้องการ และการจัดทำแผนพัฒนาที่มาจากประชาชนในหมู่บ้านโดยตรง เพื่อนำใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย

     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้านตามครงการในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

     - วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 2 บ้านศาลา ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ณ วัดท่าไม้ลุง (ม.7)

     - วันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา

     - วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

     - วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 19.00-21.30 น. หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com