ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 7522 คน
สถิติปีนี้ 59438 คน
สถิติทั้งหมด 1195809 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก <17 ต.ค. 56>

     ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1509/ว4587 แจ้งมายังเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ดังนี้

     ตามที่อำเภอหางดง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งตามแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองของสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง ดังนี้

     1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้ในการจำนำข้าวและใบรับรองที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำ ต้องระบุเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้

     2. การกำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกร กรณีรับจำนำใบประทวนก่อนหรือหลัง 30 วัน และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกรก่อนหรือหลัง 60 วัน นับจากวันเก็บเกี่ยวในหนังสือรับรอง ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการรับจำนำข้าวเปิด (นาปี 1 ตุลาคม 2556 นาปรัง 1 มีนาคม 2557) และให้ออกใบรับรองก่อนวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว 15 วัน

     3. ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2556/57 ทั้งเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเกษตรกรทั้งสองกลุ่มจะสามารถดำเนินการการประชาคมในระบบโปรแกรมได้

     4. ระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 จะออกใบรับรอง ให้กับเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนเป็นการเบื้องต้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

     จึงขอประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ได้ทราบโดยทั่วกัน

 


ขยายเวลาการใช้สิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซLPG <04 ต.ค. 56>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงานว่า เนื่องจากยังมีร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงมีนโยบายให้ขยายระยะเวลาในการรับแจ้งสิทธิ์และลงทะเบียนเพิ่มเติมได้  จึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกท่านทราบ ดังนี้

     1. การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

     - กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งสิทธิ์ช่วยเหลือราคาก๊าซLPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากการประกาศรายชื่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     - กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิตโพล (ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

     2. การเริ่มใช้สิทธิ์

     สามาถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถศึกษาวิธีได้ที่แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ

     3. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่ท่านสามารถซื้อก๊าซและใช้สิทธ์ได้

     ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทิ์ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือดูได้จากร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน" และมีรหัสร้านค้าจากกระทรวงพลังงาน

     4. การลงทะเบียนเพิ่มเติม (กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

     สำหรับกลุ่มครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

     5. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

     - สำหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นั้น ไห้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจดรหัสร้าน (ตัวเลข6หลัก) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556

     - ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด

 

     *** ขยายเวลาการรับลงทะเบียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ***


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2556 <03 ต.ค. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน ตุลาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 9      - 10 ตุลาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


ประชาสัมพันธ์ งานเลือกตั้ง <18 ก.ย. 56>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้ง/ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง ดังนี้

     1. การแจ้งจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยมีรายละเอียดคือ นายกฯ ไม่เกิน 20 คน และ สมาชิกฯ ไม่เกิน 10 คน โดยแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อติดต่อขอรับได้ที่งานเลือกตั้ง

     2. การกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกฯ และ สมาชิกฯ กำหนดไว้ ดังนี้

          นายกฯ 25,000 x 11 หมู่บ้าน = 275,000 บาท

          สมาชิกฯ 25,000 x 11 หาร 2 = 137,500 บาท

     3. การจัดทำแผ่นป้าย เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร และการหาเสียง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 คือ

           ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สมัคร โดยที่ประกาศควรมีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้การกำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายเลือกตั้งดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

     สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลือกตั้ง ชั้น2 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-296601 ต่อ 15


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา <12 ก.ย. 56>

     ตามหนังสือที่ ชม 1509/ว508 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2557 ดังนี้

     ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือค่าปัจจัยการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามพื้นที่ปลูก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง

     สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 4 - 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

     1. มีสัญชาติไทย

     2. เป็นหัวหน้าครอบครัว และ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

     3. เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป

     4. เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com