ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 333 คน
สถิติเดือนนี้ 7382 คน
สถิติปีนี้ 59298 คน
สถิติทั้งหมด 1195669 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 <01 พ.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน พฤศจิกายน  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  3-4 พฤศจิกายน  2554 ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

อบต.น้ำแพร่ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2554 <21 ต.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตร  ข้าวสาร  อาหารแห้งและเงินสด  แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี  2554  เพื่อจะได้ระดมสิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งกำลังได้รับความเดือนร้อนในขณะนี้

       โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา  07.00  น.  และในเวลา  07.30  น.  จะเป็นพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว  "พระปิยมหาราช"  ในวันอาทิตย์ที่  23  ตุลาคม  2554  ณ  ที่ว่าการอำเภอหางดง

        จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวันและเวลาดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการ <21 ต.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่จะได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ   ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1.  มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.น้ำแพร่

2.  เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

3.  เป็นผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขต ตำบลนำแพร่  และยังไม่เคยลงทะเบียน

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบคำขอลงทะเบียน  ดังนี้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

2.  บัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมสำเนา  1  ฉบับ

3.  ทะเบียนบ้านพร้อสำเนา  1  ฉบับ

4.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ  (เฉพาะกรณ๊ที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

     ทั้งนี้การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้  ต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้  พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

       ระยะเวลาในการับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  1   -18  พฤศจิกายน  2554  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ <21 ต.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่จะได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1.  มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์  ขึ้นไป  (เกิดก่อนวันที่ 1  ตุลาคม  2495)

2.  เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอบต.น้ำแพร่

3.  ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่  ตำบลน้ำแพร่  และยังไม่เคยลงทะเบียน

4.  ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เช่น เงินบำนาญ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม  เป็นต้น

5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล  ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ  เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

     เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแนบคำขอลงทะเบียน  ดังนี้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

2.  ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

      ทั้งนี้การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้  ต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้  พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

       ระยะเวลาในการับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  1   -18  พฤศจิกายน  2554  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่


แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่ <18 ต.ค. 54>

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. 2555-2557)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ ฯ ข้อ 17 (3)  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2552  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ให้ความเห็นชอบ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552  แล้ว

        ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  เป็นไปตามแผนจึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. 2555-2557)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่  ตามระเบียบข้อ  17 (4) ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่วันที่  22  มิถุนายน  2552  เป็นต้นไป
122_114_w1.pdf (358 KB.)
122_115_w2.pdf (32 KB.)
122_116_w3.pdf (25 KB.)
122_117_w4.pdf (14 KB.)
122_118_w5.pdf (334 KB.)
122_119_w6.pdf (44 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com