ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 369 คน
สถิติเดือนนี้ 7418 คน
สถิติปีนี้ 59334 คน
สถิติทั้งหมด 1195705 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ <30 ส.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหางดง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดนกที่ระบาดในสัตว์ ตามฤดูกาล ดังนี้

นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

     1. โรคไข้หวัดนก กรณีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หมายความว่า

     1.1 โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza A virus) ชนิด H5 H7 ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการตามวิธีมาตรฐานขององค์การโรคระบาดระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง และโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง

          1.1.1 โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly pathogenic notifiable avian influenza : HPNAI) หมายถึง

               1) โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนก ชนิดที่เมื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดำไก่ที่มีอายุ 4-8 สัปดาห์ แล้วทำให้มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายใน 10 วัน หรือมีค่า IVPI มากกว่า 1.2

               2) โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกชนิด H5 หรือ H7 ที่มีการเรียงลำดับของ amino acid ตรงตำแหน่ง haemagglutinin cleavage เหมือนกับที่พบในเชื้อชนิดรุนแรง

          1.1.2 โรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง (Low pathogenic notifiable avian influenza : LPNAI) หมายถึง โรคในสัตว์ปีกที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกชนิด H5 หรือ H7 ที่ไม่ก่อความรุนแรงในไก่และการเรียงลำดับของ amino acid ที่ตำแหน่ง haemagglutinin cleavage ไม่เหมือนกับที่พบใน HPNAI virus

     1.2 โรคไข้หวัดนกชนิด ความรุนแรงต่ำ (Low pathogenic avian influenza : LPAI) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส influenza A ชนิดอื่นๆ นอกเหมือจาก H5 และ H7

     2. โรคไข้หวัดนก กรณีสงสัยว่าป่วย หมายความว่า

     2.1 สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในฟาร์ม มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน

     2.2 สัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน

     2.3 สัตว์ปีกตามข้อ 2.1 และ 2.2 แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้

          (1) ตายกระทันหัน

          (2) อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล

          (3) อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด

          (4) ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก

     ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซLPG <23 ส.ค. 56>

     แจ้งข่าวจากกระทรวงพลังงาน จากการที่รัฐประกาศให้มีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 และมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งข่าวมาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทุกท่านทราบ ดังนี้

     1. การตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ

     - กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากบิล/ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/เอกสารยืนยันสิทธิ์ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556 ที่มีข้อความแจ้งสิทธิ์ช่วยเหลือราคาก๊าซLPG หรือสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมจากการประกาศรายชื่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

     - กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป เช่นกัน และเมื่อพบว่าท่านมีสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานบัตรประชาชน และหางบัตรจากแบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำรวจโดยสวนดุสิตโพล (ถ้ามี) มารับบัตรแสดงสิทธิ์ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่

     2. การเริ่มใช้สิทธิ์

     สามาถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยการส่งข้อความขอใช้สิทธิ์ด้วยระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถศึกษาวิธีได้ที่แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ และร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ

     3. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่ท่านสามารถซื้อก๊าซและใช้สิทธ์ได้

     ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทิ์ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ หรือดูได้จากร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีป้าย/สติ๊กเกอร์ระบุข้อความ "ร้านนี้ อยู่ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน" และมีรหัสร้านค้าจากกระทรวงพลังงาน

     4. การลงทะเบียนเพิ่มเติม (กลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

     สำหรับกลุ่มครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2556 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ โดยจะมีการตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในรอบต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง

     5. ร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ

     - สำหรับร้านค้าก๊าซ LPG ที่มีชื่อประกาศไว้นั้น ไห้สามารถรับแผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์สำหรับจดรหัสร้าน (ตัวเลข6หลัก) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556

     - ส่วนร้านค้าก๊าซ LPG ที่ไม่มีชื่อประกาศไว้ หากต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด


โครงการ"ตำบลของหนู" ปี 2556 <14 ส.ค. 56>

     โครงการ “ตำบลของหนู” ปี 2556 คาราบาวแดงสนับสนุนโอกาสและเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษา เขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ "ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนู"

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญน้องๆส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าในตำบลน้ำแพร่  รวมถึงความภาคภูมิใจ สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น และความคิดที่จะทำเพื่อบ้านเกิด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชน ให้มีจิตรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลน้ำแพร่

     คณะกรรมการจากคาราบาวแดง จะทำการคัดเลือกเรียงความดีเด่นทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่น จะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตำบลที่น้องเขียนถึง จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกตำบลละ 10,000 บาท

     กติกา......

     1. เขียนเรียงความ 300 - 400 คำ ด้วยลายมือของตัวเอง

     2. ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา ชื่อและที่อยู่ของโงเรียน และชื่อของผู้ปกครอง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับ

     3. มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้นและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตราประทับของโรงเรียน

     4. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งเรียงความได้หนึ่งเรื่องเท่านั้น

     5. ส่งเรียงความไปที่ ตู้ ปณ.55 ปณศ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  วงเล็บมุมซองว่า "ตำบลของหนู"

     6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

     7. ผู้ร่วมโครงการสามารถส่งเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

     8. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทาง www.carabao.co.th และ Facebook ตำบลของหนู

     9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2636-6111 (ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการตำบลของหนู)


การจัดกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <08 ส.ค. 56>

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม คือ

     1. ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     2. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

     3. บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต เลี้ยงอาหารเด็ก ทำความสะอาดวัด ถนน คูคลอง สถานที่สาธารณะ การกำจัดวัชพืช การต่อต้านยาเสพติด การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     4. การประดับธงทิวบริเวณบ้าน ห้าง/ร้าน สำนักงาน สถานที่ชุมนุม ศาลาอเนกประสงค์

     5. การงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

     6. การงดชนโค ชนไก่ กัดปลา และการกระทำอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์

     7. ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     ทั้งนี้ ตามหนังสืออำเภอหางดง ที่ ชม 1518/ว3950 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในตำบลน้ำแพร่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน


อบต.น้ำแพร่ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI <01 ส.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล ฟรี 24 ชั่วโมง 

     ติดต่อขอรับรหัสผ่านและลงทะเบียนใช้งานได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com