ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 45 คน
สถิติเดือนนี้ 5381 คน
สถิติปีนี้ 25214 คน
สถิติทั้งหมด 881051 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

อบต.น้ำแพร่จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน <14 ก.ค. 53>

อบต.น้ำแพร่ได้จัดทำโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นเพื่อ

1.   เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน อันดีงามของท้องถิ่น
2.   เพื่อให้มีเด็กและเยาวชนในการเป็นตัวแทนสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านตำบลน้ำแพร่ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.   เพื่อชักนำให้เด็กและเยาวชน  ห่างไกลจากอบายมุข  และสิ่งเสพติดอันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การจัดการเรียนรู้ ณ ลานวัดศาลา เป็นสถานที่เรียนรู้โดยจะเชิญครูภูมิปัญญามาถ่าย

ทอดร่วมกันโดยจัดตารางการสอนไว้  ดังนี้
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2552 - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2552  เวลา 13.00 – 16.00 น.

        เด็ก เยาวชน ชาย เรียน การจักตอก การสานตะแหล๋ว  การสานก๋วยสัง  ทำไม้กวาด

        เด็ก เยาวชน หญิง  เรียน ทำสวยดอกไม้  เย็บกระทง  ทำบายศรี  ทำควักหมาก  ดอกไม้กระดาษ

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ BIG CLEANING DAY <21 มิ.ย. 53>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้จัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY  ครั้งที่  2 ขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในตำบลน้ำแพร่  โดยความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำแพร่  และประชาชนในตำบลน้ำแพร่  โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  27  มิถุนายน  2553 ตั้งแต่เวลา  08.00  เป็นต้นไป  ขอเชิญทุกท่านที่อยู่ในเขตตำบลน้ำแพร่  เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว 


เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 <10 มี.ค. 53>

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2553 ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาผู้ปกครอง และกีฬาปู่ย่าตายาย โดยพบกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลศรีวิชัย <18 ธ.ค. 52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำแพร่ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่คืนความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 <13 ธ.ค. 52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกับสำนักกองทุนวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการวิจัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ศึกษาเฉพาะกรณี ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินงานมากว่าสองปี ภายหลังจากได้ดำเนินการจึงจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน เป็นครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เยี่ยมลักษณ์  อูดาการ   คณบดี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมเวทีคืนความรู้ให้แก่ผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและวิทยากรที่ได้ให้ข้อคิดและความรู้แก่นักเรียนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com