ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 443 คน
สถิติเดือนนี้ 6735 คน
สถิติปีนี้ 62529 คน
สถิติทั้งหมด 918366 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2554 <09 มิ.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนมิถุนายน  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  7-8  มิถุนายน  2554  นั้น  หากผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปรับ  ขอให้ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้  ณ  ที่ทำการอบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก <20 พ.ค. 54>

จากการเกิดระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในปี  2553  อำเภอหางดง มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดขึ้นในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ในปี  2554  นี้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน  และการกำจัดยุงด้วยเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละเอียด  ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องทุกปี  ทั้งนี้เพื่อกำจัดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลน้ำแพร่  และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและทราบถึงวิธีการป้องกันที่ถูกวิธี  โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน  ในเขตพื้นที่ตำบลนำแพร่  รวม จำนวน  11  หมู่บ้าน  โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่  เดือน มีนาคม  ถึง เดือนกันยายน  พ.ศ.  2554  นี้
แจ้งการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 <12 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนพฤษภาคม  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  9-10  พฤษภาคม  2554  นั้น  หากผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปรับ  ขอให้ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้  ณ  ที่ทำการอบต.น้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


โครงการฝึกอบรมอาชีพสู่เยาวชน ตำบลน้ำแพร่ <06 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพสู่เยาวชน  ตำบลนำแพร่  (การทำซิลค์สกรีน)  เพื่อ  สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่กลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านงานซิลค์สกรีน  และเพื่อให้เยาวชนตำบลน้ำแพร่  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนตำบลน้ำแพร่  ช่วงอายุ  15 - 18  ปี  จำนวน  20  คน โดยใช้สถานที่  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินในวันอาทิตย์  ที่  8  พฤษภาคม  2554  นี้เป็นต้นไป


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2554 <02 พ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน พฤษภาคม  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9 -10  พฤษภาคม  2554  ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com