ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 385 คน
สถิติเดือนนี้ 7434 คน
สถิติปีนี้ 59350 คน
สถิติทั้งหมด 1195721 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง <06 พ.ย. 56>

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง

................................

     ด้วยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีการขายและเล่นดอกไม้เพลิงชนิดต่างๆ เช่น ประทัดไฟ ประทัดลม ชักเปี๊ยะ สายรุ้ง แก๊ปเด็กเล่น พลุ และดอกไม้ไฟ หรือวัตถุอื่นใดอันมีสถาพคล้ายคลึงกัน มาค้าหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดอกไม้เพลิงบางชนิดมีเสียงดังก่อกวนความสงบสุขของประชาชนทั่วไป บางชนิดอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนได้

     ฉะนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการค้าหรือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดภยันตรายและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนทั่วไป   จึงให้ผู้ประสงค์จะค้าหรือจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขออนุญาตค้าหรือจำหน่ายต่อนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนท้องที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

                                ลงชื่อ   วิเชียร  พุฒิวิญญู

                                      (นายวิเชียร  พุฒิวิญญู)

                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง เรื่อง ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน <06 พ.ย. 56>

     ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ที่ ชม 0020.06/6916 เรื่อง แจ้งให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ของปีงบประมาณ 2551 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคืนได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ สาขาหางดง ในวันและเวลาราชการ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ หากพ้นกำหนดแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง จะได้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป ... ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ......

     รายชื่อตำบลน้ำแพร่

     1. นางฉัตรวิไล  ไชยชมภู  จำนวนเงิน 50 บาท

     2. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิอินทรากุล  จำนวนเงิน 15 บาท

     3. นางสาววลัยรัตน์  พุฒิหน่อย  จำนวนเงิน 30 บาท

     4. นางสาวประพิส  ศรีเมือง  จำนวนเงิน 15 บาท

     5. นางสาววิภาวดี  สิทธิจัง  จำนวนเงิน 75 บาท

     6. นายบุญยง  บุญเรือง  จำนวนเงิน 15 บาท

     7. นางศิรยา  สิงห์ทองวรรณ  จำนวนเงิน 120 บาท

     8. นางนิภา  วินิจ  จำนวนเงิน 90 บาท

     9. นางประไพ  กิจสุภี  จำนวนเงิน 15 บาท

     10. นางแสง  คำอาจ  จำนวนเงิน 95 บาท

     11. นางสไมทิพย์  พิมลบุตร  จำนวนเงิน 60 บาท

     12. นายวิทยา  เข็มงวด  จำนวนเงิน 60 บาท

     13. นางปิยกุล  เลาวัฒย์ศิริ  จำนวนเงิน 15 บาท

     14. นายบุญฉาย  เพียรพานิช  จำนวนเงิน 30 บาท

     15. นายสุพจน์  คำโม๊ะ  จำนวนเงิน 50 บาท

     16. นายถวัลย์  สายนำพล  จำนวนเงิน 15 บาท

     17. นายประยุทธ  จูฑะพุทธิ  จำนวนเงิน 5 บาท

     18. นายพิพัฒน์  สุขพิเนตกุล  จำนวนเงิน 75 บาท

     19. นายวรุฒ  วรธรรม  จำนวนเงิน 105 บาท

     20. นายนิพนธ์  ละครวงษ์  จำนวนเงิน 80 บาท


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 <06 พ.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


รายการ"มหาดไทยชวนรู้" <06 พ.ย. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 0023.27/5078 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM91 MHz (สวพ.91) อนึ่ง หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่FM91 MHz ได้ในเวลาออกอากาศ ท่านสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังผ่านดาวเทียมไทยคม 5c-Band Frequency 4036 Vertical Rate 2025 หรือวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ (จานตะแกรงดำ) ปรับไปที่ช่อง Radio ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซด์ www.pr.moi.go.th


ปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน <29 ต.ค. 56>

     ตามหนังสือที่ คค 0715/ว.4995 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รับหนังสือจาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ดังนี้

     ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 79 ก ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

     ซึ่งในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะต้องปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกา พร้อมด้วยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

     1. ที่ทำการของเจ้าหน้าที่

     2. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และที่ทำการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบลหรือที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณีแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่

     3. สำนักงานเขตที่ดินจังหวัดและที่ทำการที่ดินอำเภอ แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่

     ดังนั้นเพื่อให้การเวนคืนเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอปิดประกาศสำเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมด้วยแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

     
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com