ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ใช้แทนมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2563
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 370 คน
สถิติเดือนนี้ 7419 คน
สถิติปีนี้ 59335 คน
สถิติทั้งหมด 1195706 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา <12 ต.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  ประจำปีงบประมาณ  2555  ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญา ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่สืบไป
          2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ มีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของตำบลน้ำแพร่

          3) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ มีทักษะการตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนดาบเพิ่มขึ้น

โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจในเขตตำบลน้ำแพร่

สถานที่ดำเนินการ

บ้านพ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าวมีทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ช่วงปิดเทอม) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00  วันเสาร์ - อาทิตย์ (ช่วงเปิดเทอม)  ตั้งแต่เวลา  08.00-15.00 

โดยจะเริ่มโครงการในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  2554  นี้


แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ <12 ต.ค. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำเดือน  ตุลาคม  2554  ไปแล้วเมื่อวันที่  10-11 ตุลาคม  2554  นั้น  ขณะนี้ยังมีผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ยังไม่รับเบี้ย  ขอให้มาติดต่อรับได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนำแพร่  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ในวันเวลาราชการ

แจ้งเตือนจากน้ำป่าไหลหลาก <03 ต.ค. 54>

เนื่องด้วยในระยะนี้ยังมีฝนตกต่อเนี่องเป็นเวลาหลายวัน และยังคงตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่  เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึง การทรุดตัวของดิน  จึงขอเตือนให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทั้งในเขตตำบลน้ำแพร่และใกล้เคียง  ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและดินทรุดตัว  และน้ำท่วมในบางพื้นที่  หากเกิดเหตุหรือประสบเหตุสามารถแจ้งเหตุดังกล่าวได้ที่  อบต.น้ำแพร่  053-296601
กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 2554 <06 ก.ย. 54>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่  ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน  โดยในเดือน กันยายน  2554  นี้  ได้กำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ในวันที่  8-9  กันยายน  2554 ขอให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วย  ได้ไปรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในวันและเวลาดังกล่าว  ด้วย
หากผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ท่านใด  ไม่สามารถไปรับเบี้ยยังชีพเองได้  ขอให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับแทน  และใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ตามกำหนดออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

อบต.จัดทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี 2554 <23 ส.ค. 54>

อบต.น้ำแพร่ จัดทำ"โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี" ประจำปี 2554 โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และ เชื้อราบิวเวอร์เรีย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้เข้าใจเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า, บิวเวอร์เรีย และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเชื้อราดังกล่าวสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชและศัตรูพืชได้หลายชนิด

ประชาสัมพันธ์ุ : วันที่ 25 ส.ค.54 สาธิตการผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ในพื้นที่ หมู่้ที่ 5 บ้านป่าจี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เวลา08.30 น.เป็นต้นไปBeauveria bassiana ()

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com