ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ
คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 431 คน
สถิติเดือนนี้ 6723 คน
สถิติปีนี้ 62517 คน
สถิติทั้งหมด 918354 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

การจ่ายเบี้ยยังชีพในเขตตำบลน้ำแพร่ <07 ก.พ. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตตำบลน้ำแพร่  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในวันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2554  นี้

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันและเวลาดังกล่าว  หากเลยกำหนดการที่แจ้งไว้  ขอให้ไปติดต่อรับได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ในวันและเวลาราชการ


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่ <28 ม.ค. 54>

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศาลจังหวัดเชียงใหม่  และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  โดยที่ทำการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่ ได้จัดตั้งขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์ที่สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านกฏหมายให้กับประชาชน  รับดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทั่วไปที่มีข้อขัดแย้งหรือมีข้อพิพาทระหว่างกัน 

ข้อพิพาทที่สามารถมาขอใช้บริการที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทตำบลน้ำแพร่ได้

1.  ข้อพิพาททั่วไป  เช่น  ข้อพิพาทเกี่ยวกับเหตุเดือนร้อนรำคาญทั่วไป  เช่น  เสียงดัง  กลิ่นเหม็น  ฝุ่นละออง  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทำให้เสียทรัพย์  ช้อพิพาทเกี่ยวกับการรุกล้ำที่ดิน  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำอนาจาร  เป็นต้น

2.  ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสังคม  เช่น  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฉ้อโกง  ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบ  เป็นต้น

3.  ข้อพิพาทตามสัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อ/ขาย  ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์  ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกัน  เป็นต้น

การขอใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่

เพียงแค่ยื่นแบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่  และรอนัดหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนัดหมายไม่เกิน  1  อาทิตย์

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลน้ำแพร่เริ่มเปิดให้บริการ  ตั้งแต่วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์  2554  เป็นต้นไป  โดยให้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา  08.30  - 16.30  น.  หยุดให้บริการในวันเสาร์ / อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปลัด  (งานกฏหมายและคดี)  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-296601  ต่อ  15


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25554 <24 ธ.ค. 53>

           นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.00 . ณ บริเวณสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 

           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1. การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีใหญ่ จากโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ โรงเรียนเต็มสิริวิทยา  ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ   2.  การประกวดร้องเพลง ของเยาวชน รุ่นอายุ 8-15 ปี    3. จัดให้มีการประกวดระบายภาพสี  4. จัดให้มีการระบายสีตุ๊กตาฟรี   4. จัดให้มีการเล่น สไลด์เดอร์ ม้าหมุน ป้าเป้า ยิงปืนตุ๊กตา ฟรี ภายในงาน  5. เล่นเกมส์กิจกรรมกับพีๆ อปพร. และชมผลงานกิจกรรมของอปพร.ตำบลน้ำแพร่  6. จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กดี    7. จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมติของประชาคมหมู่บ้าน

            นอกจากนี้แล้วนายอนุชา  รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ขอความร่วมมือจากครอบครับ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  อีกด้วย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของตำบลน้ำแพร่ ต่อไป


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช <23 ต.ค. 53>

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับทางอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา


อบต.น้ำแพร่ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 <22 ต.ค. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เตรียมจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2553  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับทางชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่  ได้เตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม  และทางชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ จัดให้มีการรำวงย้อนยุค  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2553 ของตำบลน้ำแพร่ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com