ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 408 คน
สถิติเดือนนี้ 7457 คน
สถิติปีนี้ 59373 คน
สถิติทั้งหมด 1195744 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกการตรวจเอกสาร(เบื้องต้น) <04 ก.พ. 64>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกการตรวจเอกสาร(เบื้องต้น) ให้แก่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา <04 ก.พ. 64>

     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการกระทำผิดระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหรือเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประกอบกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนมาก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจหรือที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหรือนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้นำไปใช้ประกอบการรับสมัครโดยทั่วกัน
     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สำนักปลัด (งานเลือกตั้ง) โทรศัพท์053-296601 ต่อ 12 หรือ 081-88432551. ใบรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา (238 KB.)
2. ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (239 KB.)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 <04 ก.พ. 64>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564ภาพประชาสัมพันธ์ (65 KB.)
ข้อแนะนำการปฏิบัติกรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น <03 ก.พ. 64>

ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำการปฏิบัติกรณีก่อนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


แจ้งสถานที่หาเสียง (52 KB.)
แจ้งจำนวนผู้ช่วยหาเสียง (74 KB.)
แจ้งยานพาหนะที่ใช้หาเสียง (52 KB.)
แจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (54 KB.)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล <26 ม.ค. 64>

     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการกระทำผิดระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหรือเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา ประกอบกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนมาก เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงได้กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หรือเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจหรือที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาหรือนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ทราบโดยทั่วกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สำนักปลัด (งานเลือกตั้ง) โทรศัพท์053-296601 ต่อ 12 หรือ 081-8843255


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com