ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 3571 คน
สถิติปีนี้ 63958 คน
สถิติทั้งหมด 853621 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง 2552 <26 มิ.ย. 52>

          เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2552

         ทั้งนี้  ตามกฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติและการหาเสียงสำหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ตาม  และในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และทำให้เสียสิทธิ์และโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นการโดนใบเหลืองหรือโดนใบแดงก็ตาม

        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ที่จะมาถึง  เพื่อผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นและลดโอกาสที่จะทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง   

        โดยโครงการนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29  มิถุนายน 2552  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 2552 <26 มิ.ย. 52>

       ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2552  โดยจัดให้มีการถวายเทียนเข้าพรรษาวัดทุกวัดในตำบลน้ำแพร่ จำนวน 10 วัด ในวันศุกร์  ที่ 3  กรกฎาคม 2552  ดังนี้ 

      1.  วัดศาลา    2. วัดเวียงด้ง  3. วัดเอรัณฑวัณ  4.  วัดเขตคิชฌาวาส   5.  วัดจำปาลาว  6. วัดแสนตอ  7. วัดท่าไม้ลุง  8. สำนักสงฆ์ ดอยกู่คำ   9.  วัดนิลประภา  10. วัดดอยถ้ำ

      จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน


ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสมะดวก <01 พ.ย. 51>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

เรื่อง  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อให้การปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (153 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53]  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com