ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 7525 คน
สถิติปีนี้ 59441 คน
สถิติทั้งหมด 1195812 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 <01 ก.พ. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กุมภาพันธ์  2555  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9-10กุมภาพันธ์  2555ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ





องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 <11 ม.ค. 55>

           นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.00 . ณ บริเวณสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ 

           กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  1. การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีใหญ่ จากโรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านแสนตอ โรงเรียนเต็มสิริวิทยา  ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ   2.  การประกวดร้องเพลง ของเยาวชน รุ่นอายุ 8-15 ปี    3. จัดให้มีการประกวดระบายภาพสี  4. จัดให้มีการระบายสีตุ๊กตาฟรี   4. จัดให้มีการเล่น สไลด์เดอร์ ม้าหมุน ป้าเป้า ยิงปืนตุ๊กตา ฟรี ภายในงาน  5. เล่นเกมส์กิจกรรมกับพีๆ อปพร. และชมผลงานกิจกรรมของอปพร.ตำบลน้ำแพร่  6. จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กดี    7. จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมติของประชาคมหมู่บ้าน

            นอกจากนี้แล้วนายอนุชา  รีบเร่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ขอความร่วมมือจากครอบครับ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  อีกด้วย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของตำบลน้ำแพร่ ต่อไป






แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2555 <04 ม.ค. 55>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน มกราคม  2555  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  9-10  มกราคม  2555ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ





อบต.น้แพร่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554 <19 ธ.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำแพร่ ประจำปี 2554  โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3-25ธันวาคม 2552  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี  ฟุตบอลประชาชนทั่วไป  ฟุตบอลประชาชน 35 ปี  วอลเลย์บอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง  ตะกร้อ    กีฬาพืนบ้าน  กำหนดพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554  จัดให้มีการประกวดกองเชียร์  และอื่นๆ อีกมากมาย





อบต.น้ำแพร่ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 <07 พ.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ เตรียมจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่   

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ร่วมกับทางชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำแพร่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ และกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำแพร่  ได้เตรียมจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2554 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกวดกระทงใหญ่ มีดนตรีให้ชมแบบเต็มวง  รำวง  และมวย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

นายอนุชา  รีบเร่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ จึงขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงประจำปี 2554 ของตำบลน้ำแพร่ ในวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป




 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com