ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 386 คน
สถิติเดือนนี้ 7435 คน
สถิติปีนี้ 59351 คน
สถิติทั้งหมด 1195722 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 <01 ก.พ. 56>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


แจ้งการออกประชาคมหมู่บ้าน(การยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล/การจัดทำแผนชุมชน) <21 ม.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรับฟังประชามติจากทุกชุมชน ในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลตำบล และการจัดทำแผนชุมชน ตามกำหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 1,2 บ้านบ่อ,บ้านศาลา ณ วัดศาลา

- หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ณ วัดน้ำแพร่(ท่าไม้ลุง)

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

- หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน


อบต.น้ำแพร่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 <14 ม.ค. 56>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสุขภาพ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การแสดงของเด็กและเยาวชนในตำบลน้ำแพร่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี มีเครื่องเล่นม้าหมุน สไลด์เดอร์ ปาเป้าลูกโป่งฯลฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชมฟรีได้ตลอดงาน
ขั้นตอนการขอรับบริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน <02 ม.ค. 56>

     เพื่อให้การติดต่อประสานงานและการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงด้วยดี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งขั้นตอนการขอรับบริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ดังนี้

     1. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ส่วนการคลัง)

     1.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นหลักฐาน (ใบเสร็จปีเก่า) (1 นาที)

     1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

     1.3 ชำระค่าภาษีและรับใบเสร็จ (2 นาที) (รวม5นาที/ราย) 

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     หมายเหตุ สำหรับปีที่ประเมินใหม่ (4ปี/ครั้ง) เจ้าของที่ดินต้องมายื่นด้วยตนเอง หากมาไม่ได้ให้มอบอำนาจแทน (ใบมอบอำนาจ)

     2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ส่วนการคลัง)

     2.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นหลักฐาน (ใบเสร็จปีเก่า) (1 นาที)

     2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

     2.3 ชำระค่าภาษีและรับใบเสร็จ (2 นาที) (รวม5นาที/ราย)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     3. การชำระภาษีป้าย (ส่วนการคลัง)

     3.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นหลักฐาน (ใบเสร็จปีเก่า) (1 นาที)

     3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

     3.3 ชำระค่าภาษีและรับใบเสร็จ (2 นาที) (รวม5นาที/ราย)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ส่วนโยธา)

     4.1 เขียนแบบคำขออนุญาต (ก่อนการก่อสร้าง) (1 วัน)

     4.2 ตรวจสอบสถานที่และเอกสารพร้อมแนบแปลน (1 วัน)

     4.3 ตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบ (2 วัน)

     4.4 ชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต (1 วัน)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน,แบบแปลนและแผนผังบริเวณ

     หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.น้ำแพร่ (ส่วนโยธา) โทร. 053-296601 ต่อ 18

     5. การขอรับบริการน้ำอุปโภคบริโภค (สำนักงานปลัด)

     5.1 เขียนแบบคำร้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลำดับการจัดส่งน้ำฯ (2 ชั่วโมง)

     5.2 ประสานผู้ขอ และจัดส่งน้ำ (2 ชั่วโมง)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     6. การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (สำนักงานปลัด)

     6.1 แจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมบอกสาเหตุและความเร่งด่วน

     6.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องทันที (ในทันที)

     เอกสารที่ใช้ : ด้วยตนเอง หรือโทร 053-296600

     7. การรับแจ้งร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักงานปลัด)

     7.1  ทำเป็นหนังสือ หรือเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่

     7.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องทราบ (3 วันทำการ)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) , รูปภาพ

     8. การรับแจ้งร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ (เร่งด่วน) (สำนักงานปลัด)

     8.1 แจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมบอกสาเหตุและวามเร่งด่วน (1 วัน)

     เอกสารที่ใช้ : ด้วยตนเอง หรือโทร 053-296601

     9. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สำนักงานปลัด)

     9.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นหลักฐาน (ใบเสร็จปีเก่า) (1 นาที)

     9.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

     9.3 ชำระค่าภาษีและรับใบเสร็จ (2 นาที) (รวม5นาที/ราย)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     10. การขอรับข้อมูลข่าวสารและใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำนักงานปลัด)

     10.1 เขียนคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ (2 นาที)

     10.2 ลงชื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในตารางการใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (30-60 นาที/ราย)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     11. การขอหนังสือรับรองผลงาน (ส่วนการคลัง)

     11.1 แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่พร้อมยื่นหลักฐาน

     11.2 รับหนังสือรับรอง (30 นาที)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     12. การขอรับบริการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ (ส่วนการคลัง)

     12.1 เขียนคำร้องกับเจ้าหน้าที่

     12.2 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ

     12.3 รับวัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ (30 นาที)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     13. การขอรับบริการร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ (สำนักงานปลัด)

     13.1 เขียนแบบคำร้อง เจ้าหน้าที่แจ้งประธานสภาฯ (1 วัน)

     13.2 ประสานผู้เข้าร่วมฟังฯ (1 วัน)

      เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ส่วนการคลัง)

     14.1 เขียนแบบคำร้องขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (5 นาที)

     14.2 ออกใบทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จ (5 นาที)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     15. การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน (ส่วนโยธา)

     15.1 เขียนแบบคำร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

     15.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและลงตรวจสถานที่จริง

     15.3 ชำระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาต (รวม5วัน)

     เอกสารที่ใช้ : สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน,แบบแปลนและผัง (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     ***** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ขั้นตอนการขอรับบริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (106 KB.)
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2556 <27 ธ.ค. 55>

กำหนดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน มกราคม 2556 นี้ ได้มีกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในวันที่ 3-4 มกราคม 2556 และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใดไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้ ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้

วันที่ 3 มกราคม 2556

- บ้านดอยถ้ำ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านเวียงด้ง เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านบ่อ และ บ้านศาลา เวลา 11.00 น. ณ วัดศาลา

- บ้านแพะขวาง เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านน้ำแพร่ เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ (สถานีอนามัย)

- บ้านท่าไม้ลุง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาวัด

วันที่ 4 มกราคม 2556

- บ้านป่าจี้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

- บ้านแม่ขนิลใต้ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดนิลประภา

- บ้านแสนตอ เวลา 10.00 น. ณ ร้านค้าชุมชน

- บ้านน้ำบุ่น เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com