ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 3635 คน
สถิติปีนี้ 22594 คน
สถิติทั้งหมด 812257 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

กำหนดการพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560 <03 ก.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดตามแผนภาพ โดยขอความร่วมมือประชาชนตำบลน้ำแพร่ทุกท่าน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นยากำจัดยุง ตามวันและหมู่บ้านที่กำหนด ดังนี้
     ม.1 บ้านบ่อ  5 กรกฎาคม 2560
     ม.2 บ้านศาลา  6 กรกฎาคม 2560
     ม.3 แพะขวาง  16 กรกฎาคม 2560
     ม.4 บ้านน้ำแพร่  8-9 กรกฎาคม 2560
     ม.5 บ้านป่าจี้  10 กรกฎาคม 2560
     ม.6 บ้านแสนตอ  11 กรกฎาคม 2560
     ม.7 บ้านท่าไม้ลุง  12-13 กรกฎาคม 2560
     ม.8 บ้านแม่ขนิลใต้  14 กรกฎาคม 2560
     ม.9 บ้านดอยถ้ำ  15 กรกฎาคม 2560
     ม.10 บ้านน้ำบุ่น  17 กรกฎาคม 2560
     ม.11 บ้านเวียงด้ง  18-19 กรกฎาคม 2560กำหนดการพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560 (457 KB.)
รู้ไว้ใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ <03 มิ.ย. 60>

     ตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปในย่านชุมชน ที่คนทั่วไปหาซื้อง่ายในราคาถูก มาดูผลการสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งหมด 855 ตู้จาก 18 เขตของกรุงเทพมหานคร พบว่า
     1. มีเพียงร้อยละ 8.24 ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในการสำรวจ (855 ตู้) ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ … นั่นหมายความว่ายังมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอีกมากที่ดำเนินการขายน้ำดื่มโดย ยังไม่ได้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าแพงเกินไป!!)
     2. ร้อยละ 76.3 ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น ริมถนน บนทางเท้า
     3. ร้อยละ 47.7 ไม่มีการยกระดับตู้ให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
     4. ร้อย ละ 28.3 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขัง/แหล่งระบายน้ำเสีย (บางครั้งพบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในบริเวณใกล้ กัน)
     5. ร้อยละ 22 ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ หนู แมลงวัน
     6. ร้อยละ 93.8 ของน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มในตู้เหล่านี้เป็นน้ำประปา ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะน้ำประปาเป็นน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว
     7. มีเพียงร้อยละ 58.7 ของตู้เหล่านี้ที่ได้รับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
     8. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
     9. ตู้กดน้ำส่วนใหญ่ไม่มีการติดฉลากบอกข้อแนะนำในการใช้ คำเตือน หรือ วัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรอง หรือมีแต่ก็ไม่ครบถ้วน
     10. ทีมสำรวจพบทั้งตู้เก่าและตู้ใหม่ บางตู้ติดตั้งมานานและไม่ได้รับการดูแลจากผู้ประกอบกิจการ มีสนิม มีรูรั่วซึม มีการผุกร่อน บางตู้ไม่มีฝาปิดช่องจ่ายน้ำ บางตู้มีตะไคร่เกาะที่หัวจ่ายน้ำด้วย
     11. มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจำนวนไม่น้อยที่ผู้สำรวจไม่สามารถติดตามพบเจ้าของผู้รับผิดชอบได้
     รู้ไว้ใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
     1. สภาพ ภายนอก >> เลือกตู้ที่สะอาด มีการทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณรอบๆ จุดวางภาชนะ และหัวบรรจุต้องสะอาด เพื่อรองน้ำจากหัวบรรจุต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นผง มีฝาปิดป้องกันฝุ่นละออง หัวจ่ายน้ำไม่มีคราบสนิมหรือตะไคร่น้ำ ควรเลือกใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ในที่ร่มไม่มีแสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดมักทำให้เกิดตะไคร่ภายในหัวบรรจุ
     2. การควบคุมคุณภาพน้ำ >> เลือกตู้น้ำที่มีสติกเกอร์ แจ้งวัน เวลาการตรวจคุณภาพเครื่องและไส้กรอง
     3. สี กลิ่น รส >> สังเกตสี ความขุ่น-ใส กลิ่นและรสชาติของน้ำ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ควรเปลี่ยนตู้ใหม่เมื่อน้ำที่ได้มามีกลิ่นหรือรสชาติของน้ำเปลี่ยนไปจากเดิม หรือรอให้ตู้ที่ใช้อยู่เดิมนั้นได้รับการดูแลทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง เสียก่อน
     4. ภาชนะที่นำไปบรรจุน้ำดื่มจากตู้ >> ควรเป็นภาชนะที่สะอาดและมีขนาดพอดีกับปริมาณน้ำที่ซื้อ และวางไม่สัมผัสหัวจ่ายน้ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำดื่ม
     เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง 70% เราจึงควรใส่ใจทุกการดื่ม
     ข้อมูลจาก : งานวิจัยศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของการบริโภคน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชนรู้ไว้ใช้...ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (390 KB.)
แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนมิถุนายน 2560 <01 มิ.ย. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด <01 มิ.ย. 60>

     ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation : EHA) และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีความเห็นว่าการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อุปโภคและบริโภคน้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด (98 KB.)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 <16 พ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้:กองคลัง) จะดำเนินการให้บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์วัน เวลา(09.30-12.00 น.) และสถานที่ รายหมู่บ้าน ดังนี้
     ม.1 วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.3 วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.4 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำแพร่
     ม.5 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.6 วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.7 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     ม.9 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.10 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.11 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.8 วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิลประภา


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com