ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 402 คน
สถิติเดือนนี้ 7451 คน
สถิติปีนี้ 59367 คน
สถิติทั้งหมด 1195738 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 <31 ก.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน สิงหาคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


อบต.น้ำแพร่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต <25 ก.ค. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้รับแจ้งจากอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี) และนำโลหิตที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยในการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยอำเภอหางดง กำหนดรับบริจาคใน วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหางดง


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด <09 ก.ค. 56>

     ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ประจำปี 2556/2557 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สันสำปะหลัง)

     ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และเพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ นำไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศให้เกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด  (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) มาขึ้นทะเบียนฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     1.1 เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

     1.2 เกษตรกรต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว และขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)

     1.3 เกษตรกรต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิตที่เก็บ

     1.4 เกษตรกรต้องทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่แจ้งขอขึ้นะเบียนในรอบปีการผลิตที่กำหนด

     1.5 เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยัน หรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

     1.6 เกษรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องติดตามกำหนดการประชาคมและเดินทางมาเข้าร่วมการประชาคมด้วยตนเอง

2. พื้นที่

     พื้นที่ที่เกษตรกรนำมาแจ้งขอขึ้นทะเบียน เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจตามพื้นที่ปลูกจริง โดยให้แยกแปลงตามชนิดพันธุ์ เอกสารสิทธิ์/เลขที่เอกสารสิทธิ์ วันที่เพาะปลูก และวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เกษตรกรแต่ละครอบครัวมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนได้ ดังนี้

     2.1 ข้าว ขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 2 ครั้ง ต่อรอบการผลิต

     2.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 1 ครั้ง ต่อรอบการผลิต

3. พันธุ์พืช

     3.1 ข้าว ชนิดข้าวเปลือกที่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/2557 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้วเปลือกพันธุ์ปทุมธานี1 , ข้าวเปลือกเจ้า , ข้าวเปลือกเหนียว , ข้าวเปลือกหอมมะลิ , ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

     3.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกพันธุ์ (ยกเว้นข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน)

     3.3 มันสำปะหลัง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกพันธุ์ (ยกเว้นพันธุ์ระยอง2 และพันธุ์5นาที)

4. ระยะเวลาดำเนินการ

     4.1 ข้าว

     การเก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

     การขึ้นทะเบียน 1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57

     การประชาคม 15 ก.ค. 56 - 14 ก.ค. 57

     การออกใบรับรอง 15 ก.ค. 56 - 15 ก.ย. 57

     4.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปลูกในปีการผลิต 2556/2557)

     การขึ้นทะเบียน 17 มิ.ย.  - 31 ต.ค. 56

     การประชาคม 1 ก.ค.  - 30 พ.ย. 56

     การออกใบรับรอง 1 ก.ค.  - 31 ธ.ค. 56

     4.3 มันสำปะหลัง

     การเก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

     การขึ้นทะเบียน 17 มิ.ย. 56 - 28 ก.พ. 57

     การประชาคม 1 ก.ค. 56 - 15 มี.ค. 57

     การออกใบรับรอง 1 ก.ค. 56 - 31 มี.ค. 57

5. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

     5.1 หลักฐานเอกสาร  ดังนี้  บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน , ใบมอบอำนาจให้ขึ้นทะเบียน , เอกสารสิทธิ์ที่ดิน , ภาพถ่ายแปลงปลูก

     5.2 สถานที่รับขึ้นทะเบียน  ดังนี้  สำนักงานเกษตรอำเภอ , สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย , อบต.น้ำแพร่


แจ้งกำหนดการพ่นละอองฝอย ตามโครงการ"ป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี 2556" <26 มิ.ย. 56>

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือกออกในปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ได้รู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่จะได้มีการพ่นละอองฝอย(ULV)ครั้งที่1 เพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นละอองฝอย(ULV) และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหมู่บ้านของทุกท่าน เพื่อร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรการเกิดลูกน้ำยุงลายพาหะนำไข้เลือดออกมาสู่ตำบลน้ำแพร่ โดยจะมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2556     หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556       หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ , หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2556          หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556      หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556        หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้

     *** หมายเหตุ ***

     ขอความร่วมมือนำถังน้ำมันมาเตรียมใส่น้ำมันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ก่อนวันพ่น 1 วัน

     หมู่ที่ 1,2,3,5,6,8,9,10 ใช้น้ำมันดีเซลหมู่บ้านละ 20 ลิตร น้ำมันเบนซินหมู่บ้านละ 10 ลิตร

     หมู่ที่ 4,7,11 ใช้น้ำมันดีเซลหมู่บ้านละ 50 ลิตร น้ำมันเบนซินหมู่บ้านละ 25 ลิตร

     น้ำยาผสมน้ำมันพ่น ULV 1 ลิตร ต่อน้ำมัน 20 ลิตร

     ***


แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 <30 พ.ค. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือน มิถุนายน 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
     อนึ่ง หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 6 มิถุนายน 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com