ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นางกานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 30 คน
สถิติเดือนนี้ 4479 คน
สถิติปีนี้ 38286 คน
สถิติทั้งหมด 827949 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <22 ก.ย. 52>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและบรรเทา   
 สาธารณภัย  ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือตนเองตลอดจนในการช่วยเหลือทางราชการ
    1.  เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่
    2.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    3.  เพื่อใช้ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ที่มีพื้นที่  รวม  11  หมู่บ้าน
    4.  เพื่อจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในวันที่  11 – 13 กันยายน  พ.ศ.2552
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  80  คน
          - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย  One  Tambon   One Search  And  Rescue  Team :  Otos
           - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นต้น  First  Responder
           - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
          - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย  ตำบลสบแม่ข่า 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ <28 ก.ค. 52>

             เนื่องจากสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล    น้ำแพร่ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งของในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 นี้ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 นั้น
              องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. การรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
โดยผู้ที่มาสมัครจะได้รับหมายเลขผู้สมัครตามลับดับก่อน-หลังที่มายื่นใบสมัคร หากมายื่นใบสมัครพร้อมกันจะจับสลากเพื่อให้หมายเลขแก่ผู้สมัคร


2. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย
เอกสารและหลักฐานต่างๆที่ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ พร้อมทั้งสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมทั้งสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด  
 3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
  4.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่     จำนวน 500 บาท
  4.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่             จำนวน 2,000 บาท
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 13.5 เซนติเมตร( 3x5 นิ้ว ) 
  5.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่      จำนวน 12 รูป
  5.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่              จำนวน 24 รูป
 6. หลักฐานการศึกษา
  6.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ( กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ )
     6.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ คือ สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
 7. หลักฐานอื่นๆ เช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น เป็นต้น


# สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.น้ำแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-296601
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สำนักงานปลัด(งานเลือกตั้ง)


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 2552 <26 มิ.ย. 52>

          เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2552

         ทั้งนี้  ตามกฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติและการหาเสียงสำหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ตาม  และในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และทำให้เสียสิทธิ์และโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นการโดนใบเหลืองหรือโดนใบแดงก็ตาม

        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ที่จะมาถึง  เพื่อผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นและลดโอกาสที่จะทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง   

        โดยโครงการนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29  มิถุนายน 2552  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 2552 <26 มิ.ย. 52>

       ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2552  โดยจัดให้มีการถวายเทียนเข้าพรรษาวัดทุกวัดในตำบลน้ำแพร่ จำนวน 10 วัด ในวันศุกร์  ที่ 3  กรกฎาคม 2552  ดังนี้ 

      1.  วัดศาลา    2. วัดเวียงด้ง  3. วัดเอรัณฑวัณ  4.  วัดเขตคิชฌาวาส   5.  วัดจำปาลาว  6. วัดแสนตอ  7. วัดท่าไม้ลุง  8. สำนักสงฆ์ ดอยกู่คำ   9.  วัดนิลประภา  10. วัดดอยถ้ำ

      จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน


ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสมะดวก <01 พ.ย. 51>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

เรื่อง  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อให้การปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (153 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50]  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com