ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 317 คน
สถิติเดือนนี้ 3837 คน
สถิติปีนี้ 12968 คน
สถิติทั้งหมด 802631 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด <01 มิ.ย. 60>

     ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation : EHA) และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีความเห็นว่าการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อุปโภคและบริโภคน้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด (98 KB.)
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด <01 มิ.ย. 60>

     ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด พื้นที่ตำบลน้ำแพร่ ทั้้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Health Accreditation : EHA) ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด โดยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อุปโภคและบริโภคน้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ในพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ผ่านช่องทางดังนี้

     1. เว็บไซด์ : www.namphrae.go.th
     2. เฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
     3. จดหมาย/หนังสือ : 123 ม.1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     4. ตู้ ปณ.6 ไปรษณีย์หางดง
     5. สายด่วน 093-1387378ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด (111 KB.)
แบบคำร้องเรียนคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด (51 KB.)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 <16 พ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้:กองคลัง) จะดำเนินการให้บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์วัน เวลา(09.30-12.00 น.) และสถานที่ รายหมู่บ้าน ดังนี้
     ม.1 วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.2 วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.3 วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.4 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำแพร่
     ม.5 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.6 วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.7 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)
     ม.9 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.10 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.11 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
     ม.8 วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนิลประภา

แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือนพฤษภาคม 2560 <05 พ.ค. 60>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา


60วันห้ามเผาเราทำได้...เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน <09 มี.ค. 60>

     ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุมาจากการเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้หมอกควันแผ่คลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการขยายผลตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ในการร่วมกันงดการเผา ในช่วงเวลาการรับมือ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2560 ซึ่งจะเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ "60วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" ทั้งนี้จะดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด และหากผู้ใดจะทำการเผาหลังวันที่ 20 เมษายน 2560 จะต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อควบคุมการเผาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com